Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Ik verlang naar Jezus - I long for Jesus


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ik verlang naar Jezus verteld dit prachtige opwekkingslied. Alles zucht tot aan die dag. Totdat de aarde vol zal zijn voor de glorie van Zijn Naam.  

Want het leven is voor mij Christus, en het sterven is voor mij winst. (Filippenzen 1:21)  

Want het leven is voor Paulus “Jezus, en het sterven is winst”. Paulus woorden raken mij diep en zet mij persoonlijk flink op scherp. Het sterven is alleen winst als Jezus je leven is geworden. Maar wat nou als je deze zin zou moeten afmaken: ‘Het leven is voor mij…….wat ga jij dan invullen in deze crisis……  

Ik verlang naar Jezus;. Alles zucht tot aan die dag)  

De christelijke wereld is  verward, wie heeft nu het juiste antwoord! En waar gaan we naar toe!  Onrust slaat toe. Gek hé, we zingen zo vurig dit lied ( Ik verlang naar Jezus ) en toch is het hart van de christen gericht op alle berichten van het journaal. Terwijl de antwoorden in de Bijbel staan.

We leven weer naar Goede Vrijdag en Pasen (Pascha) toe, en toch hoor je nu alleen maar preek thema`s over de crisis van dit moment.

Hoe krachtig zou het zijn als we de blijde boodschap juist op dit moment zouden horen van het sterven en opstanding van de Messias. De Hoop die wij hebben  omdat door te geven aan hen die in onrust verkeren.  

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit.   

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23:4)  

Voor een kind van God is een situatie nooit hopeloos; hij hoeft geen angst voor het coronavirus of voor wat dan ook te hebben. Waarom? Omdat  de Here Jezus altijd bij hem is! Je mag uitroepen: Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit.  

En toch die knagende onrust: Zou de Messias nu inderdaad komen als een dief  in de nacht, ben ik bereid Hem te ontmoeten! In de praktijk blijkt dat vele christenen dit een lastige vraag vinden! Ben jij bereid om Hem te ontmoeten!  Paulus verlangt naar de Messias, om bij Hem te zijn.  

U verdient ontzag en eerbied; U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid. Alle glorie voor uw naam!  

Ja, er wordt nu geschud aan ons bestaan, en dagelijks leven is ontregelt. Maar ik weet en geloof  dat niets, en dan ook niets ons kan scheiden van de Liefde van de Messias. Want een vaste burcht is onze God. 

Ja, het virus richt grote schade aan, maar de grootste schade die wordt aangericht is angst. Hier maakt de duivel gretig gebruik van, ook christenen zijn onrustig. Maar dat hoeft niet, wij zijn discipelen van de Messias van Israel. Hij belooft ons niet een  lang en gelukkig leven, maar wel een behouden Thuiskomst. 

Heel mijn leven geef ik U; Heer, laat dat mijn offer zijn.  

Pasen-Pesach komt eraan, De woorden van de Koning der Joden raken mij enorm diep als Hij roept: Mijn God, Mijn God waarom! Heeft U mij verlaten?  Zijn handen doorboord voor jou en mij. Een ongekend lijden, een ongekende pijn voor jou en mij geleden.  

Als jij denk dat je het nu zwaar heb omdat jou leven ontregeld is door het virus! Sta eens stil bij deze woorden van Jezus: 'Eli, Eli, lema sabachtaniDoor Zijn Kruisdood is de dood overwonnen.  

In wat voor tijd leven wij op dit moment?

Daar mag jij zelf over nadenken!

Ik hoop en bid op dit moment dat de woorden van deze songtekst werkelijkheid mogen worden in het leven van jou als lezer.                

Heel mijn leven geef ik U; Heer, laat dat mijn offer zijn.  

Shalom Dre


************************************
ENGLISH:

I long for Jesus told this beautiful revival song. Everything sighs until that day. Until the earth is full for the glory of His Name.  

For life is Christ to me, and dying is gain to me.
(Philippians 1:21)  

For life is for Paul "Jesus, and dying is profit". Paul's words touch me deeply and sharply sharpen me personally. Dying is a gain only if Jesus has become your life. But what if you had to finish this sentence: "Life is for me …… .what will you fill in in this crisis ……  

I long for Jesus. Everything sighs until that day)  

The Christian world is confused, who has the right answer! And where are we going! Unrest strikes. Crazy hey, we sing this song so passionately (I long for Jesus) and yet the Christian's heart is focused on all the news reports. While the answers are in the Bible.
We live again towards Good Friday and Easter (Passover), and yet you now only hear sermon themes about the crisis of the moment. How powerful it would be if we heard the glad tidings just now of the death and resurrection of the Messiah. The hope we have because to pass on to those who are in turmoil.  

My heart testifies, my soul sings.    

Though I passed through a valley full of the shadow of death, I would fear no evil, for you are with me; Your rod and your staff comfort me. (Psalm 23: 4)  

A situation is never hopeless for a child of God; he need not fear the coronavirus or anything. Why? Because the Lord Jesus is always with him! You may cry out:  My heart testifies, my soul sings.  

And yet that gnawing restlessness: Would the Messiah indeed come as a thief in the night, I am ready to meet Him! In practice it appears that many Christians find this a difficult question! Are you ready to meet Him! Paul longs for the Messiah to be with Him.

You deserve awe and reverence; You alone deserve the highest honor;
You reign forever. All glory for your name!

 Yes, our existence is now being shaken, and daily life is disrupted. But I know and believe that nothing, and there fore nothing, can separate us from the Love of the Messiah. Because a  permanent castle is our God.
Yes, the virus does great damage, but the biggest damage it does is fear. The devil uses this eagerly, Christians are also restless. But we don't have to, we are disciples of the Messiah of Israel. He does not promise us a long and happy life, but a safe Homecoming.  

I give you all my life; Lord, let that be my sacrifice.  

Easter Passover is coming, The words of the King of the Jews touch me deeply when He calls: My God, My God why! Have you left me? His hands pierced for you and me. An unprecedented suffering, an unprecedented pain for you and me.  

If you think you are having a hard time now because your life is disrupted by the virus! Consider these words of Jesus: “Eli, Eli, lema sabachtani? Death has been conquered by His death on the cross.  

What time are we living in right now?

You can think about that yourself!
I hope and pray right now that the words of this song may become a reality in the life of you as a reader.                 

I give you all my life;
Lord, let that be my sacrifice.  

Shalom Dre