Created by: Barry Shaw

Barry Shaw: PA-leiderschap misbruikt Israël tijdens viruscrisis - PA Leadership Abuse Israel During Virus Crisis


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Terwijl Israël het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid helpt bij het oplossen van het virusprobleem in door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden, doet de PA wat ze altijd doet. Bij de Verenigde Naties, deze keer bewerend dat de joden het virus naar hun grondgebied exporteren.

Door: Barry Shaw
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Dit is koren op de molen van hun aanhangers, die schreeuwen dat Israël de Palestijnen onderdrukt door hen te infecteren met het virus.

We worden er valselijk van beschuldigd het virus te hebben misbruikt om nieuwe nederzettingen te bouwen, omdat Magen David Adom eerstehulptenten heeft opgezet om viruspatiënten te huisvesten. De PA beschuldigt onze soldaten ook van het spuwen op auto's en huizen van Palestijnen, alsof ze niets beters te doen hebben als onderdeel van hun dienst aan de gezondheids- en medische hulpverleners in de gebieden.

Toen Israël probeerde de normale quarantaine af te dwingen om de Arabieren in Oost-Jeruzalem te beschermen, diende de PA een klacht in bij de VN dat de Joodse staat het internationaal recht schond.

Dit omdat Israël de Palestijnse Arabieren voorziet van een breed scala aan uitrusting en medische spullen, waaronder beschermende kleding en mondkapjes, uit onze eigen beperkte voorraden, en helpt bij de overdracht van uitrusting vanuit het buitenland.

Er is een nieuwe overeenkomst bereikt waarbij Israël medische lading uit Turkije ontvangt die ook naar de PA wordt doorgestuurd.

Israël helpt het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid ook met logistieke, medische en economische expertise.

Israël heeft 120 miljoen sikkels overgemaakt om hen door de crisis te helpen, maar daar zul je de ondankbare Palestijnse Autoriteit niet over horen.

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, zei dat de PA een nieuw hoogtepunt heeft bereikt in de manier waarop zij hun leugens verspreiden, terwijl er een internationale crisis is. De Palestijnen ontvangen aan de ene kant hulp van Israël en aan de andere kant sturen zij ongegronde klachten naar de VN.

Danon stuurt een lijst met de hulp die Israël de PA heeft verleend aan de VN-Veiligheidsraad, zodat de internationale gemeenschap kan beoordelen wat de waarheid is van wat er daar gebeurt.

Tijdens de crisis verspilt de PA enorme hoeveelheden geld aan hun gevangengenomen terroristen en de families als onderdeel van hun "Pay to Slay"-beleid.

Volgens Maurice Hirsch, de juridische analist bij Palestinian Media Watch, hadden ze dat maandelijkse bedrag kunnen besteden aan 387.143 testkits of 465 ventilatoren voor hun burgers.

Ashraf Jabari is een voormalig officier bij de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit en covoorzitter van de Kamer van Koophandel van Judea en Samaria - een NGO die Israëlisch-Palestijnse commerciële partnerschappen bevordert.

Hij zei over de premier van de Palestijnse Autoriteit, Mohammad Shtayyeh, die Israël heeft beschuldigd van het opzettelijk infecteren van Palestijnen met het virus en de samenwerking met Israël afwijst: "Hij is een arrogant persoon die denkt dat de PA alleen COVID-19 kan overmeesteren, wat politieke en medische domheid is.

Bassem Eid, een in Jeruzalem gevestigde mensenrechtenadvocaat voor Palestijnse aangelegenheden, zei: “Er is een enorm niveau van samenwerking tussen de PA en Israël met betrekking tot de bestrijding van het virus. Niemand kan dat ontkennen. Dus hoe kan de PA Israël ervan beschuldigen het te verspreiden? De PA moet stoppen met het gebruik van het virus om anderen tegen Israël op te zetten. '

Ondertussen arresteert Hamas in Gaza vredesactivisten uit Gaza wegens verraad omdat zij contact opnemen met hun Israëlische collega’s.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hamas stuurde een verklaring waarin stond: "Elke activiteit of elk contact met de Israëlische bezetting onder welk mom dan ook, is een misdaad die strafbaar is en een verraad is aan het zich opofferende Palestijnse volk."

De vraag aan alle anti-Israël activisten is simpel.

Wie onderdrukt de Palestijnen tijdens de huidige viruscrisis? Israël, of het corrupte, verdeelde en mislukte Palestijnse leiderschap?

Barry Shaw 10 april 2020 

 


**********************************************
English:

As Israel assists the Palestinian Ministry of Health to overcome the virus problem in territories controlled by the Palestinian Authority, the PA does what it always does. Bitch to the United Nations, this time claiming that the Jews are exporting the virus into their territory.

This has their supporters jumping up and down shouting how Israel is oppressing the Palestinians by infecting them with the virus.

We are being falsely accused of exploiting the virus to build new settlements as Magen David Adom put up first aid tents to accommodate virus patients. The PA also accuse our soldiers of spitting on Palestinians cars and on houses, as if they had nothing better to do as part of their service to the health and medical workers in the territories.

When Israel tried to enforce the normal quarantine to protect Arabs in east Jerusalem, the PA complained to the UN of the Jewish State breaching international law.

This as Israel supplies the Palestinian Arabs with a wide range of equipment and medical needs, including protective clothing and masks, from our own limited stocks, and assists in the transfer of equipment from abroad.

A new agreement has been reached whereby Israel will receive medical cargo from Turkey which will also be transferred to the PA.

Israel is also helping the Palestinian Health Ministry with logistics, medical and economic experts.

You won’t hear it from the unappreciative Palestinian Authority, but Israel has transferred 120 million shekels to assist them through the crisis.

Israel’s Ambassador to the UN, Danny Danon, said that the PA have reached a new height with their lies that, while there is an international crisis, the Palestinians receive Israeli help with one hand while sending unfounded complaints to the UN with the other.

Danon is sending a list of the assistance that Israel has provided the PA to the UN Security Council so that the international community can judge the truth of what is going on on the ground.

Throughout the crisis, the PA squanders vast amounts of money to their imprisoned terrorists and the families as part of their “Pay to Slay” policy.

According to Maurice Hirsch, the legal analyst at Palestinian Media Watch, the monthly amount could have provided their people with 387,143 test kits or 465 ventilators instead.

Ashraf Jabari is a former officer in the Palestinian Authority security forces and co-chair of the Judea and Samaria Chamber of Commerce – an NGO that promotes Israeli-Palestinian commercial partnerships.

He said of the Palestinian Authority Prime Minister, Mohammad Shtayyeh, who has accused Israel of intentionally infecting Palestinians with the virus and rejects cooperation with Israel, “He is an arrogant person who thinks that the PA can overpower COVID-19 on its own, which is political and medical stupidity.”

Bassem Eid, a Jerusalem based human rights advocate on Palestinian affairs, said, “There is a huge level of cooperation between the PA and Israel with regard to combating the virus. No one can deny that. So how can the PA accuse Israel of spreading it? The PA must stop using the virus to incite against Israel.”

Meanwhile, in Gaza, Hamas is arresting Gazan peace activists on treason charges for reaching out to their Israeli contacts.

The Hamas Interior Ministry sent out a statement saying, “Holding any activity or contact with the Israeli occupation under any cover is a crime punishable by law and is a betrayal for the Palestinian people and their sacrifice.”

The question to all anti-Israel activists is simple.

Who is oppressing the Palestinians during the current virus crisis? Israel, or the corrupt, divided, and failed Palestinian leadership?


Barry Shaw april 10, 2020 

 

555 views