Created by: Bert Panhuise

Bert Panhuise 2020-09-21 - M&M Krijgen hun zin, de Verenigde Staten van Europa - M&M Get their way, the United States of Europe

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Europa federaliseert vrolijk verder.. Twee jaar geleden schreef ik een column in Charisma Magazine over “De Verenigde Staten van Europa” (zie bijlage).  Ik schreef in 2018 daar ondermeer in dat de Duitser Martin Schulz (oud-voorzitter van het Europees Parlement) aanstuurt op een Duits-Franse machtsgreep in Europa. En dat is nu dus in een stroomversnelling gekomen.. Nadat Mark Rutte (na 4 dagen onderhandelen) op 21 juli heeft ingestemd met een nieuw Europees herstelfonds, is de Tweede Kamer eergisteren ook akkoord gegaan en is Nederland nu dus onderdeel van een Europese Schuldenunie, ook wel een Transfer-unie genoemd. In 2019 wuifde premier Rutte dit alles nog weg in een televisiedebat met Thierry Baudet. “Die schuldenunie gaat er niet komen” bezwoer Rutte, maar Baudet heeft wel gelijk gekregen… Maar geen probleem voor de president van de Nederlandse Bank (DNB), dhr. Klaas Knot. Hij zei “dat hij de euro graag wil redden (en de ondergang van de EU wil voorkomen, Bert) met een permanent herstelfonds en meer macht naar Brussel wil”, jawel.. Maar het wordt nog gekker, want het lijkt er heel sterk op dat de coronapandemie is misbruikt om er een drie jaar oud plan van Merkel en Macron (M&M) door te drukken, zoals is te zien in onderstaande video die ik onlangs kreeg toegestuurd:

21 juli akkoord: EU Schuldenunie en een juichende president Macron (zie onder) video 1 minuut: https://twitter.com/i/status/1285659560376766465

Ingekorte vertaling van de TV-toespraak van voormalig Rothschild-bankier Emmanuel Macron: “Vandaag 21 Juli beleven we een hoogtepunt in het bestaan van Europa. Dit is het resultaat van drie jaar arbeid en we hebben een historisch akkoord bereikt over de toekomst van ons Europa.. Dit is het resultaat van drie jaar samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland en dit is wat ik heb beloofd in 2017 en waar we hard aan gewerkt hebben samen met Kanselier Angela Merkel.” Niet alleen bewijst dit dat er inderdaad sprake is van een Duits-Franse machtsgreep, maar wat nog erger is, het lijkt er zeer sterk op dat dit zogenaamde “Coronaherstelfonds” helemaal niets met Covid-19 heeft te maken want drie jaar geleden had nog niemand van corona gehoord… Enkele dagen geleden zei Ursula von der Leyen nog in haar toespraak voor het Europees Parlement dat we nu uitzicht hebben op een “nieuwe wereld”. Het gaat haar dus uiteindelijk niet alleen om Europa, maar om de Nieuwe Wereldorde, waarvan wij weten waarop dit zal uitlopen.. “De Dag Nadert” is de titel van het nieuwe boek van Amir Tsarfati (Uitgever Het Zoeklicht) en gezien de bovenstaande ontwikkelingen is dit een profetische titel. Een aanrader dus.. Ik adviseer u ook om aanstaande zondag om 14.30 uur te kijken naar ons TV-programma bij Family7. In dat programma legt broeder David Hathaway heel profetisch uit waar het “schip” Europa op afstevent. Een eyeopener voor iedereen die dit programma nog niet eerder heeft gezien. Het is ook te zien op ons Gospelnet Youtube kanaal. De DVD is gratis bij ons verkrijgbaar. Tenslotte wil ik nog opmerken dat gezien de huidige toestand in de wereld, u goed voorbereid moet zijn op Zijn komst (Openbaring 3:10), want Zijn komst is zeer nabij.  Er is veel verwarring over het juiste moment van de Opname van de Gemeente.  In de studie van Amir: “De Essentie van de Opname”, ook te zien via ons Youtube kanaal, legt Amir haarfijn uit dat de opname NA de grote verdrukking absoluut onmogelijk is..

Ook deze DVD is gratis verkrijgbaar.. Shalom, Bert Onze God is een God van hoop: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jeremia 29:11)

----------------------------------------------------------------------------
T   0654 300150   E   info@eurospirit.nl   W  www.eurospirit.nl
Eurospirit Gospelnet Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-VPfW2Pw_qpIHCIq4ZNBsw Eurospirit Television: weekly TV broadcast at Family7 (Dutch Cable) & TBN Europe (since 1993!)

--------------------------------------------------------------------------


**********************************
ENGLISH:

Europe happily federalizes further .. Two years ago I wrote a column in Charisma Magazine about “The United States of Europe” (see appendix). I wrote there in 2018 that the German Martin Schulz (former president of the European Parliament) is pushing for a German-French seizure of power in Europe. And that has now gained momentum. After Mark Rutte (after 4 days of negotiations) agreed to a new European recovery fund on 21 July, the House of Representatives also approved the day before and the Netherlands is now part of a European Debt Union, also referred to as a Transfer Union. In 2019, Prime Minister Rutte waved all this away in a television debate with Thierry Baudet. “That debt union is not going to happen”, swore Rutte, but Baudet was right… But no problem for the president of the Dutch Bank (DNB), mr. Klaas Knot. He said "he would like to save the euro (and prevent the downfall of the EU, Bert) with a permanent recovery fund and more power to Brussels", yes .. But it gets even crazier, because it looks very much like it. that the corona pandemic has been misused to push through a three-year-old Merkel and Macron (M&M) plan, as shown in the video below that I recently received:

21 July agreement: EU Debt Union and a cheering President Macron (see below) video 1 minute: https://twitter.com/i/status/1...

An abbreviated translation of the TV speech of former Rothschild banker Emmanuel Macron: “Today, July 21, we are experiencing a peak in Europe's existence. This is the result of three years of work and we have reached a historic agreement on the future of our Europe .. This is the result of three years of cooperation between France and Germany and this is what I promised in 2017 and what we have been working hard on together with Chancellor Angela Merkel. ” Not only does this prove that there is indeed a Franco-German seizure of power, but worse still, it seems very much that this so-called “Corona Recovery Fund” has nothing to do with Covid-19 at all because three years ago no one had heard of corona… A few days ago, Ursula von der Leyen said in her speech to the European Parliament that we now have the prospect of a “new world”. In the end, it is not only about Europe, but about the New World Order, of which we know what this will lead to. “De Dag Nadert” is the title of the new book by Amir Tsarfati (Publisher The Searchlight) and given the above developments is this a prophetic title. Highly recommended .. I also advise you to watch our TV program at Family7 next Sunday at 2.30 pm. In that program, Brother David Hathaway explains very prophetically where the “ship” Europe is headed. An eye-opener for anyone who has not seen this program before. It can also be seen on our Gospelnet Youtube channel. The DVD is available from us free of charge. Finally, I would like to say that given the current state of the world, you must be well prepared for His coming (Revelation 3:10), for His coming is very near. There is much confusion about the right time for the Rapture of the Church. In Amir's study: “The Essence of the Rapture”, also on our Youtube channel, Amir explains in great detail that recording AFTER the Great Tribulation is absolutely impossible. This DVD is also available for free .. Shalom, Bert Onze God is a God of hope: “My plan for you is established, saith the LORD. I envision your happiness, not your misfortune: I will give you a hopeful future. (Jeremiah 29:11)

-----------------------------------------------
T 0654 300 150 E info@eurospirit.nl W www.eurospirit.nl
Eurospirit Gospelnet Youtube: https://www.youtube.com/channe... Eurospirit Television: weekly TV broadcast at Family7 (Dutch Cable) & TBN Europe (since 1993!)

----------- ------------------------------------------------

google translate

552 views