Created by: Bert Panhuise

Bert Panhuise: De Joodse Staat - The Jewish State

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Joodse Staat.

Israël definieerde zichzelf impliciet al lang als de eigen Staat van het Joodse volk. Maar nu is deze definitie van de Joodse Staat wettelijk verankerd door een meerderheid in de Knesset. Met ondermeer als gevolg woedende reacties uit de hele wereld, en niet alleen uit de Arabische wereld maar uiteraard vooral uit de hoek van politiek links. In Prediker 10:2 staat: “De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links..” (NBG ’51).  

Heel apart deze tekst in Prediker, wat zou God er toch mee bedoelen vroeg ik mezelf wel eens af. Nog merkwaardiger is dat er in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de Bijbel in Gewone Taal (BGT) geen spaan is heel gelaten van deze tekst… Israël is een staatje met de oppervlakte van de helft van Nederland; een stipje vergeleken met de Arabische landen om hen heen. Maar de linkse elites willen niet weten van een Joods zelfbeschikkingsrecht. “Deze Joodse natiestaat-wet is brandstof voor jodenhaters” schreef  Leon de Winter in zijn column in een landelijk dagblad. Ook in het Verenigd Koninkrijk begint de linkse Labour partij steeds meer antisemitische trekken te vertonen. “De invoering van deze wet bespoedigen Israëls vertrek uit de liberaal-democratische wereldorde”, las ik in het NRC Handelsblad. Dat is dus de krant die al jarenlang alles veroordeelt wat Israël doet. Ze hebben het ook altijd over Israël als de “bezetter”. Maar de Joden bezetten Israël niet, ze bezitten Israël, omdat God dat heeft besloten eeuwen geleden.  En laten we er geen doekjes om winden, wat de NRC de “liberaal-democratische wereldorde” noemt is gewoon de eventueel toekomstige socialistische wereldorde met als volkslied de Internationale… Want laat het duidelijk zijn, ze kunnen zich de “Groenen” noemen of sociaal democraten, het zijn gewoon socialisten die streven naar een nieuwe wereldorde. En in die wereldorde hebben ze liever geen Joodse staat en ook geen wedergeboren christenen die zeggen dat Jezus de enige weg is. Wél acceptabel is voor hen een één-wereldreligie waarin  alle geloven op een hoop worden gegooid, inclusief de islam. En daarin vinden de socialisten een groot deel van de islamitische wereld aan hun kant. Vergeet niet dat het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (het PFLP) en het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (het DFLP) beiden marxistisch georiënteerd waren.

Arabische NAVO
 
In Psalm 121:4 kunnen we lezen dat God waakt over Israël. Want op dit moment gebeurt er iets heel bijzonders waar de vijanden van Israël niet blij mee zullen zijn en waarover je weinig hoort in de pers en in het NOS Journaal. In ons nieuwste televisieprogramma legt Amir Tsarfati uit hoe er momenteel een coalitie wordt gevormd tussen een aantal Arabische landen. Het gaat om Saoedi-Arabië, Egypte, Jordanië, Bahrein en de Arabische Emiraten. Volgens Leon de Winter wordt dit een soort “Arabische NAVO” die tegengas wil geven aan de steeds groter wordende macht van Iran in het Midden Oosten. En hierbij krijgen ze de volledige steun van de Verenigde Staten en… van Israël. Want ze willen ook af van die eeuwige strijd aan de grens van de Gazastrook en Israël. Ze willen de Palestijnen voorstellen gaan doen die heel ver gaan en die ze veel voordelen en economische voorspoed zal opleveren, maar ze zullen hun streven naar de vernietiging van Israël moeten opgeven. Deze groep Arabische landen beseffen dat dit een zinloos streven is en ze denken, heel pragmatisch, ook aan hun eigen geopolitieke belangen.

Bert Panhuise


******************************
ENGLISH

The Jewish State.

Israel implicitly long defined itself as the own State of the Jewish people. But now this definition of the Jewish State is legally anchored by a majority in the Knesset. As a result, among other things, furious reactions from all over the world, and not only from the Arab world, but of course mainly from the corner of the political left. In Ecclesiastes 10: 2, it says, "The spirit of the wise man turns to the right, but the spirit of the fool turns to the left ..." (KJV51).

Very special this text in Ecclesiastes, what would God mean by it, I sometimes asked myself. Even more remarkable is that in the New Bible translation (NBV) and the Bible in Ordinary Language (BGT) not a single chip is left of this text ... Israel is a state with the area of half the Netherlands; a speck compared to the Arab countries around them. But the left-wing elites do not want to know about a Jewish right to self-determination. "This Jewish nation-state law is fuel for hatred of Jews" wrote Leon de Winter in his column in a national newspaper. In the United Kingdom, too, the left-wing Labor party is starting to show more and more anti-Semitic features. "The introduction of this law will accelerate Israel's departure from the liberal democratic world order," I read in the NRC Handelsblad. So that's the newspaper that has been condemning everything Israel does for years. They also always talk about Israel as the “occupier”. But the Jews don't occupy Israel, they own Israel, because God decided that centuries ago. And let's not bother about it, what the NRC calls the "liberal-democratic world order" is simply the future socialist world order with the national anthem as the anthem ... Because let's be clear, they can call themselves the "Greens" or social democrats they are just socialists striving for a new world order. And in that world order, they prefer not to have a Jewish state or born-again Christians who say that Jesus is the only way. Acceptable for them is a one-world religion in which all beliefs are lumped together, including Islam. And in this the socialists find a large part of the Islamic world on their side. Remember that the Popular Front for the Liberation of Palestine (the PFLP) and the Democratic Front for the Liberation of Palestine (the DFLP) were both Marxist.

Arab NATO

In Psalm 121: 4 we can read that God watches over Israel. Because at the moment something very special is happening that the enemies of Israel will not be happy about and that you hear little about in the press and in the NOS News. In our latest television program, Amir Tsarfati explains how a coalition is currently being formed between a number of Arab countries. These are Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Bahrain and the Arab Emirates. According to Leon de Winter, this will be a kind of "Arab NATO" that wants to counteract the growing power of Iran in the Middle East. And in doing so, they receive full support from the United States and… from Israel. Because they also want to get rid of that eternal struggle on the border of the Gaza Strip and Israel. They want to make proposals to the Palestinians that go very far and that will bring them many benefits and economic prosperity, but they will have to give up their efforts to destroy Israel. This group of Arab countries realize that this is a futile endeavor and, very pragmatically, they also think of their own geopolitical interests.

Bert Panhuise


google translate

394 views