Created by: Jaap Bönker

Jaap Bönker: Hoe kijken we? - How do we look?

Nederlands en/and English


NEDERLANDS

02-10-2018
Ik heb een hart voor Israël en voor Gods volk die een zware missie heeft door de eeuwen heen, om het Woord te bewaren. Israël is het volk van het Woord en dat zouden de kerken in het Westen meer en meer moeten beseffen.

We hebben een verantwoordelijkheid naar ze toe, omdat Joden uit Abraham die roeping hebben gekregen. Uit hen (Abraham) zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is al geschied door de komst van de Here Jezus, maar er staat ons nog meer te wachten. Ik hoorde, uit betrouwbare bron dat er onder de utltra-orthodoxe mensen een opwekking gaande is. Bijbels gezien zullen dat er 144.000 (allemaal Paulussen) worden (Openbaring) en zij zullen over de wereld gaan om het Evangelie te brengen en dan komen de woorden van Jezus ‘gaat dan heen en maakt volkeren tot discipelen en leert hen onderhouden wat Ik u bevolen heb’ (Matt. 28) tot werkelijkheid. 

Wat een vooruitzicht!

Maar de laatste tijd hoor steeds meer de oproep vanuit gelovige groeperingen om vooral niet met de kinderen van Ishmaël te bemoeien. Moslims worden op één hoop gegooid en krijgen een demonisch stempel opgelegd. Voor gelovigen uit de Here Jezus een onbegrijpelijke reactie. We moeten beseffen dat godsbeelden vaak ontstaan door opvoeding of de plek waar je bent geboren. 

Kom je uit de ‘zware’ Biblebelt van Nederland dan is je godsbeeld waarschijnlijk anders dan wanneer je uit een vrolijk evangelisch ‘nest’ komt. Zo is het ook met Arabische en Joodse mensen. Waar stond je wieg? Wat kreeg je mee? Veel mensen houden daar geen rekening mee en veroordelen links en rechts allerlei mensen.

Zo kwam ik in een discussie terecht dat Allah (God) een afgod moet zijn omdat er wordt gezegd dat hij geen zoon heeft. Toen ik daar tegenover stelde dat de meeste orthodoxe Joden datzelfde denken en ik vroeg wie hun god dan was, werd het stil. 

In de Bijbel staat dat er geen God is dan JHWH alleen, maar wij mensen vervormen vaak het godsbeeld, met alle gevolgen van dien.

De Eeuwige heeft een plan met de wereld en met de mensheid, Hij gaat inzamelen, oogsten uit elke stam en taal en natie. Er is een beweging gaande in Israël onder Joodse mensen. Vanaf 11/9 2001 is een grote beweging gaande in de moslimwereld. Het çhristelijke’ westen blijft achter. We moeten kijken naar Salem (Jeruzalem) en Zion, want daar staat Zijn Sukkah (Loofhut) en Zijn Mahon (woning). Daar gaat het gebeuren en tot die tijd mogen wij westerse christenen onze Heer en Heiland volgen en de mens lief te hebben ondanks afkomst en gedachten, maar ze wijzen op die liefdevolle God die vanuit Abraham alle geslachten van de aardbodem op het oog heeft.

Jaap Bönker
www.jaapbonker.comwww.bijbelsecultuur.nlwww.cgi-holland.nl
Schrijver van o.a. ‘Torah of Wet?!’

__________________________________________________________________________

ENGLISH
10-02-2018
I have a heart for Israel and for God's people who have a heavy mission through the ages to preserve the Word. Israel is the people of the Word and that should make the churches in the West more and more aware.

We have a responsibility towards them because Jews from Abraham received that call. Out of them (Abraham) all the families of the earth will be blessed. That has already been done by the coming of the Lord Jesus, but there is still more waiting for us. I heard from a reliable source that there is a revival among the ultra orthodox people. Biblically, there will be 144,000 (all Pauls) (Revelation) an make a reality of 'go and make disciples of nations and teach them to keep what I have commanded you' (Matt.28).

What a prospect!

But lately more and more the call from religious groups has been heard not to interfere with the children of Ishmael. Muslims are lumped together and given a demonic stamp. For believers from the Lord Jesus an incomprehensible reaction. We must realize that images of God often arise through education or the place where you were born.
If you come from the 'heavy' Biblebelt of the Netherlands, then your image of God is probably different than when you come from a happy evangelical 'nest'. So it is with Arab and Jewish people. Where was your cradle? What did you get? Many people do not take this into account and judge all sorts of people on the left and right.
So I came across a discussion that Allah (God) must be an idol because it is said that he has no son. When I stated that most orthodox Jews were thinking the same thing and I asked who their god was then, it became quiet.

The Bible says that there is no God but YHWH alone, but we humans often distort the image of God, with all its consequences.
The Eternal has a plan with the world and with mankind, He is going to collect, harvest from every tribe, language and nation. There is a movement going on in Israel among Jewish people. From 11/9 2001 a big movement is going on in the Muslim world. The 'western' remains behind. We have to look at Salem (Jerusalem) and Zion, because there is His Sukkah (Tabernacle) and His Mahon (dwelling). That's where it's going to happen and until that time we Western Christians can follow our Lord and Savior and love man in spite of ancestry and thoughts, but they point to that loving God who, from Abraham, has all the families on the face of the earth.

Jaap Bönker
www.jaapbonker.comwww.bijbelsecultuur.nlwww.cgi-holland.nl
Writer of, among others, "Torah of Law ?!"

478 views