Avi Lipkin. Nitzavim-Va’yelech

Shalom allemaal,

Deze week, de dubbele Torahlezing Nitzavim en Va'yelech. We naderen het eind van het boek Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes.

Mozes kan het beloofde land niet ingaan. Hij draagt de opdracht hiertoe over aan Jozua.

Na de ernstige waarschuwing van vorige week (Tochebot) zien we een herhaald aanbod van G’d aan de Israëlieten om te kiezen tussen leven en dood, goed en kwaad.

Goede ouders moedigen ook hun kinderen aan om de goede weg te kiezen en niet de kwade. Zo doet G’d dat ook. Hij geeft zijn kinderen, de kinderen van Israël instructies om Zijn geboden te houden en trouw te blijven aan het verbond dat gesloten werd bij de berg Sinai.

Als we zijn geboden niet houden, zullen we een Holocaust zien, en dat is inderdaad gebeurd o.a in de Tweede Wereldoorlog.

En G’d zegt ons ook: deze geboden zijn niet in de hemel, dat ze onuitvoerbaar zouden zijn, maar zij zijn op aarde. Wij hebben geen engelen nodig om ons de weg te wijzen. De aanwijzingen voor de goede weg liggen er al. En daarbij: deze instructies, deze geboden zijn eeuwig. Zij zullen nooit ongeldig verklaard worden voor de toekomende generaties.

En wat ik nu ga zeggen, zeg ik met respect voor Christen-zendelingen. Laat niemand zeggen dat ik niet van ze houd, want dat is wel duidelijk in mijn politieke Bible Bloc partij voor de Knesset (Israëlisch parlement). Ik wil daar ook de Israëlische christenen vertegenwoordigen. Maar het is niet zo dat de Joden niet langer de geboden hoeven te houden.

Als de Joden niet langer onder de wet zouden zijn, maak je G’d een leugenaar. Zijn woord zou niet langer eeuwig blijken te zijn. Christen-zendelingen aan de Joden doen Israël daarom alleen maar kwaad. Echter, in tegenstelling tot de Nazi’s, doen zij het in liefde. Maar het is net zo fout.

Ik zeg het nog sterker: elke Jood die het Judaïsme en de geboden verlaat, gaat door een persoonlijke Holocaust en vernietiging. Hij/zij verdwijnt simpelweg uit de geschiedenisboeken. G’d had een reden om de Joden 4.000 jaar te laten voortbestaan. Christenen die Joden zeggen de geboden niet te houden, zijn als takken die wortel vernietigen.

Zou het niet andersom kunnen zijn, dat de christenen ingeënt in de ware Olijfboom, dezelfde geboden zouden moeten houden als de Joden en zo hun persoonlijke puurheid en reinheid bewaren?

Ik bedoel het goed. De geboden zijn de Joden toch bedoeld als een zegen? En niet als een vloek? En als het nou een zegen is, zouden de christenen niet in deze zegen mogen delen?

G’d zegt aan het eind van de beide Torahlezingen hetzelfde. Wie handelt als de heidennaties die ons omringen, zal uit het beloofde land gekotst worden, maar wie de geboden bewaart, zal het land beerven en het nooit meer hoeven te verlaten.

Wij, Joden en Christenen moeten samen nadenken over de geboden. Onze Messias komt eraan! (of we dat als Joden nu voor de eerste keer beleven of als christenen voor de tweede) Alleen zo blijven we in het land Israël en worden we niet door hen die niks met de Bijbel te maken willen hebben, uit het land gegooid. En wat denkt u: zou de Messias die de geboden houdt, ons zeggen deze ook te houden of zou Hij ons zeggen rond te rennen als wetteloze wilden?

Daarvan zijn er al genoeg! Zij gaan alleen maar met dood en verderf de mensheid tegemoet.

Shabbat Shalom!

Met gepaste trots kan ik u meedelen dat we nu op 79 handtekeningen zitten, met nog 10 die gaan komen deze week. En dan heb ik nog niet meegeteld de handtekeningen op Yom Kippur (over 2 weken)

Hierna zal ik mijn rondreis beginnen, als G’d het wil, in Amerika. Deze rondreis duurt 2 maanden. Ik zal lezingen geven en fondsen werven voor de campagne voor de volgende verkiezingen in Israel, wanneer deze ook maar mogen komen.

Shalom, all!

In this week's combined readings Nitzavim-Va'yelech we are
approaching the end of the Book of Deuteronomy, the fifth
book of the Torah. Moses cannot enter the Promised Land
and authorizes Joshua to take over.

After last week's horrible warnings -- or Tochehot -- we see
a repitition of God's offering to the Israelites to choose between
life and death, good and evil.

Just as a good parent instructs his or her children to take the
right road, that there are two ways -- the good way and the bad
way, so, too, does God instruct his children, the Children of Israel
to keep the commandments and remain loyal to the covenant of
Mt. Sinai. If we don't keep the commandments, we shall see
a Holocaust, and indeed, that happened.

And God tells us: These commandments are not in Heaven but
on Earth, that we don't need angels to direct us -- the instructions
are already there. And finally, that these commandments are here forever and never expire for future generations as well.

With all due respect to Christian missionaries, and no one can say I don't love all Christians, as I form my Bible Bloc Party to run for the Knesset, to give representation to Israeli Christians as well, no one can say that the Jews are no longer under the commandments. If the Jews were no longer under the commandments, that would make God a liar whose word is not eternal. Christian missionaries to the Jews are simply another form of destroyers of Israel. But unlike the Nazis, they do it with love. But it is wrong all the same.

And each and every Jew who abandons Judaism and its commandments goes through a very personalized manner of personal Holocaust and destruction. He/she simply disappears from the history books. God had a reason to keep the Jews alive for 4,000 years. Christians telling the Jews not to keep the commandments is like the branches destroying the roots
of the tree. Who knows, maybe the Christians as part of the Olive Tree should be keeping the same commandments as the Jews to maintain their personal purity as well. After all, are the commandments a blessing or a curse? Is God blessing the Jews with these commandments or cursing them? And If God is blessing the Jews, shouldn't the Christians enjoy this
same blessing?

God concludes both readings by saying that if we behave like the pagan nations surrounding us, we, too, will be vomited out of the Promised Land, but if we keep the commandments, we shall inherit the Land and never again be expelled.

For the Messiah to show up a first or second time for the Jews and Christians, we need, together, to think about these commandments to never be ousted again from the Land of Israel by those who reject the entire Bible hook, line and sinker. Would the Messiah who keeps the commandments tell us to keep the commandments or be lawless rascals?

There are enough lawless rascals threatening the entire human race with death and destruction.

Shabbat Shalom!

We are also proud to announce we are up to 79 signatures with 10 more promised this week and the remainder by Yom Kippur (two weeks from now).

I will then be traveling, God-willing to the US for two months of lectures and fundraising in order to return with finances to begin campaigning for the next elections in Israel whenever they may be.


823 views