Feike ter Velde - ​Israël, een groot geheimenis

Veel mensen zijn verwonderd, soms verbaasd, maar ook wel geërgerd als anderen zich bezighouden met het Joodse volk en met Israël in relatie tot de Bijbelse profetie. Het grootste deel van de wereldwijde christelijke Kerk, van Rooms-Katholiek tot aan Evangelisch vandaag, is de afgelopen eeuwen volkomen langs Israël heengelopen. Zij heeft het ook doodgezwegen, of heeft zich zwaar negatief en sterk antisemitisch uitgesproken, zoals de reformator Maarten Luther.

Deze situatie is vandaag nog steeds bijna onveranderd. Het lijkt wel of men totaal verblind is voor de Bijbelse gegevens over Israël en zijn toekomst.

Wij willen ons in dit artikel vooral bezigheden met Israël als geheimenis [!] Gods [Romeinen 11:25]. Er staat voor geheimenis: musterion. U ziet het al: ons woord mysterie komt er vandaan! Maar Paulus spreekt erover dat ons dit geheimenis wordt meegedeeld, onthuld. Aan vroegere geslachten is ook dit geheimenis: Israël, niet bekend geweest, zoals het thans in het Nieuwe Testament, door de Geest, wordt onthuld [Romeinen 16:25,26] !

Israël, zijn oorsprong, zijn geschiedenis en vooral zijn toekomst is een geheimenis, dat onthuld moet worden.

Israël is bovennatuurlijk verwekt, door de wonderbare geboorte van Izaäk. Hij werd door een rechtstreeks ingrijpen van God geboren. Geboren uit een verstorven ouderpaar: Abraham en Sara [Hbr. 11:12].

We zouden hier kunnen zeggen: dat is leven uit de dood! Met de geboorte van Israël komt ook een Bijbels principe, een grondregel, naar voren, die voor ons allemaal van groot belang is. Ook Christenen moeten leren, uit de Bijbel, wat het christenleven inhoudt. Het christenleven is namelijk ook: leven uit de dood.

We vinden hier dezelfde grondregel.

Er zijn christenen die zeggen dat ze niks met Israël hebben. Dan vraag ik altijd: Wat heb je dan met Jezus? Ze vinden dan dat dat niets met elkaar te maken heeft. Zo ver zijn zij bij de Bijbel weg geraakt, dat ze de verbanden niet zien.

God heeft een volk uitverkoren dat Hij zelf heeft verwekt: het Joodse volk! Hij heeft eeuwige trouw gezworen aan dat volk. Hij heeft een Verbond met ze gesloten en dat Verbond heeft Hij nooit opgezegd.Diezelfde christenen zeggen dan dat Hij een nieuw Verbond heeft gesloten met de Kerk. Dat is het Verbond in Zijn bloed, dat bij de viering van het Avondmaal begint [Mattheus 26:28]. Maar ook dat Verbond wordt met Israël gesloten! Niet met de Kerk. Het waren de Joodse discipelen die daar bijeen waren. Met hen sluit Hij dit Verbond in Zijn bloed, zoals dat in Jeremia 31:31 : Zie de dagen komen, luidt het Woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw Verbond sluiten zal.

Wij mogen deze belofte van JHWH – dat is de Naam van Israëls God, de God van de Bijbel – niet van Israël wegroven. Ook niet in de theologie! Hoe kunstig bedacht misschien. De Kerk uit de heidenen – dat zijn de niet-Joden – is pas later in beeld gekomen. Ook op de Pinksterdag, in Handelingen 2, nog niet eens! Want dat was de eerste zegen, ook wel genoemd: ‘de vroege regen’…op Israël. Daar waren Joden, ook uit allerlei omringende landen, bijeen om het Wekenfeest te vieren! Toen kwam de Heilige Geest!

De Kerk is er pas later bij gekomen, zoals we bijvoorbeeld lezen in Handelingen 15, waarin de discipelen zich afvragen of de heidenen –de niet-Joden – die tot geloof in Jezus waren gekomen, ook de Joodse wetten zouden moeten houden.

Hier komen de “heidenen” voor het eerst in beeld. Maar het was en is éérst voor de Joden: [Romeinen 15:8] en daarná [!] ook voor de heidenen!

Dit is een verborgenheid, een geheimenis, waarvoor onze ogen moeten worden geopend door de Heilige Geest, zodat we Gods Woord gaan verstaan. Daarmee moeten we dan ook onze [theologische] hoogmoed inleveren.

God is tot op vandaag trouw gebleven aan Israël en zo doe Hij ook aan ons, heidenen. Volgende keer gaan we – Deo Volente – daar dieper op in!

Feike ter Velde

956 views