Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Gods Hart klopt in Israël - God's Heart beats in Israel.


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Gods Hart klopt in Israel.  

Amos 9: 14,15

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.

Ik zal hen in hun land planten,en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.  

Onlangs was ik weer in Israel, ik had een appartement bij een Joodse vrouw gehuurd. Die mij een hartelijk welkom heten in het westelijke gedeelte van Jeruzalem. Een warme persoonlijkheid. Leuke gesprekken over van alles. Het klikte aan beide kanten. Ze was een seculiere Joodse, maar de Thora zat nog in haar hoofd. Hier was ze als kind mee opgegroeid. De Mezoeza ontbrak niet aan de deurpost. Maar door het leven was ze het geloof kwijt geraakt. Ze kon met tranen in haar ogen luisteren naar mijn passie over God en Israel. Toen ik terug naar Nederland ging mocht ik de zegen meegeven. En ook met bovenstaande woorden, dat er een omkeer zal komen voor het Volk van Israel.  

Het kloppend hart van het Joods geloof!  

Deuteronomium 6 vers 4 en 9

Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één!

Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád

De Here is God'. Dat belijdt Israël. Dat is het kloppend hart van de gelovige Jood.

Bovenstaande tekst staat in de Mezoeza, die hangt op elke deurpost hangt in Israel. De mezoeza is een kokertje met een bedrukt rolletje erin. Dit is naar aanleiding van Gods gebod in Deuteronomium 6 vers 9:    

Gods liefde voor Israël is een duidelijke keuze van Zijn hart.  

God heeft dit Volk gekozen vanuit alles volkeren om Zijn naam te dragen en zichtbaar te maken wie Hij is. Hij heeft zich met dit Volk verbonden tot in Eeuwigheid. Hij ging onder ede een verbond aan met dit Volk. Deze verbondsluiting is een huwelijkssluiting. Door middel van een huwelijk aan te gaan met Zijn eigen volk, die Hij als mooie bruid beschouwt, verklaart God Zijn diepe liefde voor haar. De liefde die mooi wil maken. Dit is Gods bedoeling met dit Volk waar Hij Zijn hart aan heeft verpand.  

Met Israël komt God tot Zijn doel.  

Zag de VN dit ook maar en al die andere 151 landen die Jeruzalem niet als Hoofdstad willen erkennen. Gelukkig (wat je ook vind van Trump) is dit wel gebeurt.

In Genesis 12:3 staat “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken.

Dus het is onmogelijk om Zijn Volk te minachten en de rug toe te keren ( wat de kerk ook doet,) door Israel de rug toe te keren en hier onverschillig mee om te gaan. Misschien moeten we eens diep nadenken over hoe de kerk werkelijk ten opzichte van het uitverkoren volk staat?          

Conclusie!  

Het zijn misschien grote woorden, maar je ontkomt er niet aan!

In Zacharia zegt God: Wie Israël aanraakt, raakt mijn oogappel aan.

* Hoe vergaat het Europa dat Israël boycot?

* Hoe vergaat het met die landen die Israël van de kaart willen vegen?

* Wat gebeurt er dichtbij met politieke partijen?

* Wat gebeurt er met kerken die  Israël opzij schuiven?

Het is een Bijbels feit dat het niet zonder gevolgen zal blijven. Kerken en organisaties zullen niet gelijk verdwijnen, ze zullen voorlopig nog blijven drijven op sympathie die eerder is opgedaan, maar de glans zal verdwijnen en Zegen zal verdwijnen.  

Genesis 12 vers 2 en 3
Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.  

Wake Up

Shalom Dre ********************************
ENGLISH: 

God's Heart beats in Israel.  

Amos 9:14, 15

I will reverse the captivity of My people Israel. They will rebuild and inhabit the ruined cities, they will plant vineyards and drink their wine, they will make gardens and eat their fruit. I will plant them in their land, and they will never be snatched from their land again, that I have given them, says the Lord your God.  

Recently I was back in Israel, I rented an apartment with a Jewish woman. Who warmly welcome me to the western part of Jerusalem. A warm personality. Nice conversations about everything. It clicked on both sides. She was a secular Jewish, but the Torah was still in her head. She grew up with this as a child. The Mezuzah was not missing from the door frame. But through life she had lost faith. She could listen to my passion for God and Israel with tears in her eyes. When I went back to the Netherlands I was allowed to give the blessing. And also with the above words. that there will be a turning point for the People of Israel.    

The beating heart of the Jewish faith!  

Deuteronomy 6 verse 4 and 9

Hear, Israel: the Lord is our God; the Lord is one!

Shema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád

The Lord is God '. Israel confesses that. That is the beating heart of the believing Jew.

The above text is in the Mezuzah, which hangs on every door frame in Israel. The mezuzah is a tube with a printed roll in it. Mezuzah is a Jewish object in response to God's command in Deuteronomy 6 verse 9:    

God's love for Israel is a clear choice of His heart.  

God has chosen this People from all nations to bear His name and to show who He is. He has associated with this People for Eternity. He entered into an alliance with this People under oath. This covenant is a marriage. By marrying His own people, whom He considers to be a beautiful bride, God declares His deep love for her. The love that wants to make beautiful. This is God's purpose for this People to whom He has pledged His heart.  

God comes to His goal with Israel.  

If only the UN saw this and all the others 151 countries that do not want to recognize Jerusalem as a Capital. Fortunately (whatever you think of Trump) this has happened.

Genesis 12: 3 says “I will bless those who bless you, and those who curse you I will curse.

So it is impossible to despise and turn his back on His people (whatever the church does) by turning your back on Israel and dealing with it indifferently. Perhaps we should think deeply about how the Church really stands regarding the chosen people?           

Conclusion!  

It may be big words, but you can't escape it!

In Zechariah, God says: Whoever touches Israel touches the apple of my eye.

* How is the Europe boycotting Israel?

* How are those countries wishing to wipe Israel off the map?

* What happens nearby with political parties?

* What happens to churches that push Israel aside?  

It is a Biblical fact that it will not be without consequences. Churches and organizations will not disappear immediately, they will continue to float on sympathy that has been gained before, but the shine will disappear and Blessing will disappear.  

Genesis 12 verse 2 and 3
I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great;
and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and with you all generations of the earth will be blessed.  

Wake Up

Shalom Dre

 

550 views