Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Israël het zwarte schaap in de wereld! - Israel the black sheep in the world!


Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Israël het zwarte schaap in de wereld!

 Als je  binnen deze wereld anders ben of zo wordt gezien, wordt je vaak een zwart schaap genoemd. Het zwarte schaap in de familie, of op je werk. Je doet je best maar je blijft anders. En je voelt dit ook zo, je kan ook niet anders want dit is wie je ben. 

Zo is het ook met Israël het zwarte schaap in deze wereld. Een klein land maar wordt gek genoeg door iedereen wel geoordeeld.  Israël het buitenbeentje in de wereld en politiek, alles wordt onder een vergrootglas gelegd en wat Israël  ook doet, het blijft het zwarte schaap. Iedereen heeft wel zijn  mening over Israël, ook de kerk heeft een mening en vaak negatief. De kerk zegt onlosmakelijk verbonden te zijn, maar de praktijk werkt anders. Schijnbaar leest men in de kerk toch een andere Bijbel. Alleen 1x per jaar is er een Israël zondag. 

Israël het land voor de Joden gesticht in 1948. De Bijbel staat vol beloftes voor dit Volk en dit land, dit strook natuurlijk niet met wat de politiek graag zou willen. Kijk naar een willekeurig journaal binnen of buitenlands, hier zie je de volgende berichten verschijnen:

 Nieuws over Israël van een gemiddeld journaal: 

  • Als je gaat bouwen op Israëlisch grondgebied ben je een bezetter.

  • Als je soldaten inzet om het land te beschermen wordt je de agressor genoemd. 

  • Als Israël ook maar iets doet vliegen de resoluties om de oren, vraag mij af of de politiek echt inziet waarom ze dit doen!

  • Hebben we het nog niet over de BDS beweging waar de kerken net zo hard aan mee doen, wat ik erg bijzonder vind. En zo kan je nog wel even doorgaan. 

Wat waren de gevolgen toen Israël gesticht werd! Boem! gelijk oorlog en vanaf dat moment heeft dit zwarte schaap (Israël ) in deze wereld geen rust en vrede meer gehad. Vreemd hé, Israël die nog nooit zelf een oorlog is begonnen maar alleen zich verdedigt, en toch heeft de hele wereld wel een mening wat ze allemaal fout doen. “En jawel, de Kerk doet hier aan mee” 

Zelfs in het eigen land heeft Israël als het zwarte schaap geen rust. Maar Gods belofte gaat door met Zijn Volk wat de wereld machten ook zeggen of doen. Ook al is dit zwarte schaap zeer zichtbaar in een witte kudde en valt hij op. God gaat door met het herstel van Israël Zijn Oogappel. Hij zal tot Zijn doel komen.

Shalom Dre**********************************
ENGLISH:


Israel the black sheep in the world! 

If you are different or different in this world, you are often called a black sheep. The black sheep in the family, or at work. You do your best but you stay different. And you also feel this way, you can't help it because this is who you are. 

It is the same with Israel the black sheep in this world. A small country but strangely enough everyone is judging. Israel the outsider in the world and politics, everything is put under a magnifying glass and whatever Israel does, it remains the black sheep. Everyone has their opinion about Israel, the church also has an opinion and often negative. The church says it is inseparable, but the practice works differently. Apparently people read a different Bible in the church. Only once a year is there an Israel Sunday. 

Israel the land for the Jews founded in 1948. The Bible is full of promises for this People and this land, this is of course not in line with what politicians would like. Look at a random journal inside or outside the Netherlands, here you see the following messages appear:  

News about Israel from an average journal: 

 • If you are going to build on Israeli territory, you are an occupier. 

 • If you use soldiers to protect the country, you are called the aggressor.
 
 • If Israel does anything, the resolutions fly around, I wonder if politicians really see why they do this!

 • Are we not yet talking about the BDS movement that the churches are just taking part in, which I find very special? And so you can continue for a while. 

What were the consequences when Israel was founded! Boom! like war and from that moment on this black sheep (Israel) has had no peace and quiet in this world. Strange hey, Israel who has never started a war but only defends himself, and yet the whole world has an opinion of what they are doing wrong. "And yes, the Church is taking part in this"

Even in its own country, Israel has the black sheep no rest. But God's promise continues with His People whatever the world powers say or do. Even though this black sheep is very visible in a white herd, it stands out. God continues to restore Israel's apple of his eye. He will come to His goal. 

Shalom Dre

 

865 views