Created by: Het Zoeklicht

Het Zoeklicht: Coronacrisis Wake-Up-Call van God? - Corona Crisis Wake-Up-Call from God?


Nederlands - English

NEDERLANDS:

In zeer korte tijd is de toestand in de wereld drastisch veranderd. Een onzichtbaar virus doodt steeds meer mensen. Om verdere verspreiding te voorkomen moeten – in zo goed als de hele wereld – mensen zo veel mogelijk thuis blijven. Internationaal reizen is niet meer mogelijk, scholen en restaurants zijn gesloten en veel snelwegen, straten en winkelcentra zijn zo goed als leeg. De economie gaat keihard achteruit en veel bedrijven gaan failliet. Mensen zijn bang voor de toekomst en vragen zich af waar dit toe zal leiden. De dood is dichterbij gekomen en ieder van ons kan ziek worden door dit virus.

Bron Zoeklicht  -Oscar Lohuis

We moeten het allemaal verwerken en leren omgaan met deze nieuwe omstandigheden. Dat we elkaar niet kunnen ontmoeten bij de vele normale gelegenheden waarbij we dat gewend zijn, dat we zo fysiek geïsoleerd moeten leven, stemt ons verdrietig. Ook plaatselijke kerkelijke gemeenten kunnen niet samenkomen om te aanbidden. Ik mis dat enorm. We worden ineens verplicht teruggezet in een leven van afzondering. De Bijbel zegt: ‘Zie hoe goed en hoe lief- lijk het is, als broeders en zusters tezamen komen’ (Psalm 133:1). Die goede en lieflijke ervaring moeten we nu missen. Maar des te groter zal de vreugde zijn als we wel weer bij elkaar mogen komen!

WAT LEEFT IN ONS HART?

Moeilijkheden in het leven horen er ook bij en kunnen ons zeer goed doen. Ik las van een oprichter van een grote geestelijke stroming die eeuwen geleden begon, die bad dat de beweging die hij op gang had gebracht veel moeilijkheden zou kennen. In de loop der eeuwen heeft die beweging ook veel moeilijkheden gekend. Juist in die perioden valt veel geestelijke en numerieke groei waar te nemen. Moeilijkheden werpen ons terug op God. Zij openbaren waar we ons vertrouwen werkelijk op hebben gesteld. Als aardse fundamenten wankelen komen we erachter of de Heere werkelijk ons fundament is. Voorspoed is vaak gevaarlijker voor kinderen van God dan tegenspoed. Hij laat beproevingen in ons leven toe, zodat ook voor onszelf duidelijk wordt wat er nu ten diepste leeft in ons hart. Daarom ben ik ervan overtuigd dat juist in deze crisistijd heel mooie dingen kunnen ontstaan in de levens van christenen en in de christelijke gemeenschap. Misschien wil God dit alles wel gebruiken om ons een opwekking te geven.

BESTORMEN VAN DE HEMEL

Vanaf de eerste week dat duidelijk werd dat dit virus zeer gevaarlijk is en de verspreiding daarvan met draconische maatregelen wordt betreden, zijn er oproepen geweest om op hetzelfde tijdstip in gebed te gaan. Ook wij hebben als gezin twee keer daaraan meegedaan. Het is mooi dat er op zo’n moment door veel christenen gelijktijdig wordt gebeden. Die verbondenheid met anderen die bidden ervaar je dan ook wel. Toch proefde ik iets oppervlakkig in de manier waarop deze gebedsmomenten werden aangekondigd. De nadruk lag op het bestormen van de hemel om deze crisis af te wenden. De denktrant is dan ‘als we nu maar met genoeg mensen bidden, dan zal er wel iets veranderen.’ Maar Jezus heeft ons gewaarschuwd voor het gebruiken van een wiskundige formule in het gebed. Hij zei: ‘Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden’ (Mattheüs 6:7). Heidenen denken: veel woorden leidt tot veel verhoring. Op dezelfde wijze kunnen we denken: veel bidders leidt tot veel verhoring. Ook dat is een heidense manier van denken. Het is helemaal niet verkeerd wanneer veel mensen gaan bidden, maar het is wel verkeerd als we veel mensen oproepen te bidden met als motivatie: als er maar genoeg mensen bidden moet er toch verhoring komen?! God is niet een wondermachine waar wij onze gebedsmuntjes ingooien zodat er een wonder uitkomt. Het is oppervlakkig om nu ineens te gaan bidden om daarmee voor elkaar te krijgen dat de moeilijkheden snel voorbij zullen zijn. Zo mogen we niet met de Almachtige omgaan.

Voorspoed is vaak gevaarlijker voor kinderen van God dan tegenspoed.

PROBLEEMLOOS LEVEN

Jezus geeft ons in hetzelfde Bijbelgedeelte het antwoord. Hij zei: ‘Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt’ (Mattheüs 6:8). We hoe- ven onze hemelse Vader helemaal niet te vertellen wat we nodig hebben. De Heere Jezus leert ons hier dat de oplos- sing van onze problemen helemaal niet het hoofddoel moet zijn van onze gebeden. Misschien laat God deze problemen

juist wel toe om ons te onderwijzen en ons te vormen. Toen zei Jezus: ‘Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil ge- schiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde’ (vers 9-10). Daar gaat het in de eerste plaats om, dat de naam van God geëerbiedigd zal worden, Zijn heerschappij zal komen en Zijn wil gedaan zal worden. Niet ons probleemloze leven maar de aanbidding van God staat centraal. Niet in de eerste plaats onze belangen, maar Zijn wil en heerschappij over ons leven. Jezus leert ons niet ik-gericht te bidden maar God-gericht.

Niet ons probleemloze leven maar de aanbidding van God staat centraal.

Deze crisis kan tot een opwekking leiden als we ons hier- door zullen verootmoedigen en terug zullen keren naar God. We moeten niet naar Hem toestappen om Hem te zeggen dat het snel voorbij moet zijn, maar om Hem te vragen wat Hij ons hierdoor wil leren. ‘Waar zijn we afgedwaald, o Heer? Overtuig ons van wat niet goed is geweest.’ Als we die dingen dan helder krijgen kunnen we vergeving vragen voor onze zonden. Dat is het meest bevrijdende en verkwikkende dat een mens kan meemaken, als hij of zij in gebrokenheid en nederigheid neerknielt voor God, zonden en schuld be- lijdt en de reinigende kracht van Gods genade meemaakt. Als zoiets gebeurt ben je daarna dankbaar voor de moeilijk- heden die je op je knieën hebben gebracht.

TERUGKEER NAAR GOD

De Nederlandse rabbijn Shmuel Aharon Brodman schreef naar aanleiding van deze crisis op 18 maart 2020 de volgende woorden: “Veel mensen voelen zich hulpeloos. Pas nu beginnen zij zich te realiseren dat de wereld geregeerd wordt door de Schepper. Hij laat ons nu zien dat Hij Degene is Die werkelijk regeert over onze levens. Dit is een gelegenheid voor ons om ons vertrouwen in de Schepper te versterken, Die ons duidelijk de boodschap meegeeft dat alles wat in ons leven ge- beurt in Zijn handen ligt. Iedereen moet goed nadenken over hoe hij zijn eigen gedrag moet verbeteren. Als we dat doen, dan hebben we de wake-up-call van God begrepen. Dan zal God hopelijk het virus van ons wegnemen.”

Deze duiding en oproep staan in contrast met een heidense benadering die ik hierboven beschreef. Ze sluiten volgens mij helemaal aan bij zowel het Oude Testament als ook het Nieuwe Testament. Opwekking is in de eerste plaats terug- keer naar God en Zijn wil.

OSCAR LOHUIS

Neem een Abonnement op het Zoeklicht


***********************
ENGLISH:

The situation in the world has changed drastically in a very short time. An invisible virus is killing more and more people. In order to prevent further spread - people in virtually the entire world - people should stay at home as much as possible. International travel is no longer possible, schools and restaurants are closed and many highways, streets and shopping centers are virtually empty. The economy is slipping sharply and many companies are failing. People fear the future and wonder where this will lead. Death has approached and each of us can get sick from this virus.

Source Zoeklicht -Oscar Lohuis

We all have to process it and learn to deal with these new circumstances. It saddens us that we cannot meet on the many normal occasions when we are used to it, that we have to live so physically isolated. Also, local ecclesial congregations cannot come together to worship. I really miss that. We are suddenly forced to be returned to a life of seclusion. The Bible says, "See how good and how sweet it is when brothers and sisters come together" (Psalm 133: 1). We must now miss that good and lovely experience. But the greater the joy will be if we get together again!

WHAT LIVES IN OUR HEART?

Difficulties in life are also part of it and can do us very well. I read from a founder of a great spiritual movement that started centuries ago who prayed that the movement he had initiated would have many difficulties. Over the centuries, that movement has also experienced many difficulties. It is precisely during these periods that a great deal of spiritual and numerical growth can be observed. Difficulty throws us back to God. They reveal what we really put our trust in. When earthly foundations falter, we find out whether the Lord really is our foundation. Prosperity is often more dangerous to children of God than adversity. He allows trials in our lives, so that it also becomes clear to ourselves what is now deeply alive in our hearts. That is why I am convinced that very beautiful things can arise in the lives of Christians and in the Christian community during this time of crisis. Maybe God wants to use all this to give us a revival.

Storming the sky

From the first week that it became clear that this virus is very dangerous and its spread is controlled by draconian measures, there have been calls to pray at the same time. We also participated twice as a family. It is nice that many Christians pray at the same time. You also experience that connection with others who pray. Still, I tasted something superficial in the way these prayer times were announced. The emphasis was on storming heaven to avert this crisis. The line of thinking then is "if we just pray with enough people, something will change." But Jesus warned us against using a mathematical formula in prayer. He said, "When you pray, don't use words like the Gentiles do, because they think they will be heard by the multitude of their words" (Matthew 6: 7). Gentiles think: many words lead to a lot of questioning. In the same way we can think: many prayers lead to a lot of questioning. That too is a pagan way of thinking. It is not at all wrong when many people start praying, but it is wrong when we call many people to pray with the motivation: if there are enough people praying, there must be an interrogation, right ?! God is not a miracle machine where we throw in our prayer coins so that a miracle comes out. It is superficial to suddenly start praying to get the difficulties over quickly. We must not deal with the Almighty in this way.

    Prosperity is often more dangerous to children of God than adversity.

PROBLEM-LIFE

Jesus gives us the answer in the same Bible passage. He said, "Then do not become like them, for your Father knows what you need before you pray to Him." (Matthew 6: 8). We don't have to tell Heavenly Father what we need at all. The Lord Jesus teaches us here that the solution of our problems should not be the main purpose of our prayers at all. Maybe God will leave these problems

just allow us to educate and educate ourselves. Then Jesus said: "Pray therefore, Our Father who is in heaven, let Your name be sanctified. Your Kingdom come. Your will be done, as in heaven so also on earth "(verses 9-10). It is first and foremost that the name of God will be respected, His rule will come and His will be done. Not our problem-free life, but the worship of God is central. Not primarily our interests, but His will and dominion over our lives. Jesus teaches us not to pray I-oriented, but God-oriented.

    Not our problem-free life, but the worship of God is central.

This crisis can lead to revival if we humble ourselves and return to God. We should not approach Him to tell Him that it should be over soon, but to ask Him what He wants to teach us through this. "Where have we strayed, O Lord? Convince us of what has not been good. "If we get those things clear then we can ask for forgiveness for our sins. That is the most liberating and invigorating that a person can experience when he or she kneels before God in brokenness and humility, confesses sin and guilt, and experiences the cleansing power of God's grace. When such a thing happens, you are thankful for the difficulties that have brought you to your knees.

RETURN TO GOD

On March 18, 2020, the Dutch rabbi Shmuel Aharon Brodman wrote the following words about this crisis: “Many people feel helpless. Only now are they beginning to realize that the world is ruled by the Creator. He now shows us that He is the One Who really rules our lives. This is an opportunity for us to strengthen our confidence in the Creator, who clearly gives us the message that everything that happens in our life is in His hands. Everyone should think carefully about how to improve their own behavior. When we do that, we have understood the wake-up call of God. Then hopefully God will take the virus away from us. ”

This interpretation and appeal contrasts with a pagan approach that I described above. I think they are completely in line with both the Old Testament and the New Testament. Revival is primarily a return to God and His will.

OSCAR LOHUIS

google translate

1161 views