Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Durf jij Israel te verdedigen in jou kerk! - Do you dare to defend Israel in your church!

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Durf jij Israel te verdedigen in jou kerk!  

Jesaja 62 begint met: "Om Sions wil zal ik niet zwijgen". Veel christenen die mee bidden op de muren van Jeruzalem kennen deze tekst. Wachters die elke dag wandelen op de muren van Jeruzalem voelen zich geroepen om de beloftes vanuit het Woord aan het Volk van Israël uit te spreken. Ze nemen het op voor het Joodse Volk. Ze zijn uit de comfortzone van de kerk gestapt vaak met veel strijd, maar ze volgen Jesaja 62 "Om Sions wil zal ik niet zwijgen".

De comfortzone van de kerk.  

Wanneer ben jij voor het laatst uit je comfortzone gestapt binnen jou kerk! Er ligt een taak voor christenen klaar binnen de kerk. Een taak die het kerkleven kan gaan veranderen. Bidden voor Israël is goed, maar durf jij er als christen jou kerk ermee lastig te vallen, om te vertellen wat het Joodse Volk betekend voor de Schepper van Hemel en Aarde! De Messias roept ons op omwille van Jeruzalem en haar kinderen om niet te zwijgen.  

Als je Gods Woord leest kan je ook niet meer zwijgen.  

* Wat ga jij doen als christen in de praktijk doen als mensen Israël wegzetten als bezetters in hun eigen land! 

* Wat als theo-logen uitleggen dat de beloftes van God niet meer gelden!

* Wat als de media alles verdraait op het nieuws!

* Of als er mensen in jou kerk zitten die zeggen: Ik heb niets met Israël!

Inderdaad wij mogen onze mond open doen en vertellen dat Israël Gods oogappel is en een belangrijke plaats heeft in het Vaderhart van God. Dan kan de kerk met zijn vernieuwde inzichten op Israël over Gods eeuwig durend verbond met Abraham, Isaac en Jacob gaan spreken. En zijn verbondenheid laat zien.Het staat mooi beschreven in Psalm 105.  

Actie  

Wat gaat het worden broeder en zuster? Wordt jij toeschouwer in jou kerk, of wordt jij die helper! Niet alleen in gebed maar ook in daadkracht.

* Ben jij veranderd na het lezen van de Bijbel!

* Ben jij diegene die zijn ogen open gegaan zijn!

* Ben jij het, die niet meer kan zwijgen!

Kom en breng een omkeer in jou kerk, ik hoop en bid het. Want de kerk is in een diepe slaap gevallen zowel in het verleden als heden wat betreft Israel.  

Durf jij met dezelfde woorden die Ruth sprak en zeggen: U Volk is mijn Volk….. Wat een diepe betekenis zou dat zijn als de kerk dit ook zou laten zien. (Ruth 1 vers 16)  

Zijn Wijsheid en Shalom toegebeden in het bestuderen en lezen van de Bijbel.  

Een hartelijke groet vanaf de Muren van Jeruzalem

Dre*******************************
ENGLISH:

Do you dare to defend Israel in your church!  

Isaiah 62 begins with: "For Zion's sake I will not remain silent". Many Christians who pray on the walls of Jerusalem know this text. Guardians who walk on the walls of Jerusalem every day feel called to deliver the promises from the Word to the People of Israel. They stand up for the Jewish people. They have stepped out of the comfort zone of the church often with a lot of struggle, but they follow Isaiah 62 "For Zion's sake I will not be silent".  

The comfort zone of the church.  

When did you last step out of your comfort zone within your church! There is a task for Christians ready within the church. A task that will change church life. Praying for Israel is good, but as a Christian you dare to harass your church to tell what the Jewish people mean to the Creator of Heaven and Earth!
The Messiah calls us on behalf of Jerusalem and its children not to be silent.  

If you read God’s Word, you can no longer be silent.  

* What are you going to do when Christians do in practice when people put Israel away as occupiers their own country!

* What if theologians explain that the promises of God no longer hold!
* What if the media twists everything on the news!
* Or if there are people in your church who say: I have nothing to do with Israel!
* Or a pastor who finds it difficult to ask questions about Israel.  

Indeed we may open our mouths and tell that Israel is God's apple of apple and has an important place in the Father's heart of God.
Then, with its renewed insights on Israel, the church can begin to speak about God's eternal covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. It is beautifully described in Psalm 105.  

Action  

What is it going to be brother and sister? Will you become a spectator in your church, or will you become that helper! Not only in prayer but also in decisiveness.

* Have you changed after reading the Bible!
* Are you the one who opened his eyes!
* It is you who can no longer be silent!

Come and bring a change in your church, I hope and pray. For the church has fallen into a deep sleep both in the past and in the present with regard to Israel.  

Do you dare with the same words that Ruth spoke and say:  You People are my People ... What a profound meaning that would be if the church started to say so.( Ruth 1 verse 16)  

His Wisdom and Shalom are prayed in studying and reading the Bible.  

A warm greeting from the Walls of Jeruzalem

Dre

1033 views