Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw - Preek vanaf de Olijfberg. - Sermon from the Mount of Olives.

Nederlands - Engloish

NEDERLANDS:

Preek vanaf de  Olijfberg.

Er is een kerkdienst georganiseerd met een bijzondere Gastpreker. Er stond veel informatie op het internet wie Hij is. Deze Gastspreker staat erom bekend tijdens Zijn preken er geen doekjes erom te winden. Hij schijnt radicaal te zijn. Echt populair schijnt Hij niet te zijn.

Hij wordt veracht, en door veel mensen gemeden staat  geschreven in een Boek, Dit Boek schijnt op Waarheid gebaseerd te zijn.

Deze kerk is nog nooit zo vol geweest, normaal gaan er maar 1000 in, maar nu zijn er zelfs in en buiten de kerk  tv schermen geplaatst zodat niemand wat hoeft te missen.

 De ouderling  heet iedereen welkom, hij is zichtbaar wat zenuwachtig want wat blijkt, de Gastspreker kon niet komen maar heeft een lifestream geregeld vanaf de Olijfberg in Jeruzalem. Je hoort het geroezemoes buiten en binnen, mensen mopperen zijn we voor niets gekomen hoor je links en rechts. Wat moet Hij daar in Jeruzalem en waarom op de Olijfberg. Gaat Hij het zeker over Israël hebben.

Er is gelukkig duidelijk geluid en beeld vanaf  de Olijfberg.

 De Gastspreker Zijn eerste woorden zijn: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Je hoort de mensen fluisteren, wat weet Hij ervan, ik zit al jaren in de kerk.  

Hij gaat door:  Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Je kon de verontwaardiging van de mensen aflezen, een kerkganger die bekend staat om zijn uitspraken tegen Israel roept: Wij zijn toch het volk van God?  Israel telt niet meer mee.

De Gastspreker ging rustig verder. Ik heb Israel verkozen tot Mijn Volk en niet de kerk. De kerkganger ging weer zitten. Gemeente zegt de Gastspreker: Israël komt uit Mij voort en Ik kom uit Israël voort. Ik, ben verweven met Mijn Volk. Dit ben Ik en zo zal Ik terug komen. Als Ik terug zal keren, zal dat zijn in Jeruzalem en Israel.

 Hij ging verder, Het heil is uit Mijn Volk, uit hen ben Ik gekomen. Ik zal hen tot een groot volk maken.  Je hoort mensen fluisteren, ongehoord wat Hij zegt. Hoe hadden ze deze Man kunnen laten spreken. De Gastspreker ging onverstoorbaar verder…..Bid voor de vrede van Jeruzalem.’ staat geschreven in het Woord

Ik hoort dit weinig terug in de gebeden thuis aan tafel en vanuit de  kerk, alleen op een Israel zondag. Terwijl Jeruzalem mijn Woonplaats wordt.

Er lopen mensen weg uit de dienst, dit hadden ze nog nooit gehoord.

 Er zaten meerdere dominees in de zaal, deze waren uitgenodigd voor deze bijzondere Gastspreker. De meeste van hen zaten met hoog rode wangen, ze hadden dit wel mee gekregen in hun opleiding als Theo-loog. Maar zoals Hij sprak wisten ze diep in hun hart dat het waar was.

Een dominee vroeg, ik heb altijd de kinderdoop toegepast in mijn kerk. Moet ik de mensen nu zeggen dat dit niet goed was? De Gastspreker zegt. Wat staat er geschreven in het Woord!. De dominee zegt helaas, dat kan ik niet doen want dan loopt mijn baan in gevaar en loopt de kerk leeg.

De Gastspreker zegt: Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

 De Gastspreker spreekt verder:

Het Joodse volk is door de eeuwen veel leed aangedaan. De kerk heeft veel kwaad berokkend tot de dag van vandaag. De kerk zal duidelijk zijn verbondenheid met Israel moeten laten zien aan de wereld.

De Gastspreker stelt een vraag: Waarom al die kerkelijk feesten, deze zijn niet van Mij, Waar zijn Mijn Bijbelse feesten?  Hoe ver zijn jullie afgedwaald van Mijn Woorden.

Weer stonden erg veel mensen op in de kerk en liepen weg, er bleven er nog maar een aantal zitten.

De Gastspreker sprake verder: Vele kerken denken dat het Koninkrijk van Israel is weggenomen. Maar Israel zal niet ophouden te bestaan als Volk en Natie, want dit Volk is de Oogappel van de Schepper. Dit Volk blijft afgezonderd voor Zijn Bestemming om tot zegen te zijn voor deze wereld. Weer stonden mensen op en liepen de kerk uit.

De Gastspreker ging door en zei, 2000 jaar geleden, is de Verlosser uit Sion, Israël, gekomen. Hij is het Woord van God. Door het geschreven en het vleesgeworden Woord van God aan de wereld door te geven, is Israël voor miljoenen tot zegen geworden. De Christenheid is zo ver van deze eenvoudige Bijbelse waarheden afgedwaald.

 De Gastspreker kreeg een sein van de ouderling dat hij kon stoppen met preken, want er was niemand meer in en buiten de kerk. De Gastspreker sprak nog een paar zinnen en die waren als volgt:

Dwars door alle tegenstand heen zal de HERE doorgaan met Zijn plan. Immers nog steeds is het heil uit de Joden.. Het staat vast: De Verlosser zal uit Sion komen. Helaas is het grootste deel van de Christenheid deze belangrijke en actuele Bijbelse waarheid vergeten.

Shalom Dre

********************* ENGLISH:

Sermon from the Mount of Olives.

 A church service has been organized with a special guest speaker. There was a lot of information on the internet who He is. This guest speaker is known for not wiping his head during his sermons. He seems to be radical. He does not seem to be really popular.

He is despised, and many people shunned it is written in a Book, This Book seems to be based on Truth.

This church has never been this full, normally only 1000 go in, but now there are even TV screens inside and outside the church so that nobody has to miss anything. The elder welcomes everyone, he is visibly nervous because it turns out, the Guest Speaker could not come but arranged a lifestyle stream from the Mount of Olives in Jerusalem. You can hear the buzz outside and inside, people grumble we have come for nothing you hear left and right. What must He do there in Jerusalem and why on the Mount of Olives. He's going to talk about Israel for sure.

There is clear sound and image from the Mount of Olives.

 The Guest Speaker His first words are: Repent; for the kingdom of heaven is at hand.

You hear people whisper, what does He know about it, I've been in church for years.

 He continues: I have only been sent to the lost sheep of the house of Israel. You could read the indignation of the people, a church-goer known for his statements against Israel shouts: Are we not the people of God? Israel no longer counts.

The Guest Speaker continued quietly. I have chosen Israel as My People and not the Church. The church-goer sat down. Congregation says the Guest Speaker: Israel comes from Me and I come from Israel. I am intertwined with My People. This is Me and so I will come back. When I return, it will be in Jerusalem and Israel.

 He went on, Salvation is from My People, from them I came. I will make them a great nation.

 You hear people whisper, unheard of what He says. How could they have let this Man speak. The Guest Speaker went on imperturbably ... Pray for the peace of Jerusalem. "Is written in the Word

I hear this little in the prayers at home at the table and from church, only on an Israel Sunday. While Jerusalem becomes my Home.

People are leaving the service, they had never heard this.

There were several pastors in the room, who were invited to this special guest speaker. Most of them had high red cheeks, but they had received this in their training as Theo-logian. But as He spoke, they knew in their hearts that it was true.

A pastor asked, I have always used infant baptism in my church. Do I have to tell people that this was not good? The Guest Speaker says. What is written in the Word !. Unfortunately the pastor says, I can't do that because then my job is in danger and the church will be empty. The Guest Speaker says, When the Son of man comes, will he find faith on the earth?

 The Guest Speaker further speaks:

The Jewish people have suffered much through the centuries. The Church has done much harm to this day. The church will need to clearly demonstrate its commitment to Israel to the world.

The Guest Speaker asks a question: Why all those ecclesiastical feasts, these are not Mine, Where are My biblical feasts? How far have you strayed from My Words.

Again a lot of people got up in the church and walked away, only a few remained.

The Guest Speaker further speaks: Many churches think that the Kingdom of Israel has been taken away. But Israel will not cease to exist as a People and Nation, for this People is the Apple of the Eye of the Creator. This People remains separate from His Destiny to be a blessing to this world. The last people got up and walked away.

The Guest Speaker went on and said, 2,000 years ago, the Savior came from Zion, Israel. He is the Word of God. By passing on the written and incarnate Word of God to the world, Israel has blessed millions. Christendom has strayed so far from these simple Biblical truths.

The Guest Speaker was signaled by the elder to stop preaching because no one was inside or outside the church. The Guest Speaker spoke a few more sentences and they were as follows:

Right through all opposition, the Lord will continue with His plan. After all, salvation is still from the Jews. It is certain: The Savior will come from Zion. Unfortunately, most of Christendom has forgotten this important and current Biblical truth.

Shalom Dre

500 views