Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: En zij zongen een nieuw lied - And they sang a new song. 2020-05-04


Nederlands - English

NEDERLANDS:

En zij zongen een nieuw lied.  

Openbaringen gaat verder: U bent het waard om de Boekrol te nemen en zijn zegels te openen. De Boekrol die verteld wat er in de toekomst plaats gaat vinden. En soms zie je stukjes oplichten van deze toekomst. Er staat over Johannes: Ik was in de Geest op de dag des Heren en hoorde een luide stem als van een bazuin die zie: Ik ben de Alfa en de Omega. Johannes zegt dat hij is de Geest was op de dag des Heren, dat is dus niet de zondag.

Johannes heeft nooit de zondag gevierd als Jood, daar kan je van uitgaan.

De dag des Heren is het laatste stuk uit de geschiedenis. Dan zal het Woord des Heren geopenbaard zal worden.  

 Het is adembenemend stil in de Hemel!  

Johannes raakt opnieuw in vervoering van de Heilige Geest. En met verwondering ziet hij een troon in de Hemel.(Hoe vaak begeren wij niet een blik in de Hemel) Hoe zou dat voor Johannes geweest zijn? De Naam van Diegene die op die troon zat wordt niet genoemd. Dan doen de Joden ook niet, zij noemen God niet bij name. Maar het is de Eeuwige, de Heilige van Israel. Verder gaat het in Openbaringen met het lied; U bent waard het te ontvangen, de heerlijk en de kracht, want U heb alles geschapen.  

Het wordt doodstil in de Hemel, zo stil dat je bijna moet vrezen dat er niemand bevoegd is om die heilstijd te laten aanbreken. De tijd van oordelen.  Johannes huilde omdat er niemand waardig was om de boekrol te openen. Hij beseft dat zo de belofte van God niet in vervulling kunnen gaan. Geen mens is in staat het Koninkrijk te ontwikkelen.

Dan zegt een Ouderling: huil maar niet. De Leeuw uit de stam uit Juda s stam, dat is de wortel van David. En dan, ja dan, Johannes ziet de Stralende Morgenster Jezus de Christus.

Er zwelt een lied aan vanuit een Hemels concertzaal “U bent waardig de boekrol te openen”  Jezus heeft Zijn Bloed geschonken tot vergeving van zonden. Niet door goud of zilver, of andere dure rotzooi zijn wij verlost. Nee door het Bloed van het Lam.    

Here der Heerscharen hoe lang gaat het nog duren!  

Hoe lang nog Here der Heerscharen  roepen de gevangenen in Noord Korea!
Hoe lang nog Here der Heerscharen  roepen de wezen en verdrukte van deze wereld!
Hoe lang nog Here der Heerscharen roepen de vervolgde kerken in deze wereld!
Hoe lang nog Here der Heerscharen roepen de vervolgde christenen!  

Hoe lang moet Israel, Zijn Oogappel nog wachten op Hem die de Messias verwachten. De bedekking zal worden weg genomen en  (Het Volk van God)  zal ziende worden

 “Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.” 2 Korinthe 3:14  

De Koning der Joden hoort de roepkreten, en wacht totdat Zijn Vader zegt: Het is genoeg! En dan zal Hij Zijn Aartsengel uitzenden. Dan komt er een einde aan het onrecht, het bloed en de tranen, de angst en de pijn.        

Ik zag de Hemel nieuw en vernieuwde aarde:
de eerste schepping was voorbij gegaan,
er was geen zee – haar dreigen is gedaan,
nu onze God als Heer zich openbaarde.

De Here zelf zal al hun tranen drogen,
dood, rouw en moeite hebben afgedaan;
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Zij zullen zingende het Lam verhogen.

Ik geef wie dorst heeft van het levend water:
Hij mag zich vasthouden aan de levensbron!
‘k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon en dochter
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste.    

Vader dit is wat U belooft in de Heilige Geschriften:
U wilt dat niemand verloren gaat en daarom moeten wij wachten totdat U zegt:
Het is genoeg.   

Maranatha Heer Jezus kom spoedig

Shalom Dre

  

******************************
ENGLISH:

 

And they sang a new song.  

Revelation continues: You are worth taking the Scroll and opening its seals. The Scroll that tells what will take place in the future. And sometimes you see pieces of this future light up. It says about John: I was in the Spirit on the day of the Lord and heard a loud voice like a trumpet that sees: I am the Alpha and the Omega. John says he was the Spirit on the Lord's day, so it is not Sunday.

John never celebrated Sunday as a Jew, you can assume that.

The Day of the Lord is the last piece in history. Then the Word of the Lord will be revealed.   

It is breathtaking quiet in Heaven!  

John is again entranced by the Holy Spirit. And with wonder he sees a throne in Heaven. (How often do we covet a look in Heaven) How would that have been for John? The Name of the One sitting on that throne is not mentioned. Then the Jews don't do either, they don't call God by name. But it is the Eternal, the Holy One of Israel. It goes on in Revelation with the song; You are worthy to receive it, the glory and the power, for You have created everything. 

It is very quiet in Heaven, so quiet that you almost have to fear that no one is authorized to have that time of salvation dawn. The time of judgment. John wept because no one was worthy to open the scroll. He realizes that the promise of God cannot be fulfilled in this way. No man is able to develop the Kingdom.

Then an Elder says, don't cry. The Lion of the tribe of Judah's tribe, which is the root of David. And then, yes then, John sees the Radiant Morning Star Jesus the Christ.

A song swells from a Heavenly concert hall "You are worthy to open the scroll" Jesus gave His Blood for the remission of sins. We are not saved by gold or silver or other expensive mess. No by the Blood of the Lamb.    

Lord of Lords  how long will it take!  

How long Lord of Lords  are calling the prisoners in North Korea!
How long the Lord of Lords  are calling the orphans and the oppressed of this world!
How long the Lord of Lords  are calling the persecuted churches in this world!
How long the Lord of Lords are calling the persecuted Christians!

How long does Israel, the Apple of His Eye, have to wait for Him who expect the Messiah. The covering will be taken away and (The People of God) will be seen

 “But their minds were hardened, for to date the same covering remains when reading the Old Testament without being taken away. That covering is undone in Christ. " 2 Corinthians 3:14  

The King of the Jews hears the cries, and waits until His Father says, It is enough! And then He will send His Archangel. Then the injustice, the blood and the tears, the fear and the pain come to an end.          

I saw Heaven new and renewed earth:
the first creation had passed,
there was no sea - its threatening is done,
now that our God as Lord revealed Himself.    

The Lord Himself will dry all their tears,
have passed away death,
grief and trouble; the first things have passed.
They will raise the Lamb singing.  

I give those who are thirsty of the living water:
He may cling to the source of life!
"I will be a God to him and he to Me a son and daughter
I am the First and I am the Last.    

Father this is what You promise in the Holy Scriptures:
You don't want anyone to be lost, so we have to wait until you say:
It is enough.    

Maranatha Lord Jesus come soon

Shalom Dre

 

541 views