Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Navelstaren! - Belly button gazing!

Nederlands - English 

NEDERLANDS:

Navelstaren!

Kan je de uitdrukking navelstaren? Betekend in de ruime zin van het woord opgaan in jezelf, of met jezelf bezig zijn. De navel is ook het litteken dat achterblijft na het verdrogen van de navelstrengDe navel heeft daardoor een symbolische betekenis van verbinding met het leven.  

Zo gaan we vandaag naar een andere Navel.

Dit is werkelijk de navel van de aarde (Ezechiël 38:12), hier zal Jeruzalem verrijzen, hier zal de tempel gebouwd worden. Van deze plaats zegt God: “Dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid” (Ezechiël 43:7).
Hier zal de Here Jezus verschijnen in Zijn Heerlijkheid en Majesteit. (Amen)

Jeruzalem staat centraal in het leven van een praktiserende Jood, in Jeruzalem ligt het verleden en het heden. De Godsstad Jeruzalem wordt de stad van Israel en de volkeren. De Messias vergadert de verstrooide van Israel en brengt Gods heil….Wat een periode gaan wij tegen moed als die tijd zal aanbreken.

Waarom heeft God deze plaats uitgekozen om daar te wonen, Waarom Hij in gloeiende ijver ontbrand!  De laatste woorden van de profeet Ezechiël: De Here is aldaarIn deze stad is het nieuwe Verbond gesloten met Israel,(niet met de kerk) 

Hier in deze Stad worden de gaven van God, de inhoud van dat verbond, vergeving van zonden en de Heilige Geest door de Here Jezus gegeven en van hieruit komt het Evangelie voor zijn rondreis door de wereld.

Er is geen stad zo omstreden als Jeruzalem.

Iedereen heeft wel een voorstel voor vrede voor deze stad, alle volken willen Jeruzalem van haar plaats tillen en een andere bestemming geven. Er wordt geroepen dat de God van Israel niets met Jeruzalem te maken heeft. En dat Hij een God is die de stad moet verdelen. Er wordt geschreeuwd dat Zionisme een misdaad is. Ook de kerk is schuldig

Maar de aanvallen op Jeruzalem bevestigd alleen maar wat de stad is: De stad van de Grote Koning. De heiligste onder alle woningen van de Allerhoogste. Het geestelijk middelpunt van de aarde. De Navel van de aarde

Help je mee bidden voor de vrede van Jeruzalem!!

Zijn Shalom toegebeden Dre


********************************************
ENGLISH:

Belly button gazing!

Can you use the term belly button gazing? Mean to be absorbed in yourself in the broad sense of the word, or to be concerned with yourself. The belly button is also the scar that remains after the umbilical cord has dried. The navel there fore has a symbolic meaning of connection with life.                                      

Today, we go to another Belly button.

This is really the belly button of the earth (Ezekiel 38:12), here Jerusalem will rise, here the temple will be built. Of this place, God says, "This is the place of my Throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell among the Israelites for ever" (Ezekiel 43: 7).

Here the Lord Jesus will appear in His Glory and Majesty.(Amen) 

Jerusalem is central to the life of a practicing Jew, while the past and present lie in Jerusalem. The City of God Jerusalem becomes the city of Israel and the nations. The Messiah gathers the scattered of Israel and brings God's salvation .... What a period of time we will go against courage when the time comes.

Why did God choose this place to live there, Why did He burn in glowing zeal! The last words of the prophet Ezekiel: The Lord is there. In this city the new Covenant is made with Israel, (not with the church)

Here in this City the gifts of God, the content of that covenant, the forgiveness of sins and the Holy Spirit are given by the Lord Jesus and from here comes the Gospel for his tour of the world.

No city is so controversial as Jerusalem.

Everyone has a proposal for peace for this city, all nations want to lift Jerusalem from its place and give it another destination. It is said that the God of Israel has nothing to do with Jerusalem. And that He is a God who must divide the city. It is shouted that Zionism is a crime. The church is also guilty.

But the attacks on Jerusalem only confirm what the city is: The city of the Great King. The Holiest among all the residences of the Most High. The spiritual center of the earth belly button

Help you pray for the peace of Jerusalem !!

Shalom  Dre