Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Mijn kerk is Top !! - My church is Top !!


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Mijn kerk is Top!!  

Er is een tv serie met de titel: Mijn moskee is top! Hier gaat een moslim naar verschillende moskeen in het land. Je ziet de verschillen van belevenis en interpreteren, en hoe mensen het geloof en de invulling daar aan geven. Ook de moskeeën hebben zo hun dogma`s van liberaal naar orthodox denken. De serie geeft een beeld hoe het in de Nederlandse moskeeën er aan toe gaat. Interessant zou het zijn als er ook een serie zou komen met de titel: (Mijn kerk is Top!)  

Is er een kerk die Top is!  

Als ze een tv serie zouden maken over Mijn kerk is Top is het denk wel bekend wat je gaat zien. Niets is onbekend in kerkelijk Nederland. Iedere kerk heeft zo zijn dogma, er is geen kerk perfect want zolang wij die kerk bouwen is die onvolmaakt. Welke kerk lig het dichts bij de Bijbelse waarheid? Ik denk dat iedereen wel vind dat hij of zij gelijk heb, anders hadden we niet zoveel stromingenAls voorbeeld waar men over elkaar heen struikelt binnen de kerk is de positie van een vrouw als voorganger? Start de discussie maar…..het haalt zelfs het NOS journaal.  

Op zoek naar de volmaakte Top kerk!  

Ja, willen we dat eigenlijk niet allemaal, een kerk die precies doet zoals jij het voor ogen heb. Alles gaat daar volgens jou Bijbels inzicht en gegarandeerd dat wordt een kerk met veel leden. Jou kerk stroomt vol en het gaat precies zoals jij het voor ogen had. Dat zou mooi zijn als dit werkelijkheid zou worden en jouw waarheid komt samen in deze kerk.  Helaas is de praktijk weerbarstig, want een kerk draait op heel veel mensen die weer zo hun ideeën hebben zoals het zou moeten zijn.

De ene gaat voor  Aanbidding als het belangrijkst, en de ander voor de Prediking,  weer een ander zegt nee, het moet gaan om Israël, start de discussie maar!  

Maar het blijft onvolmaakt mensen werk. Soms vang je een glimp van de Hemel op in de kerk, soms is het saai en voorspelbaar. Toch is dit hoe de Gemeente van Christus vaak is.                
Ze is niet altijd even sprankelend. 
                                            

De gemeente de kerk!  

We gaan van Kerk naar Gemeente,

De kerk is een ommuurd gebouw geworden, een plaats waar veel gebeurd is en nog steeds dingen mis gaan. We kunnen dit alles terug vinden in de kerkgeschiedenis.  Helaas tot de dag van vandaag  zijn er dingen die onveranderd zijn.

De eerste Gemeente ontstond in Handelingen waar de Heilige Geest werd uitgestort. Ze kwamen hier niet samen op zondag maar op de Shabbat. Waar alles gedeeld werd met elkaar, waar geen kinderen gedoopt werden in een doopfont, maar waar je  volledig onder water ging.  

Waar je vermaning kreeg tot de dood toe. Zie het verhaal van Ananias en Safira, een schijnbaar kleine en misschien wel  om begrijpelijke reden  hielden ze geld achter en dat werd hun fataal en zie ze vielen alle twee dood neer na de leugen die ze vertelde aan de apostelen.

Nu is zwart geld normaal geworden onder christenen. Zelf dominees hebben geen moeite met christenen in hun gemeente die zwart werken.

Nu is de kerk een gebouw geworden waar de Bijbel heel dun is geworden,(uitgehold) Waar de Geest soms ver te zoeken is. Waar in tongen spreken en profetieën een vreemd fenomeen zijn geworden. Waar men geen dromen en beelden meer ontvangt. Waar men zegt: dat was allemaal toen. Waar bijna geen genezingen  meer plaats vinden. Waar men een goed gevoel moet hebben door veel randzaken die belangrijker zijn geworden als dan het Woord.

Waar zonden je best een beetje ruim mag nemen. Waar trouwen ouderwets is geworden. Waar samenwonen het nieuwe normaal is geworden. Waar het homo huwelijk gewoon is geworden. Waar sex voor het huwelijk de normaalste zaak is geworden. Waar men elkaar vermanen tot iets is geworden: je heb je eigen verantwoordelijkheid. Waar bijna niemand de Bijbel mee mee neemt.  

Maar kan ik dan persoonlijk zeggen dat Mijn kerk top is?                                                                    
Nee, dit komt namelijk omdat ik daar aanwezig ben.
 

Shalom Dre*************************************
ENGLISH:

My church is Top !!  

There is a TV series entitled: My mosque is great! Here, a Muslim goes to various mosques in the country. You see the differences of experience and interpretation, and how people give faith and interpretation to it. The mosques also have their dogmas from liberal to orthodox thinking. The series shows how things are going in the Dutch mosques. It would be interesting if there was also a series with the title: (My church is Awesome!)  

Is there a church that is Awesome?  

If they made a TV series about My Church is Awasome, it is probably known what you will see. Nothing is unknown in the religious Netherlands. Every church has its dogma, no church is perfect because as long as we build that church it is imperfect. Which Church Is Closest To Bible Truth? I think everyone thinks he or she is right, otherwise we wouldn't have that many currents. As an example where people stumble across each other in the church is the position of a woman as pastor? Start the discussion… .. it even makes the NOS news.      

In search of the perfect Awesome Church!  

Yes, don't we all want that, a church that does exactly as you envision it. Everything goes there according to you Biblical insight and guaranteed that it will be a church with many members. Your church fills up and it goes exactly as you envisioned it. That would be nice if this became reality and your truth comes together in this church. Unfortunately, the practice is unruly, because a church runs on many people who have their ideas as they should be.

One goes for Worship as the most important, the other for Preaching, another says no, it must be Israel, start the discussion!  

But it remains imperfect human work. Sometimes you get a glimpse of Heaven in the church, sometimes it is boring and predictable. Yet this is how Christ's Church is often. She is not always sparkling.    

The Municipality of 2020!  

We go from Church to Church,

The church has become a walled building, a place where a lot has happened and things still go wrong. We can find all this in church history. Unfortunately to this day, there are things that have not changed.

The first Church was created in Acts where the Holy Spirit was poured out. They did not gather here on Sunday but on Shabbat. Where everything was shared with each other, where children were not baptized in a baptismal font, but where you were completely submerged.  

Where you received admonition to death. See the story of Ananias and Safira, an apparently small and perhaps understandable reason they withheld money and it became fatal for them and see they both fell dead after the lie she told the apostles.

Now black money has become normal among Christians. Pastors themselves have no problem with Christians in their congregation who work black.

Now the church has become a building where the Bible has become very thin, (eroded) Where the Spirit is sometimes hard to find. Where speaking in tongues and prophecies have become a strange phenomenon. Where one no longer receives dreams and images. Where it is said: that was all then. Where almost no cures take place anymore. Where one should feel good because of many peripheral issues that have become more important than the Word.

Where sins you can take a bit spacious. Where getting married has become old-fashioned. Where living together has become the new normal. Where gay marriage has become common. Where premarital sex has become the most normal thing. Where people admonish each other to become something: you have your own responsibility. Where hardly anyone takes the Bible with them.  

But can I personally say that My church is Awasome?

No, this is because I am there.  

Shalom Dre

 

413 views