Created by: Drs. Jan van Barneveld

Drs. Jan van Barneveld: Wereldvrede - Worldpeace


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Maandag, 13 Mei 2019 - Drs. Jan van Barneveld

Het grootste gevaar is niet: 

  • De spanningen tussen Rusland en de Oekraïne. De tanks van beide ‘partijen’ staan wel klaar. Legers zijn gemobiliseerd. De gebruikelijke dreigende taal flink agressief heen en weer. Maar de VS en Rusland kijken wel uit dat het niet op een oorlog uitloopt.
  • De dreigementen van Noord Korea met hun atoomwapens. Ik hoop en denk dat president Trump dit land met de nodige dollars wel tot ‘rede’ zal brengen. Maar ik hoop ook dat hij aan de zwaar onderdrukte Christenen in dat land denkt.
  • De spanningen die China over de wereld uitgiet. Vooral die met de VS. 
  • Het gevaar dat van de fanatieke ayatollahs van Iran uitgaat. Zij houden niet op Israël met een totale vernietiging te bedreigen. Allebei hebben ze atoomwapens. Rusland zal Iran steunen en de VS, president Trump steunt Israël. 
  • Het gevaar van Chinese uitbreidingsdrift in de regio. Trump zal zich daar liever niet mee bemoeien. 

De Palestijnse Autoriteit en Israël

De vertegenwoordiger van president Trump voor de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (Mahmoud Abbas) Jason Greenblatt klaagt dat de Palestijnen niets doen om de vrede met Israël  te realiseren. Greenblatt klaagt erover dat het vredesproces maar niet op gang is te krijgen. Hij zegt: “Zonder een verdrag lukt het niet”. Nabil Abu Rdene legt uit dat zolang Israël niets aan de nederzettingen doet en zolang de Amerikanen Israël blijven steunen er geen vredesplan gerealiseerd zal worden. Deze impasse is gevaarlijk voor de gewone Palestijnse burgers. Want op een bepaald moment zal Israël de Palestijnse raketten niet meer dulden. Ook het beroemde Israëlische raketafweersysteem “de IJzeren Koepel” dat in feite niet alleen burgers in Israël beschermt, maar indirect Palestijnen (als er niets gebeurt doet Israël ook niets!). Een hopeloze situatie. Uiteindelijk zal grote delen van zogenaamde ‘Palestijnse gebieden’ vrijkomen voor een grote Aliya, bijvoorbeeld de terugkeer van de stam Efraïm wier stamgebied ligt in het gebied waar men een Palestijnse staat wil zien. Of vanwege het toenemende antisemitisme, bijvoorbeeld in Frankrijk en in Engeland, de Joden uit die landen wegjaagt. Die gaan dan naar Israël. Waar moeten we anders heen? Deze vraag komt ook voort vanuit het profetische woord van de Bijbel.

Het blijvende gevaar van Iran

Iran is in Syrië zeer actief. Niet alleen wordt Hezbollah gesteund met nieuwe, nauwkeurige  raketten die in een fabriek bij Sefite worden gemaakt, maar ook legert Iran stap voor stap troepen dichterbij de grenzen van Israël. Deze nieuwe raketten hebben een bereik van 1000km. Overigens is er een verdrag dat de betrokken landen verbiedt dergelijke raketten te produceren. Over de profetische betekenis van deze ontwikkelingen in een volgend artikel.

Zegeningen

In Numeri 6:23-27 gebied God de priesters Israël te zegenen. Sommigen van u zullen de woorden van deze zegening herkennen:

  • “De HERE sprak tot Mozes: ‘Spreek tot Aäron en zijn zonen: (de hogepriester en de priesters) Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De HERE  zegene en behoeden; de HERE doe zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffen zijn Aangezicht over u en geve u vrede’.  Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en IK zal hen zegenen” 

Tweemaal per jaar spreken de priesters deze machtige zegening over Israël uit. Dat zal binnenkort weer plaatsvinden bij de Muur in Jeruzalem. Vorig jaar waren er tienduizenden Joodse mensen bij de Muur om die zegening te ontvangen.

De HERE moge ook u zegenen! 

Shalom

___________________________________________________
ENGLISH

Monday, May 13, 2019 - Drs. Jan van Barneveld

The biggest danger is not:

* The tensions between Russia and Ukraine. The tanks of both "parties" are ready. Armies have been mobilized. The usual threatening language quite aggressively back and forth. But the US and Russia are looking forward to a war.
* The threats of North Korea with their nuclear weapons. I hope and believe that President Trump will "reason" this country with the necessary dollars. But I also hope that he thinks of the heavily oppressed Christians in that country.
* The tensions that China is pouring across the world. Especially the one with the US.
* The danger that emanates from the fanatic Ayatollahs of Iran. They do not stop threatening Israel with total destruction. Both have atomic weapons. Russia will support Iran and the US, President Trump supports Israel.
* The danger of Chinese expansionism in the region. Trump would rather not interfere.

The Palestinian Authority and Israel

President Trump's representative for the peace negotiations between Israel and the Palestinian Authority (Mahmoud Abbas) Jason Greenblatt complains that the Palestinians are not doing anything to achieve peace with Israel. Greenblatt complains that the peace process cannot be started. He says: "Without a treaty it will not work". Nabil Abu Rdene explains that as long as Israel does nothing about the settlements and as long as the Americans continue to support Israel, no peace plan will be realized. This impasse is dangerous for ordinary Palestinian citizens. Because at some point Israel will no longer tolerate the Palestinian rockets. Also the famous Israeli missile defense system "the Iron Dome" that in fact not only protects civilians in Israel, but indirectly protects Palestinians (if nothing happens, Israel will do nothing!). A hopeless situation. Eventually large parts of so-called "Palestinian territories" will be released for a large Aliya, for example the return of the tribe of Ephraim whose tribal area is in the area where they want to see a Palestinian state. Or because of the increasing anti-Semitism, for example in France and in England, driving the Jews out of those countries. They then go to Israel. Where else should we go? This question also arises from the prophetic word of the Bible.

Iran's permanent danger

Iran is very active in Syria. Not only is Hezbollah supported with new, accurate rockets made in a factory at Sefite, Iran is also step by step bringing troops closer to Israel's borders. These new rockets have a range of 1000km. Moreover, there is a treaty that forbids the countries concerned from producing such missiles. About the prophetic significance of these developments in a subsequent article.

Blessings

In Numbers 6: 23-27, God commands the priests to bless Israel. Some of you will recognize the words of this blessing:

"The LORD said to Moses," Speak to Aaron and his sons: (the high priest and the priests) Thus shall you bless the children of Israel: Bless the LORD and save; let the LORD make his face shine upon you, and have mercy upon you; the LORD raise his face over you and grant you peace. " So they will put my name on the Israelites and I will bless them ”
Twice a year the priests pronounce this mighty blessing on Israel. That will take place again soon at the Wall in Jerusalem. Last year there were tens of thousands of Jewish people at the Wall to receive that blessing.

May the Lord also bless you!

Shalom

JB

423 views