Created by: Ria Doekes

Ria Doekes: Een droom of luchtkasteel? - A dream or air castle?

Misschien is het een droom, of een luchtkasteel, maar veronderstel nu eens dat aan beide kanten van de grens van Gaza, de boeren hun akkers in vrede zouden bewerken. Dat de kinderen zouden vliegeren – zonder dat er brandbommen aan de vliegerstaarten gebonden zijn. Dat…. De laatste anderhalve week was er nauwelijks iets nieuws te melden. Toch voelt het altijd als een gespannen stilte. Een stilte waarvan je weet dat het nooit lang zal duren.

De opstand van de afgelopen maand leek wat te bekoelen. Eigenlijk was het niet meer dan een gefinancierd spektakel en theater. Hamas weet heel goed dat het geen kans heeft om Israël op het slagveld te verslaan, misschien wel op het terrein van de media met leugens. Het geld en de raketten komen uit Iran en de inwoners van de Gazastrook krijgen een bedrag betaald om hen naar het grenshek te lokken. En de gewonden? Die krijgen nog een extra bedrag van honderd dollar. Misschien ga je dan op één been verder, maar ‘wie zit er mee?’

Waarom deze tragedie? Een inwoner uit Gaza, die gearresteerd werd tijdens zijn poging Israël binnen te vallen, vertelt in een video over de situatie in Gaza. “ Alles wordt geregeld door Hamas. Zij organiseren de opstanden om een revolutie van de inwoners van de Gazastrook tegen hen, Hamas, te voorkomen.  “De mensen worden moe en ze zijn het zat”, zei hij ten slotte. ‘En één daarvan ben ik’.

Het is allemaal zo zinloos en dat verlammende gevoel erbij. Soms denk je zelfs, dat het schrijven zinloos kan zijn, totdat er weer iets gebeurt, net als op die bewuste ochtend, toen ik mijn telefoon opende en mijn alarm app uitpuilde met boodschappen dat er, vroeg in de ochtend, 25 raketten waren afgevuurd in het zuiden van Israël.

Hoewel mijn waarschuwingen app voortdurend stond te loeien die dag, ging alles toch gewoon door. De mensen gingen naar het werk en alle scholen en kleuterscholen in de buurt van de Gazastrook gingen open. Gelukkig zijn ze wel tegen raketten en mortieren beveiligd, maar de rit naar de kleuterschool toe is alles behalve veilig. Je kan met 3 kinderen in de auto niet ineens in 10 tot 15 seconden uit de auto komen, laat staan, plat op de grond gaan liggen. Maar dank God, dat toen op één van de kleuterscholen een raket insloeg de kinderen nog onderweg waren.

Door de app kon ik precies zien wie wanneer in de schuilkelder zat. Nu zit de aardappelboer erin, gelijk met de kinderen in het meisjeshuis. Dan weer zaten mijn vrienden in Sderot met twee kinderen in de schuilkelder. Het is prachtig zo’n app maar je zou er gek van worden. En zo ging het de hele dag en nacht door. Ondertussen zette ik het geluid af, want het zou hun ook niet helpen, als ik s’ nachts rechtop zou zitten. De volgende morgen om vijf uur was het klaar, en angstig stil. Meer dan honderd dertig raketten in minder dan vierentwintig uur was een overwinning voor Hamas. Knap werk gedaan door het leger, als er rond 60 terroristische posten gebombardeerd zijn, zonder dat er mensen bij om gekomen zijn. Dit was een overwinning voor Israël.

Maar laten we ons zelf niet voor de gek houden. Wanneer journalisten vragen waarom er niet zoveel Israëli’s worden gedood in de Gaza-protesten als er Palestijnen gedood worden, zijn er twee antwoorden. *Hamas gebruikt hun burgers –liefst vrouwen en kinderen- als menselijke schilden voor de terroristen. Dus ze geven absoluut niets om hun eigen mensen. *Het tweede antwoord is wat oud premier Golda Meir eens zei: “Wij kunnen de Arabieren vergeven als ze onze kinderen doden. We kunnen hen niet vergeven dat ze ons dwingen hun kinderen te doden. We kunnen alleen vrede krijgen als de Arabieren hun kinderen meer lief hebben dan ze ons haten.”

Zolang de Iraanse octopus zijn tentakels heeft in Libanon, Syrië en Gaza, staat ons niet veel rust te wachten, want hun enige doel is om de staat Israël te vernietigen.

We zouden de toekomst positiever gaan in zien, als de Hamas met die miljoenen euro’s die ze jaarlijks ontvangen, eerst eens scholen en ziekenhuizen zouden gaan bouwen, in plaats van tunnels. Zolang dat niet het geval is, besluit ik helaas dat we ons moeten voorbereiden op de volgende ronde. Het lijdt geen twijfel dat die eraan komt.

Ria Doekes
Yad L'Ami

_
___________________________________________________________________________

ENGLISH

Perhaps it is a dream, or an air castle, but suppose that on both sides of the Gaza border, farmers would work their fields in peace. That the children would be kiting - without fire bombs being tied to the kite tails. Suppose... The last week and a half there was hardly anything new to report. Yet it always feels like a tense silence. A silence that you know will never last long.

The revolt of the past month seemed to be cooling down. Actually, it was nothing more than a funded spectacle and theater. Hamas knows very well that it has no chance to defeat Israel on the battlefield, perhaps they do in the media with lies. The money and the missiles come from Iran and the inhabitants of the Gaza Strip are paid an amount to lure them to the border fence. And the wounded? They will receive an additional amount of one hundred dollars. Maybe you will go on one leg, but 'who cares?'

Why this tragedy? A resident from Gaza, who was arrested during his attempt to invade Israel, tells in a video about the situation in Gaza. "Everything is regulated by Hamas. They organize the riots to prevent a revolution of the Gaza Strip residents against them, Hamas. "People get tired and they are fed up," he said finally. "And one of them is me."

It is all so meaningless and that crippling feeling. Sometimes you even think that writing can be meaningless until something happens again, just like on that morning when I opened my phone and my alarm app bulged with messages that, in the early morning, 25 missiles had been fired into the south of Israel.

Although my warnings app was constantly wailing that day, everything just went on. People went to work and all schools and kindergartens near the Gaza Strip opened. Fortunately, they are protected against rockets and mortars, but the ride to kindergarten is anything but safe. With 3 children in the car you can not suddenly get out of the car in 10 to 15 seconds, let alone lie flat on the floor. But thank God that when a missile hit one of the kindergartens, the children were still on their way.

Through the app I could see exactly who was in the shelter. Now the potato farmer is in it, right with the children from the girls' house. Then my friends in Sderot with two children were in the shelter. It is beautiful such an app but you it could make go crazy. And so it went on all day and night. In the meantime I turned off the sound, because it would not help them either, if I sat up at night. The next morning at five o'clock it was ready, and anxiously quiet. More than a hundred and thirty missiles in less than twenty-four hours was a victory for Hamas. Good work done by the army, if there are around 60 terrorist posts bombed, without people being killed. This was a victory for Israel.

But let's not fool ourselves. When journalists ask why not many Israelis are killed in the Gaza protests when Palestinians are killed, there are two answers. * Hamas uses their citizens - most of them women and children - as human shields for the terrorists. So they absolutely do not care about their own people. * The second answer is what old prime minister Golda Meir once said: "We can forgive the Arabs if they kill our children. We can not forgive them for forcing us to kill their children. We can only achieve peace if the Arabs love their children more than they hate us. "

As long as the Iranian octopus has its tentacles in Lebanon, Syria and Gaza, we do not have much peace ahead because their only goal is to destroy the state of Israel.

We would be more positive about the future if Hamas with the millions of euros that they receive annually would first build schools and hospitals instead of tunnels. As long as that is not the case, I unfortunately have to conclude that we have to prepare for the next round. There is no doubt that it is coming.

Ria Doekes
Yad L'Ami

1558 views