Avi Lipkin: Ha’azinu, Luister!

Allereest wil ik jullie een heel gelukkig en gezond en gezegend Joods Nieuwjaar wensen. Vanavond begint het, woensdagavond, 20 september als de zon ondergaat: het jaar 5778.

We hebben drie dagen weekend want na twee dagen Rosh Hashanah, volgt direct de Shabbat. Lekker eten en drinken en uiteraard ook bekeren en belijden. Terugkeren naar God.

Onze traditie leert ons dat God het Boek des Levens opent op Rosh Hashanah om er de namen van wie zal leven en wie zal sterven in te schrijven. Maar ook wie gezond zal zijn en wie ziek, wie arm en wie rijk, enz. enz.

Het boek zal vervolgens verzegeld worden op Yom Kippur (grote verzoendag) , over 10 dagen dus. Deze tussenliggende 10 dagen worden de dagen van inkeer genoemd.

Wie God vreest, zorgt er elke dag voor dat hij de geboden houdt en zich gedraagt. Maar tijdens deze 10 dagen van inkeer gaan we dieper naar binnen in onszelf op zoek naar fouten om deze te herstellen in relatie met God en zo Zijn zegen voor een lang, gezond en voorspoedig leven te mogen ontvangen. Herinner je ook de oproep van God uit de lezing van vorige week om het leven te kiezen.


Mount Nebo

Nu naar onze wekelijkse lezing: Ha'azinu. Het betekent: "luister!" Het is Mozes met een lied aan in aanwezigheid van de Israëlieten. Hij doet dit voor zijn vertrek naar de berg Nebo waar hij naar zijn eeuwige rustplaats zal gaan en dus niet naar het beloofde land.

Ik vond een interessant gedeelte in dit lied van Mozes in hoofdstuk 32 vers 30: “hun rots heeft hen verraden en God heeft hen in onderwerping gebracht... en vers 31 "omdat hun rots niet is zoals onze rots..."

Mijn theorie is dat "hun rots" de Ka'aba in Mekka is en dat God ons daar van die rots uitgetrokken heeft naar de Sinai meer in het noorden. Vandaag de dag is dat het Arabische Schiereiland in de bergen bij Madina, ongeveer 300 km ten zuiden van Eilat/Aqaba.

Je moet weten dat in Numeri, Zimri (een Israëliet) een seksuele heidense relatie aangaat met Cozbi (tempelprostituee en dochter van Tsur dat rots betekent). Zij worden beiden doorstoken en gedood door Pinchas, de zoon van Eleazar. Aan het eind van het boek Numeri lees je hoe vijf Midianitsche koningen waaronder ook deze Tsur (de rots) gedood worden. Zijn dochter Cozbi bedreef dus tempelprostitutie in de tempel van haar vader.

Ik geloof dat Tsur aan het hoofd stond van de Zwarte Rots Ka'abah in die dagen, zo`n 3500 jaar geleden. ISIS heeft gezegd deze Ka'abah op een dag te zullen laten ontploffen omdat het een plaats is van heidense immoraliteit en seksualiteit. Dit is inderdaad een historisch feit. Ka’abah hoort volgens ISIS niet bij de pure Islam.

Wat ik probeer te zeggen is dat we de Torah niet in hokjes en vakjes moeten lezen, oftewel in the box. We moeten "out the box" denken en besef hebben van hoe de genoemde feiten in Bijbel in relatie staan tot wat Islam heden ten dage leert. De geschiedenis zoals hierboven genoemd, is daar een voorbeeld van.

Voor Christenen geldt overigens Handelingen 15:21 onthoud je door wat door afgodendienst bezoedeld is, van ontucht (bijv. met tempelprostituees), van vlees waar nog bloed in zit en van bloed zelf. Dit betekent dus kosher geslacht vlees met het bloed echt helemaal verwijderd.

Shabbat Shalom and Shanah Tovah Tikatevu.

Shalom, all!!!

Firstly, I wanted to wish all of you a very happy, healthy,
and prosperous Jewish New Year 5778 which starts
tonight, Wednesday night, September 20th after sundown.

Since the two-day Holy Day Rosh Hashanah leads directly
into the Sabbath on Friday evening, we therefore are going
to enjoy a three-day weekend of eating, drinking, and of
course, repenting!!!

Our tradition teaches us that God opens up the Book of Life
on Rosh Hashanah and starts to write down in this book
who will live and who will die, who will be healthy and who
will be sick, who will be poor and who will be rich, etc. etc.

And the book is then sealed on Yom Kippur ten days from
now. These ten days are called the Days of Repentance.

Those who fear God take care every day of the year to do
the commandments and behave in a proper manner. But
even so, these ten days of repentance cause us to think
inwardly in a more intense manner and seek out our faults
with the hope we can correct ourselves and find God's
favorable judgement and blessing for a long, healthy,
happy, and prosperous life. Remember in last week's
reading, God tells us to choose life.

As for the weekly reading: Ha'azinu, which means "Listen!"
Moses recites a song to the Israelites before departing for
Mt. Nevo to his final, eternal resting place to die and not
enter the Promised Land.

What I found interesting in the song of Moses in Chapter 32
verse 30 is: "Their rock betrayed them and God has brought
them into submission...verse 31 "Because their rock is not
like our rock..."

My theory is that their rock is the Ka'abah in Mecca and God
took us away from their rock to Mt. Sinai more to the north
in what is today the Arabian Peninsula in the Madian mountains
just about 200 miles south of Eilat/Aqaba.

We must also remember that in the Book of Numbers, we see
Zimri and Cozbi daughter of Tsur (The Rock), the Temple
Prostitute, participating in sexual pagan relations and
being skewered by Pinchas son of Elazar. At the end of the
Book of Numbers, there is a battle in which five Midianite Kings
including Tsur (The Rock) who was the father of the temple
whore were killed as well.

I believe that Tsur was the chieftain of the Black Rock Ka'abah
even in those days 3,500 years ago. ISIS has promised to
blow up the Ka'abah, since they claim rightly so, that it was a
place of pagan immorality and sexuality and are not really part
of "pristine Islam."

When we read the Torah, we must not read it "In the Box" but
"Outside of the Box." We must know about the pagan rites
mentioned in the Bible as well as what Islam teaches today.

And the appropriate verses for Christians are to be found in
Acts 15 and 21: Do not eat meat offered to idols, avoid
fornication (with Temple Prostitutes), do not eat blood and
do not eat strangled (meat). This means kosher slaughtered
meat with the blood totally removed.

Shabbat Shalom and Shanah Tovah Tikatevu.

859 views