Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Ik heb echt niets met Israel zegt een kerkganger! - I really have nothing with Israel, says a churchgoer !

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ik heb echt niets met Israel zegt een kerkganger!

Dat is wat ik regelmatig om mij heen hoor, ik heb niets met Israel. Wat raar dat dit soort geluiden doorklinken tot in de kerk. Dan komt de vraag aan de kerkganger! Heb je dan ook niets met de Here Jezus! Hij was namelijk een Jood. Dan volgt het gesprek met de nodige Bijbelse argumenten dat je Israel anders moet zien, en dat het nu om het Nieuwe Testament gaat. 

Het gesprek eindigt zonder de Bijbelse waarheid, (Want de waarheid heeft de kerkganger!!)

Een “fanatieke”Israel freak  vraagt aan de dominee waarom hij nooit over Israel spreekt!  De dominee vraagt een beetje verbaasd waarom? De dominee beargumenteerd  we hebben hier een Israel zondag voor. En we bidden we voor Jeruzalem. Het gaat niet om Israel. Teleurgesteld gaat de Israel freak weer op zijn stoel zitten en vraagt zich af of hij wel een goede Bijbel leest! 

Kerkgangers lezen de Bijbel, maar lezen toch over een boodschap heen.

De Koning der Joden stond er boven het Kruis van Golgotha, en niet de Koning van de kerk. Hij, de Messias is Hoofd van de Gemeente. 

De volgende vraag rijst op: Kan je als kerkganger wel zeggen dat je niets heb met Israel? Jezus de Joodse man die zit aan de Rechterhand van de Vader en die voor ons pleit.

Hij, de Verlosser uit Israel voor Israel, en wij, die door Zijn Genade zalig geworden door het bloed van het Lam. En daarmee mede als een wilde loot geënt op de olijfboom van Israel. Als je niets met Israel heb! Hebben we het dan nog steeds over dezelfde Messias?

Ik heb goed contact met moslims. De praktijk is dat je vrij gemakkelijk over geloof kan praten, zelfs de Here Jezus is bespreekbaar. 

Maar komt het onderwerp over Israel dan krijg het gesprek toch een andere wending. 

Gek dat zelfs voor moslims Israel belangrijk is. (Terwijl de koran alleen vermeld dat  Israel toebehoort aan het Volk van het Boek)  

De gesprekken kunnen pittig zijn, maar ze strijden voor hun gelijk.

Zo is ook de kerkganger, maar die strijd niet voor het Bijbels gelijk want Israel, dat moet je echt anders zien. Tenslotte is het NPO journaal in de ogen van de kerkganger het echte nieuws over Israel. En vinden ook dat Israel fout zit en aan landje pikken doen.

 Nog een stelling voor de dominee/kerkganger: Is Israel de Bruid of de gemeente?

Het antwoord van de dominee laat zich raden! 

Zou hij de man zijn die heb gezegd “”Ik heb dus echt niets met Israel””

                              Hosea 2 vers 18 en 19 beschrijft het volgende:

Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen:ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht,in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen en u zult de HEERE kennen.

 Shalom Dre******************************************
ENGLISH:

I really have nothing with Israel, says a churchgoer !         

That is what I regularly hear around me, I have nothing to do with Israel. How strange that these kinds of sounds resonate in the church. Then the question comes to the churchgoer! Do you also have nothing with the Lord Jesus! He was a Jew. Then the conversation follows with the necessary Biblical arguments that you have to see Israel differently, and that it is now about the New Testament.

The conversation ends without the Biblical truth, (Because the church has the truth !!) 

A "fanatic" Israel freak asks the pastor why he never talks about Israel! The pastor asks a bit surprised why? The pastor argued we have an Israel Sunday for this. And we pray for Jerusalem. It's not about Israel. Disappointed, the Israel freak sits down in his chair again and wonders if he is reading a good Bible ... 

Churchgoers read the Bible, but still read across a message.

The King of the Jews stood above the Cross of Golgotha, and not the King of the church. He the Messiah is Head of the Church.

The following question arises: As a churchgoer, can you say that you have nothing to do with Israel? Jesus the Jewish man who sits at the Right hand of the Father and who pleads for us. 

He, the Redeemer from Israel for Israel, and we who were saved by His Grace through the blood of the Lamb. And with that also grafted like a wild shoot on the olive tree of Israel. If you have nothing to do with Israel! Are we still talking about the same Messiah?

I have a good relation with Muslims. The practice is that you can talk about faith fairly easily, even the Lord Jesus is negotiable.

But if the subject comes to Israel, the conversation will take a different turn.

It's strange that even for Muslims Israel is important. (While the Quran only mentions that Israel belongs to the People of the Book)

The conversations can be tough, but they fight for their equal. 

So is the churchgoer, but that struggle is not the same for the Biblical cause Israel, you really have to see it differently. Finally, in the eyes of the churchgoer, the NPO news is the real news about Israel. And also think that Israel is wrong and peck on land. 

Another statement for the pastor / churchgoer: Is Israel the bride or the congregation?

The pastor's answer can be guessed!

Would he be the man who said "I really have nothing with Israel"

                                 Hosea 2 verse 18 and 19 tells the following:

I will take you to My bride for ever: yes, I will take you to My bride in righteousness and justice, in mercy and in kindness. In faithfulness I will take you as my bride for you and you will know the Lord. 

Shalom Dre