Created by: Ria Doekes

Ria Doekes: De waanzin van het Jeruzalem Syndroom. Nog nooit van gehoord? - The madness of the Jerusalem Syndrome. Never heard of it?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ria Doekes - Yad L'Ami

Stel je een paar mooie, volkomen normaal uitziende toeristen voor die willen rondreizen in Israël. Vlot gekleed, in korte broek en short, belanden ze uiteindelijk ook in Jeruzalem. Plotseling begint je vriend vreemd te doen. Eerst denk je dat hij alleen maar een jetlag heeft, vermoeid is of een grap uit haalt, maar als hij eenmaal, midden in de nacht rondloopt , in de lakens van het bed, daarbij verkondigt dat hij Johannes de Doper is, of beweert dat hij de Messias is, en later op de dag ook nog eens probeert de muren bij de Westelijke Muur naar beneden te halen, dan weet je dat er iets goed mis is.  
Je vriend heeft het Jeruzalem syndroom. 

Dit syndroom is uniek voor pelgrims, en de meeste mensen die er last van hebben, zijn christelijke mannen, voornamelijk protestanten, boven de dertig. Sommigen hebben in het verleden psychiatrische problemen gehad. Opgegroeid met het Oude en Nieuwe Testament, dus met de verhalen van Jezus en Johannes de Doper, komen ze voor de eerste keer naar Jeruzalem en dan gebeurt er iets. Zulke mensen landen hier meestal niet met beide benen op de grond. Ze hebben enkele zeer hoge verwachtingen wat betreft spirituele invulling, die voorafgaand aan de reis werden opgebouwd. En wanneer ze dan op deze plaatsen komen en hun verwachtingen worden niet ingelost, raken ze teleurgesteld en dit veroorzaakt de symptomen van wat bekend staat als het ‘Jeruzalem syndroom’. 

Jeruzalem is een belangrijke plaats voor heel veel mensen, vooral voor volgers van de drie grootste religies in de wereld: het Christendom, Jodendom en de Islam. Jeruzalem is de Heilige Stad en sommige pelgrims komen er elk jaar naartoe om dichter bij de basis van hun geloof te komen. Voor Joden is de hele stad heilig, maar vooral de Westelijke Muur, het enige stuk wat overbleef van de Tempel die door de Romeinen werd verwoest. Moslims komen naar de Rotskoepel, en Christenen maken pelgrimstochten naar de Heilig Graf Kerk, de plek die markeert waar Jezus zou zijn gekruisigd en begraven, maar waarvan ik denk, ‘dat het een zeer duistere plaats is.’  En niet te vergeten, de Via Dolorosa.

JERUZALEM SYNDROME komt voor het eerst voor in medische boeken in de jaren 1930 dankzij Heinz Herman, een psychiater die in Jeruzalem woonde. Hij is één van de grondleggers van het modern psychiatrisch onderzoek in Israël. Het syndroom is volgens de studie een gedragsverschijnsel dat wordt waargenomen bij excentrieke en psychotische toeristen. Een van de triggers van het syndroom zijn de onrealistische verwachtingen voor het bezoeken van heilige plaatsen.

 Een tijd geleden zag ik een verwilderde Elia in de Jaffastraat lopen. Gehuld in een lange grijze mantel, met grijs haar, een lange baard en in de ene hand een stok en in de andere hand een tasje waarop  stond: ”Ik ben Elia.”  

 Een ander geval was dat van een Duitse chef-kok die een hotel binnenliep. Hij vroeg om toegang tot de keuken van het hotel en vertelde aan de chef-kok en het keukenpersoneel dat hij de keuken zou overnemen omdat hij door God was gestuurd om het "Laatste Avondmaal" voor te bereiden, want het einde der dagen zou komen. Natuurlijk weigerde het personeel en er volgde een worsteling om hem uit die keuken te zetten, voordat de politie werd gebeld. De Duitse chef werd naar psycholoog Witztum gebracht, die hem behandelde. 

In de Arabische gebieden vonden ze een man zonder kleding, geld of identiteitsbewijs en na ondervraging kwamen ze erachter dat hij geen veiligheidsrisico was, maar ze hadden geen idee wat ze met hem moesten doen, dus namen ze contact op met een Israëlische officier. De Israëliër stelde maar één vraag: "Is die man echt helemaal naakt?" "Nee," antwoordde de Arabische man, "hij draagt een dierenhuid." "Oh," zeiden de Israëliërs, "je hebt een andere Johannes de Doper." Het was de zesde Johannes de Doper die de Israëliërs waren tegengekomen.

Johannes de Doper voert de lijst aan van het Jeruzalem syndroom voor christelijke mannen. Christelijke vrouwen geven de voorkeur aan de Maagd Maria, ervan overtuigd dat ze binnenkort het kind Jezus zullen baren.

Wat gebeurt er precies waardoor mensen hun gezond verstand verliezen?  

Het syndroom houdt verband met het idee dat Jeruzalem de locatie is van het 'einde der dagen.’ De verwachtingen zijn zo opgezweept dat ze bij het bereiken van dergelijke plaatsen, vooral rond de Oude Stad, waanvoorstellingen krijgen en zichzelf verliezen. Verschillenden belanden dan ook in een psychiatrisch centrum voor behandeling.

"Het is geen ziekte, maar een cultureel fenomeen", zegt psycholoog Witztum. “De christelijke religies hebben veel messiaanse profetieën die in zulke mensen stemmen doen horen of visioenen oproepen   om naar het Heilige Land te gaan om heilig werk te doen, maar wanneer ze uit het vliegtuig stappen, is het een heel ander verhaal. "  

Er zijn veel dingen die je het gevoel kunnen geven dat je gek wordt als je reist - vertraagde vluchten, ontbrekende bagage, smakeloos vliegtuigvoedsel. Maar voor sommige mensen kan reizen een zeldzame psychose veroorzaken - vooral als hun bestemming Jeruzalem is.  

Hoe vreemd het ook mag klinken, naast de vele vreemde mensen die er rondlopen, zijn er elk jaar zo'n 50 dergelijke gevallen die opgenomen worden in Jeruzalem. Genoeg om een psychiatrisch behandelcentrum open te houden voor toeristen.

Ria Doekes - Yad L'Ami


_______________________________
ENGLISH:


Ria Doekes - Yad L'Ami 

Imagine a couple of beautiful, perfectly normal looking tourists who want to travel around Israel. Dressed well, in shorts and shorts, they eventually end up in Jerusalem. Suddenly your friend starts to act strange. At first you think he is just jet lagged, tired or joking, but once he walks around in the middle of the night in the bed sheets, proclaiming that he is John the Baptist, or claiming that he is is the Messiah, and later in the day also tries to bring down the walls at the Western Wall, then you know that something is wrong.

Your friend has Jerusalem syndrome.

This syndrome is unique to pilgrims, and most people who suffer from it are Christian men, mostly Protestants, over thirty. Some have had psychiatric problems in the past. Grown up with the Old and New Testament, that is with the stories of Jesus and John the Baptist, they come to Jerusalem for the first time and then something happens. Such people usually do not land here with both feet on the ground. They have some very high expectations regarding spiritual interpretation, which were built up prior to the trip. And when they come to these places and their expectations are not met, they get disappointed and this causes the symptoms of what is known as the "Jerusalem Syndrome".

Jerusalem is an important place for very many people, especially for followers of the three largest religions in the world: Christianity, Judaism and Islam. Jerusalem is the Holy City and some pilgrims come to it every year to get closer to the basis of their faith. For Jews, the entire city is sacred, but especially the Western Wall, the only part of the Temple that was destroyed by the Romans. Muslims come to the Dome of the Rock, and Christians make pilgrimages to the Holy Sepulcher Church, the place that marks where Jesus would have been crucified and buried, but which I think is "a very dark place." And not to forget, the Via Dolorosa.

JERUSALEM SYNDROME appears for the first time in medical books in the 1930s thanks to Heinz Herman, a psychiatrist who lived in Jerusalem. He is one of the founders of modern psychiatric research in Israel. According to the study, the syndrome is a behavioral phenomenon that is observed by eccentric and psychotic tourists. One of the triggers of the syndrome is the unrealistic expectations for visiting holy places.

A while ago I saw a wild Elia walking down Jaffa Street. Wrapped in a long gray cloak, with gray hair, a long beard and a stick in one hand and a bag in the other hand that said, "I am Elijah."

Another case was that of a German chef who walked into a hotel. He asked for access to the hotel kitchen and told the chef and kitchen staff that he would take over the kitchen because he had been sent by God to prepare the "Last Supper" because the end of the days would come. Of course the staff refused and there was a struggle to evict him from the kitchen before the police were called. The German chief was taken to psychologist Witztum, who treated him.

In the Arabian territories, they found a man without clothing, money or proof of identity, and after being questioned they found that he was not a security risk, but they had no idea what to do with him, so they contacted an Israeli officer. The Israeli asked only one question: "Is that man really completely naked?" "No," replied the Arab man, "he is wearing an animal skin." "Oh," said the Israelis, "you have another John the Baptist." It was the sixth John the Baptist that the Israelis had encountered.

John the Baptist leads the list of Jerusalem syndrome for Christian men. Christian women prefer the Virgin Mary, convinced that they will soon give birth to the child Jesus.

What exactly happens that makes people lose their sanity?

The syndrome is related to the idea that Jerusalem is the location of the "end of days." Expectations are so uplifted that when they reach such places, especially around the Old City, they get delusions and lose themselves. Different people end up in a psychiatric center for treatment.

"It is not a disease, but a cultural phenomenon," says psychologist Witztum. “The Christian religions have many messianic prophecies that make voices or evoke visions in such people to go to the Holy Land to do holy work, but when they get off the plane, it's a completely different story. "

There are many things that can make you feel crazy when you travel - delayed flights, missing luggage, tasteless air

Ria Doekes - Yad L'Ami 

(Google Translate)

 

 

1473 views