Created by: Simon Soesan

Joop Soesan 2020-11-13: ‘De derde vorm’ - "The third form"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Over enkele weken is het zover: dan heb ik 9 jaar erop zitten. Een “call of duty”, die eigenlijk twee, drie jaar had moeten duren, maar vanwege positieve resultaten geprolongeerd werd. Veel heb ik te vertellen over deze tijd, leven in het land dat alle Joden wilden vermoorden.

Een van de frappante dingen die ik in Duitsland heb meegemaakt en meegeleefd is wat ik “de derde vorm” noem: het afschuiven van die hele tijd naar een groepering die niet bestaat. Het zijn pientere jongens die dit bedacht hebben, maar het is tijd dat u het ook weet: Geen Duitser die zich schuldig heeft gemaakt aan antisemitisme, roof of moord van Joden: dat waren de “Nationalsocialisten”.

Alle redevoeringen, alle artikelen, films, interviews en meer zullen nooit Duitsland of het Duitse Volk schuld geven wat er in die donkere 12 jaren allemaal is gebeurd. Dat was dus buitenaardse wezens, die Nationaalsocialisten heten. Knap gedaan, want zo kun je de nationale schuld wegnemen en een ander de schuld geven, met de nadruk op het feit dat deze Nationalsocialisten nergens meer te vinden zijn.

Ze hebben nu films, series, tentoonstellingen over hoe de Duitse Volk leed onder de Nationaalsocialisten: de honger, verwoestingen, ziektes, bombardementen – dat was de schuld van die anderen, de Nationaalsocialisten.

Vanwege mijn positie krijg ik veel uitnodigingen om diverse ceremoniën bij te wonen, ook herdenkingen van de Duitse Roof & Afslachting van mijn volk. De meesten woon ik niet bij, omdat ik weiger te horen dat het niet de Duitsers, maar anderen waren die het allemaal gedaan hebben.

De films en foto’s van die tijd laten honderdduizenden zien die opgewonden langs de wegen en straten stonden om “Heil Hitler” te schreeuwen tegen een donkerharig mannetje met een Oostenrijks accent, die hun kwam overtuigen dat een echte Duitser lang, blond en Arisch was. In elke stad, waar hij ook kwam: de Duitsers waren dol op hem.

Ik heb ceremonies bijgewoond met de top van dit land, maar voelde me er niet lekker bij: toen de huidige Bondskanselier mee wilde delen dat ze Joden in Duitsland een integraal deel ziet van het Duitse Volk, kwam dat er een beetje lullig uit: “Alle Joden moeten zich welkom en thuis voelen in ons land.”, zei ze. “Welkom en thuis voelen” zeg je tegen vreemden die bij je langskomen. Niet tegen een volksgroep die al in het jaar 305 zijn eerste drie vertegenwoordigers in de Curia van Keulen had zitten. Ga het maar na.

Deze week waren de herdenkingen voor de Reichskristallnacht. Ik ben niet gegaan, omdat ik de toespraken van de zeer geëerde ambtsbekleders van tevoren had gekregen en iedereen het weer over die vreemde wezens, de Nationaalsocialisten zou gaan hebben.

Ik beschuldig de huidige generaties Duitsers nergens van. Dat kan niet. Maar ik wacht op de dag dat het Duitse Volk eerlijk zegt: “Dat waren wij, dat deed het Duitse Volk.”

Maar ik denk dat ik nog lang kan wachten.

************************** ENGLISH:

In a few weeks the time will be: then I will have 9 years on it. A “call of duty”, which should have lasted two or three years, but was extended due to positive results. I have a lot to say about this time, living in the country that wanted to kill all Jews.

One of the striking things that I have experienced and experienced in Germany is what I call “the third form”: the shifting of all that time to a group that does not exist. They are smart guys who came up with this, but it is time for you to know: Not a German who was guilty of anti-Semitism, robbery or murder of Jews: those were the “National Socialists”.

All speeches, all articles, films, interviews and more will never blame Germany or the German People for all that happened in those dark 12 years. So that was aliens, called National Socialists. Well done, because that way you can take away the national debt and blame someone else, with the emphasis on the fact that these National Socialists are nowhere to be found.

They now have films, series, exhibitions about how the German People suffered under the National Socialists: the hunger, destruction, disease, bombing - that was the fault of those others, the National Socialists.

Because of my position, I receive many invitations to attend various ceremonies, including commemorations of the German Robbery & Massacre of my people. Most of them I don't attend because I refuse to hear that it was not the Germans, but others who did it all.

The films and photos of the time show hundreds of thousands excitedly lining the roads and streets shouting "Heil Hitler" at a dark-haired male with an Austrian accent, who came to convince them that a real German was tall, blond and Aryan. In every city, wherever he went, the Germans loved him.

I attended ceremonies with the top of this country, but did not feel comfortable: when the current Chancellor wanted to announce that she sees Jews in Germany as an integral part of the German People, it came out a bit silly: “All Jews should feel welcome and at home in our country, ”she said. "Welcome and feel at home" is what you say to strangers who pass by. Not against a folk group that had its first three representatives in the Curia of Cologne as early as the year 305. Just check it out.

This week were the commemorations for the Reichskristallnacht. I did not go because I had received the speeches of the highly honored officials beforehand and everyone would start talking about those strange creatures, the National Socialists.

I am not accusing the current generations of Germans of anything. That is not possible. But I'm waiting for the day when the German People honestly say, "That's us, that's what the German People did."

But I think I can wait a long time.

393 views