Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw 2020-09-23: Een bijzonder Volk - A special People.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een bijzonder Volk.

Onvermoeibaar schrijven over Israël, wat is het toch dat schrijvers over Israël onvermoeibaar aandacht blijven schenken aan dit bijzonder door God uitkozen Volk.

 Het is eenvoudig: God heeft beloofd dat er in Israël voor altijd een Zoon van David zal heersen. Ook al is het Volk ontrouw geweest tegenover de Vader. God blijft Zijn Volk trouw. God belooft Zijn Koninkrijk een plaats, dus een land met een hoofdstad. Israël als natie met de Hoofdstad Jeruzalem.

De boodschap vanuit de kerk wordt steeds droger, de preken steeds meer zonder inhoud. Ja, scherpe woorden zou je zeggen. Maar laten we even stil staan met de profeten uit het OT.

De profeten veroordelen in naam van God het onrecht in de maatschappij en stellen zelfs het gebed aan de kaak. De prediking van deze profeten mogen en kunnen wij ook nu nog toepassen 2020 in de gemeente.

In de prediking van de profeten spreken zij over de toekomst en zijn zich bewust van een heilsgeschiedenis die uitmondt in de toekomst van het Koninkrijk van God. Ook Israël is daarin onderweg. Het is een Volk met God onderweg. In zekere zin is Israël een proeftuin voor wat er gaat komen. In het midden van Israël toont God voor de wereld wie Hij is. En waar de volkeren van de wereld in mogen delen.

Ja, Israël staat centraal in de heilsgeschiedenis. Ooit zullen de volken de Naam van de God van Israël belijden en naar Sion toestromen om God daar te aanbidden. We staan midden in de heilsgeschiedenis en we waken en verwachten.
  

Gebed

Laten we bidden dat de droogte op zal houden in de kerken van Nederland. Dat er weer een boodschap mag klinken van bekering zoals de profeten in het OT deden.  

Dat de feesten van de Bijbel een plaats zullen krijgen in de kerk. Dat de Sabbat gevierd zal worden in plaats van de zondag.  

Laten we bidden voor de leiding van de Heilige Geest.

Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Laten we bidden dat het Koninkrijk spoedig zal komen  


Shalom Dre


********************************
ENGLISH:

A special People.

 Writing tirelessly about Israel, what it is that writers about Israel continue to pay tirelessly attention to this special People, chosen by God.  

It's simple: God has promised that a Son of David will rule in Israel forever. Even though the People have been unfaithful to the Father. God remains faithful to His People. God promises His Kingdom a place, so a country with a capital. Israel as a nation with the Capital Jerusalem.  

The message from the church is getting drier, the sermons are increasingly empty. Yes, you would say sharp words. But let's pause for a moment with the prophets from the OT.

The prophets condemn in the name of God the injustice in society and even denounce prayer. We may and can still apply the preaching of these prophets in the church today.    

In the preaching of the prophets they speak of the future and are aware of a history of salvation that leads to the future of the Kingdom of God. Israel is also on the way there. It's a People with God on the way. In a way, Israel is a testing ground for what's to come. In the midst of Israel, God shows the world who He is. And where the peoples of the world may share.  

Yes, Israel is central to salvation history. One day the nations will confess the Name of the God of Israel and flock to Zion to worship God there. We are at the center of the history of salvation and we watch and expect.    

 Prayer

 
Let's pray that the drought will end in the churches of the Netherlands. May there be another message of repentance as did the prophets in the OT.  

That the festivals of the Bible will have a place in the church. That the Sabbath will be observed instead of Sunday.  

Let's pray for the guidance of the Holy Ghost.

Let's pray for the peace of Jerusalem.

Let us pray that the Kingdom will come soon

 

Shalom Dre

 

356 views