Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Schrikkeldraad, Israel en de Kerk. - Leap wire, Israel and the Church.

Afbeelding PxHere

Nederlands en English

NEDERLANDS:

07-01-2020 - Schrikkeldraad, Israel en de Kerk

Je vraag je misschien af wat heb dit nu met elkaar te maken! Schrikkeldraad  kan iets vervelends zijn als je er tegen aan zou plassen, iets wat veel pubers gedaan hebben uit nieuwsgierigheid om te kijken wat er gebeurt. Schrikkeldraad is een waarschuwing om niet verder te gaan, ook beesten vinden dit een vervelend gebeuren. Kijk naar koeien of paarden die in het weiland staan.

Komen we op een gevoelig punt net als schrikkeldraad (Israel en de kerk). Alarmbellen gaan af tijdens een kerkdienst en men kijkt elkaar aan, er staat vandaag een vreemde predikant en die heeft het over de vervangingsleer en dat Israel Gods volk is. De zangleider kijkt beduusd, want ze hebben net Opwekking 798 gezongen met de tekst (WIJ zijn het volk van God) De predikant predikt dat dit lied niet klopt want Israel is Gods Volk. 

Gek dat de kerk zegt onlosmakelijk verbonden te zijn en toch schrikt men als predikanten prediken over de vervangingsleer. Gek dat christenen zoveel moeite hebben met de Joodse Koning en Zijn verhaal, dat Hij eerst gekomen is voor Zijn Volk. 

De kerk is niet het Koninkrijk en Jezus is niet haar Koning. In dit spraakgebruik eigent de christelijke traditie zich toe wat haar niet toekomt: de titel van Israëls Messias. Dat staat natuurlijk niet los van de diep ingeslepen vervangingsgedachte, waarin de kerk alles overneemt wat Israël toebehoorde. 

Krijg schrikkeldraad bij jou hetzelfde effect als er opeens gesproken wordt in jou kerk dat Israel Gods volk is en niet de kerkgangers.? Raak jij dan ook geprikkeld! 

Shalom Dre******************************************************
ENGLISH:


2020-01-07- Leap wire, Israel and the Church.

You may wonder what this has to do with each other! Leap wire can be annoying if you pee against it, something many adolescents have done out of curiosity to see what happens. Electric fence is a warning do not  go further, animals also find this an annoying event. Look at cows or horses in the pasture.

We come to a sensitive point just like leap wire (Israel and the church)

Alarm bells go off during a church service and people look at each other, there is a strange pastour  today who is talking about the doctrine of substitution and that Israel is God's people. The song leader looks bewildered, because they have just sung Revival 798 with the text (WE are the people of God) The preacher preaches that this song is not correct because Israel is God's People.

It is strange that the church says that it inseparable linked and yet people preach as preachers about the doctrine of replacement.

Strange that christians have so much trouble with the Jewish King and His story that He first came for His People.

The church is not the Kingdom and Jesus is not her King. In this language, the Christian tradition appropriates what it does not deserve: the title of Israel's Messiah. That, of course, is not unrelated to the deeply grounded replacement idea, in which the church takes over everything that belonged to Israel.

Get the same effect for you with leap wire when suddenly it is said in your church that Israel is God's people and not the church. Get you excited too!

Shalom Dre