Created by: Ria Doekes

Ria Doekes: ‘Alleen voor hen die zich met Zion verbonden weten!’ - "Only for those who know alliance with Zion!"

Stay Connected

‘Alleen voor hen die zich met Zion verbonden weten!’

Stop gezet! Een ieder in zijn huis of in dat huis op een geïsoleerde kamer. In deze serieuze dagen moet ik af en toe kunnen lachen. Ik kan er niets aan doen. Op een avond was ik aan het WhatsAppen met een groepje vrienden en vertelde dat. Had ik maar niets gezegd………..   WhatsApps vliegen je voorbij, met mooie geestelijke verhalen, liederen en grappen. Het laatste daar is Israël erg goed in.

Toen Bibi er een taak bij nam, en precies uitlegde op T.V hoe ieder zich moet gedragen: hoe te niezen, goed snuiten, correct begroeten, voldoende afstand houden, was het commentaar niet van de lucht.

Iemand schrijft via WhatsApp 'Bibi, Shalom!' : “Gisteren benadrukte je dat we twee meter uit elkaar moeten blijven. Ons bed is slechts 1,80 meter breed. Mijn vrouw weigert op de grond te slapen. Wat moeten we doen?"  

Een andere man schrijft: „Mijn vrouw en ik zijn in quarantaine geplaatst. Na twee dagen begonnen we met elkaar te praten. Ze is eigenlijk een heel aardige vrouw. '  

Ik vind deze tijd echt serieus, maar om mijzelf in de benen te houden lach ik heerlijk om deze grappen. Ik heb een beetje afgeleerd om direct alles door te zenden en denk wat beter na. Ik kreeg een prachtig verhaal over, “Een familie in quarantaine. ”Verschillende keren kwam hij langs. Het gaat over Noach en zijn familie die opgesloten zitten in de ark. Slechts 1 raam, geen balkon, internet, telefoon enz. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. In eerste instantie dacht ik, ‘Voorbeeldig!’ Toen dacht ik verder.

Je kan nog zo bijzonder zijn, maar wat er echt achter die gesloten deuren plaats vond weten we niet. Er staat niet dat ze steeds in gebed waren en ik denk ook dat ze ook af en toe eens met elkaar in de klink lagen.  Dat is waar, ze hadden geen internet enz. maar denk nuchter na, ze hadden elkaar en waren de hele dag druk bezig om al die dieren te voeden. Geweldige dieren therapie!   Nu over een andere brief die ik kreeg waar het volgende in stond: ‘Waar maken al die mensen zich zo druk om, ik ben al jaren in quarantaine. Ik kan de deur niet uit en zit al jaren in mijn eentje thuis.’

Hebben we daar eigenlijk ooit bij stil gestaan?

Met alle prachtige verhalen die langs komen bemoedigd mij dit het meest.    

Natan Sharansky, een zeer bekend figuur. In Israël voormalig kabinetsminister en gepensioneerd directeur van het Joodse agentschap was een "Gevangene van Zion." Hij heeft negen jaar in de Sovjet-gevangenissen doorgebracht. Ook in christelijk Nederland kennen wij zijn naam, en schreeuwden we mee in demonstraties, ‘Let my people go’. Hij vertelt: “Ik heb enige ervaring met het overleven van isolatie, en ik geef vijf adviezen.”

Zie deze videoclip die zeer de moeite waard is. klik hier 

1’Wees je eerst bewust waarom je geïsoleerd bent. Maak deel uit van een enorme wereldwijde strijd. Herinner je zelf dat we in oorlog zijn. Dat moet ons gedrag bepalen.'

2.’ Houd je zelf niet voor de gek door te denken dat alles snel voorbij zal zijn. Teleurstelling zal je verzwakken. Ik wist dat het niet aan mij lag om vrijgelaten te worden. Maar ik wist wel dat het aan mij was, of ik een vrij persoon zou blijven. Maak plannen om die dingen te doen die je altijd hebt willen doen, en voer ze uit.’ 

3.’Verlies je gevoel voor humor niet, geen moment. Zolang ik om mezelf en anderen kan lachen, ben ik een vrij mens.’  

4. ‘Geef je hobby’s nooit op. Mijn grootste hobby is schaken. Ik wist hoe ik kon schaken zonder bord. In de strafcel heb ik duizenden spellen gespeeld met mij zelf, om mijn verstand niet te verliezen. Jij hoeft niet te spelen zonder een schaakbord. Je kunt ook zingen, muziek maken, schilderen. enz.  Dit is het moment om van het leven te genieten!’
( Hij werd zo goed in het schaken dat hij later zelfs wereldkampioen schaken Gary Kasparov versloeg. )  

5.'Onthoud altijd dat we één volk zijn. Voel de verbinding met iedereen die in Zion woont en met iedereen die nog niet in Zion woont.’
( Ik zeg er bij:” Ook voor hen die zich met Zion verbonden weten!’ )  

Ik denk en bid zeker voor al die mensen die drukker zijn dan ooit te voren. Niet alleen artsen en verplegend personeel. Ook sociaal werkers die vechten voor al die gezinnen waar nog meer geweld plaats vindt, en die ze op afstand begeleiden. De leiding van de gezinsvervangende tehuizen, onderwijs. enz.

In Israël knuffelen we veel, maar ook vechten we veel. Heftige discussies zijn normaal in Israël en soms lijkt het of het hevige ruzies zijn, maar als het volgende onderwerp op tafel komt lach je weer samen en je gaat weer uit elkaar met een klap op de schouder of een kneepje in de wang. Helaas is dit er voorlopig wel even vanaf. Bevel! Afstand houden.  

Ik probeer mij in Israël aan alle adviezen te houden. Honderd meter op en neer de straat. Ik weet nu precies bij welke steen ik de honderd meter bereik en terug moet keren. Alleen lastig, na tig keer tellen kan ik die honderd niet meer uit mijn hoofd krijgen als ik buiten loop.

Ria
Yad L'Ami**********************************
ENGLISH

Stop it! Everyone in his house or in that house in an isolated room.

In these serious days I have to laugh every now and then. I can not help it. One evening I was WhatsApp with a group of friends and told them. If only I had said nothing ……… ..WhatsApps fly past you, with beautiful spiritual stories, songs and jokes. The latter is very good at Israel.

When Bibi took on a task, explaining exactly on T.V how everyone should behave: how to sneeze, blow properly, greet correctly, keep enough distance, the comment was not out of the blue.

Someone writes via WhatsApp 'Bibi, Shalom!' : “Yesterday you emphasized that we have to be two meters apart. Our bed is only 1.80 meters wide. My wife refuses to sleep on the floor. What must we do?"

Another man writes: “My wife and I have been quarantined. After two days we started talking to each other. She is actually a very nice woman. '

I think this time is really serious, but to keep myself going I laugh about these jokes. I learned a little to immediately forward everything and think a bit better. I got a beautiful story about, "A family in quarantine. He came by several times. It's about Noah and his family trapped in the ark. Only 1 window, no balcony, internet, telephone etc. They spent their time in prayer, loving each other and taking care of the animals. At first I thought, "Exemplary!" Then I thought further.

You can be so special, but we don't know what really happened behind those closed doors. It does not say that they were always in prayer and I also think that they were sometimes in trouble. True, they had no internet etc. but think soberly, they had each other and were busy all day feeding all those animals. Great animal therapy! Now about another letter I received that said: "What do all those people worry about, I've been quarantined for years. I can't get out the door and have been home alone for years. "

Have we ever thought about that?

This encourages me the most with all the wonderful stories that come along.

Natan Sharansky, a very famous figure. Israel's former cabinet minister and retired director of the Jewish agency was a "Prisoner of Zion." He spent nine years in Soviet prisons. We also know his name in the Christian Netherlands, and we shouted in demonstrations, "Let my people go". He says, "I have some experience surviving insulation, and I give five pieces of advice."

See this video clip that is very worthwhile. Click here

1 "First be aware of why you are isolated. Be part of a huge global battle. Remember that we are at war. That should determine our behavior. 

2. "Don't fool yourself into thinking that everything will be over soon. Disappointment will weaken you. I knew it was not up to me to be released. But I knew it was up to me if I would remain a free person. Plan and do the things you've always wanted to do. "

3. "Don't lose your sense of humor, not for a moment. As long as I can laugh at myself and others, I am a free person. "

4. "Never give up on your hobbies. My biggest hobby is chess. I knew how to play chess without a board. In the punishment cell I played thousands of games with myself so as not to lose my mind. You don't have to play without a chessboard. You can also sing, make music, paint. etc. Now is the time to enjoy life! "
(He became so good at chess that he later even beat world chess champion Gary Kasparov.)

5. "Always remember that we are one people. Feel the connection with everyone who lives in Zion and with everyone who does not yet live in Zion. "
(I add: "Also for those who know alliance with Zion!")

I certainly think and pray for all those people who are busier than ever before. Not just doctors and nurses. Also social workers who fight for all those families where even more violence takes place, and who guide them remotely. The management of the family replacement homes, education. etc.

In Israel we hug a lot, but we also fight a lot. Violent discussions are normal in Israel and sometimes they seem like fierce arguments, but when the next topic comes up, you laugh together again and you split up with a slap on the shoulder or a pinch. Unfortunately, this is off for now. Command! Keep distance.

I try to follow all advice in Israel. One hundred yards up and down the street. I now know exactly at which stone I have to reach the hundred meters and return. Only difficult, after counting countless times I can no longer get out of that hundred

Ria
Yad L'Ami

682 views