Created by: Ria Doekes

Ria Doekes: Het gazon maaien in Gaza, of met wortel en al uitroeien? - Mowing the lawn in Gaza, or with root and all out?

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:
Door Ria Doekes. Yad L'Ami

Pijnlijk, maar een belangrijk verhaal over Gaza, Judea en Samaria is dat er geen oplossing schijnt te zijn, voor de nooit eindigende oorlog van de Palestijnen tegen de Joodse staat, zowel militair als vreedzaam.  

De wekelijkse, en dagelijkse massale bijeenkomsten, die door Hamas 'de mars van terugtocht' genoemd worden, hebben één doel: ‘de vernietiging van Israël.’ Na zeven maanden terreur is de lange adem eruit. Tienduizenden hectaren landbouwgrond en natuurreservaten, inclusief hun dieren, zijn verschroeid en vernietigd door de brandende vliegers en ballonnen die over de grens vanuit Gaza zijn verzonden. Kibboetsiem en dorpen zijn onderworpen aan raketaanvallen, afgewisseld met brandgevaarlijke vliegers en ballonnen die gevallen zijn op schoolterreinen, in privéwoningen en te midden van speeltuinen vol met kinderen. Zelfs afgelopen week landden twee ballonnen met explosieven in Jeruzalem.

En toen woensdag, in de vroege ochtenduren, Hamas enkele raketten lanceerde, richting Beersheva en Tel Aviv, kwam woensdagavond het veiligheidskabinet met spoed bijeen tot in de nachtelijke uren om te besluiten. Te besluiten wat? 

Het grootste deel van het land ging naar bed, ik ook, in de veronderstelling dat we 

‘s morgens op de radio het nieuws te horen kregen van een dramatische stap die Israël zou nemen als reactie op de zeven maanden terreur en raketten.

 Maar de dramatische stap kwam niet. Het betekent niet dat het nooit zal komen, maar het blijft nog hangen.

Wel besloot het kabinet woensdagnacht om "de spelregels te veranderen" met betrekking tot Hamas, en dat het ‘vuur’ terreur niet langer geaccepteerd zal worden.

 Dank aan God dat het gezin van vier in Beersheva aan de dood ontkwam, doordat de moeder, midden in de nacht haar drie slapende kinderen, in één minuut naar de schuilkelder sleepte, vlak voordat de raket hun gehele huis verwoestte.

De raket die naar Tel Aviv was geschoten, landde in de Middellandse Zee.

Gaza over nemen? Daar zou Israël een zware prijs voor moeten betalen. 

Hamas omverwerpen? Ze zouden niet worden vervangen door een vreedzaam regime. Het heeft geen gematigde tegenstanders. Hamas wordt gecontroleerd door Qatar, Turkije en Iran. Dus voorzichtigheid is geboden, i.v.m. het noorden waar de Hezbollah duizenden raketten klaar heeft liggen.

Moeten er dan eerst meer doden vallen aan de kant van Israël? 

Misschien zal Israël grote luchtaanvallen uitvoeren die een aanzienlijk aantal Hamas-raket- en mortel voorraden kunnen vernietigen. Misschien zal Israël wraak nemen voor de raketaanval van woensdag door de huizen van Hamas leiders te vernietigen.  Misschien zullen ze Hamas omkopen om de humanitaire hulp te verhogen in Gaza, salarissen te betalen die door President Abbas stopgezet zijn. Israel kan en heeft het vermogen Hamas af te zwakken en de Hamas leiders te intimideren zodat ze een paar maanden, of een jaar of twee kunnen afkoelen, maar het is een feit dat Israel de aanvallen van Hamas niet kan beëindigen. 

De volgende ronde zal komen wanneer Hamas dat besluit, en Israël weer gedwongen zal worden om opnieuw te reageren. Wat betreft Judea en Samaria, heeft Israël geen reden om bezorgd te zijn, zolang Israël de algemene veiligheidscontrole over dit gebied behoudt. 

Geen van de mogelijke opvolgers van Mahmoud Abbas of zijn  PA zijn beter dan hij is. En geen van hen is significant slechter. Het belangrijkste verhaal van Gaza, Judea en Samaria is, dat er geen oplossing is. Het enige wat Israël kan doen is zijn controle over wat het al beheerst veilig te stellen 

Net als Hamas heeft het PA-regime niets gedaan om zijn economie te ontwikkelen. Het heeft honderden miljoenen dollars aan internationale hulp verspild om de zakken van zijn corrupte leiders te vullen en hun trawanten te betalen.

Net is de vijftiende tunnel uit Gaza ontdekt, die 200 meter in Israël uitkwam.  

Zullen we in de komende dagen en/of weken een aanzienlijke escalatie zien in offensieve aanvallen van het Israëlische leger tegen Hamas-doelen? Geen idee.

Hoe succesvol die ook zijn, of niet, op dit moment lijkt het niet meer dan een militaire versie van het maaien van het gazon. En net zoals gras terug groeit als het niet met wortel en al uit geroeid wordt, zal Hamas zijn kracht heropbouwen. De uitdaging van Israël is niet om het gras te ontwortelen, maar om het vermogen te behouden om het zo kort mogelijk te houden.

Er is veel gebed nodig voor de regering. Ondanks dat er veel mensen de regering slap vinden omdat ze niet afrekenen met het terrorisme, blijven de mensen in het zuiden ongelooflijk sterk. Ze blijven bouwen in de dorpen aan de grens en we horen niet één woord van haat over hun buren in Gaza.  

Wie weet? Misschien zullen de Palestijnen op een dag moe worden van het vechten en zal er vrede zijn.


_____________________________________________  

ENGLISH
By Ria Doekes. Yad L'Ami

Painful, but an important story about Gaza, Judea and Samaria is that there seems to be no solution, for the never-ending war of the Palestinians against the Jewish state, both militarily and peacefully.

The weekly, and daily mass gatherings, called "the march of retreat" by Hamas have one goal: "the destruction of Israel." After seven months of terror, the deep breath is out. Tens of thousands of acres of farmland and nature reserves, including their animals, have been scorched and destroyed by the burning kites and balloons sent from Gaza across the border. Kibbutzim and villages are subjected to missile attacks, interspersed with burning kites and balloons that have fallen on school grounds, in private homes and in playgrounds full of children. Even last week, two balloons landed with explosives in Jerusalem.

And when Wednesday, in the early morning hours, Hamas launched a few missiles, towards Beersheva and Tel Aviv. Wednesday night the security cabinet rushed together until the night hours to decide. To decide what?

Most of the country went to bed, me too, assuming in the morning on the radio we would hear the news of a dramatic step that Israel would take in response to the seven months of terror and missiles.

But the dramatic step did not come. It does not mean that it will never come, but it still lingers.

However, the government decided on Wednesday night to "change the rules of the game" with regard to Hamas, and that the "fire" terror will no longer be accepted.

Thanks to God that the family of four in Beersheva escaped death because the mother, in the middle of the night, dragged her three sleeping children into the shelter in one minute, just before the missile destroyed their entire house. The missile that was launched to Tel Aviv landed in the Mediterranean.

Take over Gaza? Israel would have to pay a heavy price for that.

Overthrow Hamas? They would not be replaced by a peaceful regime. It has no moderate opponents. Hamas is controlled by Qatar, Turkey and Iran. So caution is advised, because the north where the Hezbollah has thousands of missiles ready.
 
Should there first be more deaths on the side of Israel?

Perhaps Israel will carry out major air strikes that can destroy a significant number of Hamas missile and mortar stocks. Perhaps Israel will take revenge for Wednesday's missile attack by destroying Hamas leaders' homes. Maybe they will bribe Hamas to raise humanitarian aid in Gaza, pay salaries that have been stopped by President Abbas. Israel can and does have the power to intimidate Hamas and intimidate the Hamas leaders so that they can cool off for a few months, or a year or two, but it is a fact that Israel can not end Hamas's attacks.

The next round will come when Hamas decides, and Israel will be forced to react again. Regarding Judea and Samaria, Israel has no reason to be concerned, as long as Israel retains the general security control over this area.

None of the possible successors of Mahmoud Abbas or his PA are better than he is. And none of them is significantly worse. The main story of Gaza, Judea and Samaria is that there is no solution. The only thing Israel can do is to secure control over what it already controls

Just like Hamas, the PA regime has done nothing to develop its economy. It has wasted hundreds of millions of dollars of international aid to fill the pockets of its corrupt leaders and pay their cronies.

The fifteenth tunnel from Gaza has just been discovered, which was 200 meters in Israel.

Will we see a significant escalation in offensive attacks by the Israeli army against Hamas targets in the coming days and / or weeks? No idea.

How successful they are, or not, at the moment it seems no more than a military version of mowing the lawn. And just as grass grows back when it is not rooted out, Hamas will rebuild its power. The challenge of Israel is not to uproot the grass, but to retain the ability to keep it as short as possible.

Much prayer is needed for the government. Despite the fact that many people find the government weak because they do not deal with terrorism, the people in the south remain incredibly strong. They continue to build in the villages on the border and we do not hear one word of hatred about their neighbors in Gaza.

Who knows? Perhaps the Palestinians will one day get tired of fighting and there will be peace.