Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Feest van Genade - Party of Grace.

Nederlands - English

Nederlands

Feest van Genade.

Ze zullen de Mensenzoon zien komen op de Wolken van de Hemel met macht en grote glorie.

 Ja, er is een Groot Feest in aankomst. Een Feest om niet te missen. Ja, wie houdt er niet van een Feest! De Opdrachtgever van dit Grote Feest heeft echt iedereen uitgenodigd. Niemand uitgezonderd. Heb je hier een ticket voor nodig! Ja die heb je nodig. En dat is een Hemels Paspoort. Hoe kom je daaraan, en wat moet je daarvoor doen?

 We staan voor vele uitdagingen in het leven, waardoor we vaak  in beslag genomen worden. Zelfs zo in beslag dat we het belangrijkste vergeten! Straks het Grootste Feest ooit.

Maar nu, de wereld staat op zijn kop, dit is niet de eerste keer. Sinds de zonde van de mens is het continu een uitdaging geweest. En de geschiedenis heb bewezen dat de mens niets is zonder de Schepper. Vanaf Genesis was de mens zijn eigen zin aan het doen. En de gevolgen waren groter als corona. Maar de Schepper van Hemel en Aarde zorgde vanaf Genesis al voor uitkomst. En nog steeds heeft Hij voorzien. Dit door het Kruis van Golghota.

Nog is de mens bezig op eigen kracht om zijn problemen op te lossen. Net zoals bekende verhaal van de Toren van Babel, waar de mens dacht dat ze onoverwinnelijk waren. Zij zeiden, kom laten wij ons een stad bouwen en een toren met zijn top in de hemel, en laten wij voor ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

 De Grote Opdrachtgever.

 Wanneer luisteren wij naar de Opdrachtgever, doen wij dat nu in Corona tijd! Of zijn we alleen maar zelf alles aan het oplossen! Want het moet zo snel mogelijk weer normaal worden. Ik zie, en lees niet terug in alle berichtgevingen op het journaal dat God wordt betrokken om Zijn Hulp en Nabijheid. Nee, Hij schijnt niet nodig te zijn. Want de Wetenschap moet alles oplossen.

 Wat leert de Grote Opdrachtgever ons tijdens deze periode!  Zijn wij net als de mensen tijdens de Toren van Bijbel, en voelen wij ons onoverwinnelijk. Want alleen “samen”zegt de regering overwinnen wij het virus.

Of durft de mens te leven vanuit Psalm 121:

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

 Wie is er voorbereid voor dit Grote Feest!

 De toegang tot het Koninkrijk is niet gebaseerd op wat iemand kan doen voor God, maar door geloof in het volbrachte werk van Jezus wat God overigens in de mens wil uitwerken. Geloof in Hem kleed ons met Zijn gerechtigheid. Wat houdt de mens toch zo bezig om maar niet bezig te zijn met dit aanstaande Grote Feest! Dat wil je toch niet missen?

De mens is niet bezig met het Grote Feest wat in aantocht is!

Maar de mens is altijd bezig, net als kippen,  die alleen maar op de aarde gericht zijn om te eten. (Deze bezigheidstherapie is een  middel van de duivel om te mens maar bezig te houden zodat zij niet op zoek naar de Grote Opdrachtgever gaan)    

Het Koninkrijk wat komt is van de Opdrachtgever. En Die vraagt om in te gaan tot het Grote  Feest. De Opdrachtgever nodigt iedereen uit voor het feest, maar er zijn twee dingen ontzettend belangrijk. Anders krijg je niet die felbegeerde ticket.

Het eerste dat nodig is: is bereidheid om naar het Grote Feest te komen. Het Feest van de Opdrachtgever is belangrijker dan wat dan ook! 

Het tweede wat nodig is: Eerst moet de mens Jezus de Messias aanvaarden.  Het is onmogelijk om langs Hem heen te gaan.

Bekleed je met Hem zoals met een kledingstuk. Je  hoeft Hem alleen maar aan te nemen, te beseffen dat je Hem nodig hebt. Het wordt je aangereikt vanuit Genade!

Alles is klaar, de Opdrachtgever  nodigt de mens uit. Het is geen sprookje, de mens zal lang – nee, Eeuwig – en Gelukkig leven als de mens maar naar dit Grote Feest komt. Eerst langs de Halte van Golgotha, en dan Glorie aan God….

"God is trouw, Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus."

Shalom  Dre

 

**********************
ENGLISH:

Party of Grace.

They will see the Son of Man come upon the Clouds of Heaven with power and great glory.

 Yes, there is a Big Party coming up. A party not to be missed. Yes, who doesn't love a Party! The Client of this Great Party really invited everyone. No one excepted. Do you need a ticket              for this! Yes you need it. And that is a Heavenly Passport. How did you get it, and what should you do for it?

 We face many challenges in life, so we are often preoccupied. Even so busy that we forget the most important thing! Soon the Biggest Party ever.

But now, the world is turned upside down, this is not the first time. It has been a constant challenge since man's sin. And history has proven that man is nothing without the Creator. From Genesis, man was doing his own way. And the consequences were greater than corona. But the Creator of Heaven and Earth provided a solution from Genesis. And still He has provided. This by the Cross of Golghota.

Man is still working on his own to solve his problems. Just like the famous story of the Tower of Babel, where man thought they were invincible. They said, come let us build ourselves a city and a tower with its top in heaven, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered all over the eart

 The Great Client.

 When we listen to the Client, we now do that in Corona time! Or are we just solving everything ourselves! Because it should return to normal as soon as possible. I see and do not read back in all reports on the news that God is involved for His Help and Proximity. No, he doesn't seem to be needed. Because Science has to solve everything.

 What does the Great Principal teach us during this period! We are like people during the Tower of Bible, and we feel invincible. Because together the government says we overcome the virus.

Or does man dare to live from Psalm 121:

I raise my eyes to the mountains, where does my help come from?

My help comes from the Lord who made heaven and earth.

 Who is prepared for this Great Party!

 Access to the Kingdom is not based on what a person can do for God, but through faith in the finished work of Jesus, which God also wants to work out in man. Believe in Him cloth us with His righteousness. How busy man is not to be busy with this upcoming Great Party! You don't want to miss that?

Man is not busy with the Great Party that is coming!

But man is busy just like chickens, who are only focused on the earth to eat.

(This occupational therapy is a means of the devil to keep man busy so that they do not look for the Great Principal)

 The Kingdom that comes is from the Client. And that asks to start until the Great Party. The Client invites everyone to the party, but two things are very important. Otherwise you will not get that coveted ticket.

The first thing that is needed is a willingness to come to the Great Party. The Principal's Party is more important than anything!

The second thing that is needed: First the man Jesus must accept the Messiah. It is impossible to go past Him.

Dress with Him like you would with a piece of clothing. You just have to accept Him, to realize that you need Him. It is presented to you from Grace!

Everything is ready, the Client invites people. It is not a fairy tale, man will live long - no, Eternal - and Happy if man comes to this Great Part. First along the Stop of Calvary, and then Glory to God….

 "God is faithful, He has called you to be one with His Son, our Lord Jesus Christ."

 Shalom Dre

508 views