Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw - 2020-10-01: Met heel Mijn hart en heel Mijn ziel” - With all My heart and all My soul ”

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Met heel Mijn hart en heel Mijn ziel”

Jeremia 32 vers 41 waar staat: Met heel Mijn hart en heel Mijn ziel. Wat een emotie gaat hiervan uit. Hier in dit opmerkelijke Woord laat God Zijn getrouwheid aan Israel zien..  

Naar mijn weten is dit het enigste vers in de Bijbel waar je leest over het hart en ziel van de Schepper. Deze tekst laat zien Gods verbondenheid met Israel zien. God is tot in de kern van Zijn hart betrokken bij Israel. Zijn keuze is Israel, een grotere liefdesverklaring kan je niet vinden in de Bijbel.  

Kerken komen leeg te staat!  

Los van de corona problemen, zien we 2020 een enorme neergang van de kerk.  Moderne afgoderij is in de plaats gekomen. En dat geldt voor alle stromingen qua kerken. Geestelijke oppervlakkigheid  en verwarring van meedoen in deze tijdgeest. Vooral evangelische kerken doen hier aan mee. Mega kerken waarin alleen de liefde wordt gepredikt en zonde een onbekend begrip is geworden. Ja zogenoemde voorgangers (de Bijbel noemt dit (dwaalleraar )  die de ruimte krijgen in de kerk om het Kruis en de opstanding te verloochenen. Over neergang gesproken.  

Zou de kerkverlating kunnen zijn om wat de kerk Gods oogappel heeft aangedaan tot de dag van vandaag!. En Zijn gelaat verbergt vanwege het leed wat Zijn Volk is aangedaan! Inderdaad de Vader in is Zijn hart en ziel geraakt.    

In heel de wereld klink de roep: allahoe akbar.. ja Nederland doet hier fijntjes aan mee. Hoe wordt de God van Israel hier geschoffeerd.

Kerkleiders zoeken op goede voet te komen met de islam onder de noemer “Oecumene”  Daar gaat niets goeds uit komen. Zelfs het bestaansrecht van Israel wordt onderkend..

Ja de god van de islam is een stomme en dove god en betekend niets. Als alleen afgoderij.  

Is het dan allemaal hopeloos !  

Nee, de God van Israel leeft tot in Eeuwigheid en wij hebben het Profetische Woord en dat staat vast. De Bijbel roept de kerken en iedereen op tot bekering tot de God van Israel, en ook tot bekering tot Israel. Onvoorwaardelijke, echt onopgeefbare verbondenheid met Israel- Volk – en Land.

Het Woord openen, de stem verheffen en de Bijbelse geschiedenis laten spreken.  

Dat is de roeping van Christenen voor Israel. Kan de kerk een Gideonsbende worden tegen alle afgoden van deze wereld! In overtuiging dat de Schepper van Hemel en Aarde nog altijd met Heel Zijn Hart en met Heel Zijn Ziel verbonden is met Israel en aan Zijn Volk!  

Met heel Mijn hart en heel Mijn ziel”  

:Laten we bidden dat de Israel zondag tot zegen mag zijn in de kerken van Nederland. Zodat de kerk weer de Zegen van de Eeuwige zal ervaren…Niet alleen een goed gevoel. Maar getroffen door het Profetische Woord van God .  

Dat Zijn Shalom werkelijkheid zal worden…  

Shalom Dre

 

************************
ENGLISH:

 With all My heart and all My soul ”  

Jeremiah 32:41 where it says: With all My heart and all My soul. What an emotion this emanates. Here in this remarkable Word, God shows His faithfulness to Israel.  

To my knowledge, this is the only verse in the Bible where you can read about the heart and soul of the Creator. This text shows God's communion with Israel. God is involved with Israel to the very core of His heart. His choice is Israel, a greater declaration of love cannot be found in the Bible.  

Churches will be vacant!  

Apart from the corona problems, we see a huge decline of the church in 2020. Modern idolatry has taken its place. And that applies to all movements in terms of churches. Spiritual shallowness and confusion of participating in this zeitgeist. Especially evangelical churches participate in this. Mega churches where only love is preached and sin has become an unknown concept. Yes, so-called pastors (the Bible calls this (false teacher) who are given the space in the church to deny the Cross and the resurrection.

I have personally addressed predecessors and am told: You are right that this is actually not possible, but yes, they are our colleagues. Bless or curse!  

Could the desertion be because of what the church has done to the apple of God's eye to this day !. And hides His face because of the suffering done to His People!

 Indeed the Father has touched His heart and soul.  

The cry all over the world: allahoe akbar .. yes the Netherlands is participating in this delicately. How is the God of Israel abused here.

Church leaders are trying to get on good terms with Islam under the heading of “Ecumenism”. Nothing good will come out of that. Even Israel's right to exist is recognized.

Yes the god of Islam is a dumb and deaf god and means nothing. As only idolatry.  

Is it all hopeless then!  

No, the God of Israel lives to Eternity and we have the Prophetic Word and that is certain. The Bible calls the churches and everyone to repent to the God of Israel, and also to repentance to Israel. Unconditional, truly indissoluble connection with Israel - People - and Country.

Open the Word, raise the voice and let Biblical history speak.  

That is the calling of Christians for Israel. Can the church become a Gideon gang against all the idols of this world! Convinced that the Creator of Heaven and Earth is still connected with All His Heart and with All His Soul to Israel and to His People!  

With all My heart and all My soul ”  

: Let's pray that Israel may be a blessing in the churches of the Netherlands on Sunday. So that the church will experience the Blessing of the Eternal again… Not just a good feeling. But struck by the Prophetic Word of God.  

That His Shalom will become reality ...  

Shalom Dre  

       

323 views