Created by: Simon Soesan

Simon Soesan - 2020-12-08: “Nep” – "Fake"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Gisteren kwam een vriend me bezoeken. Op zich al een unicum. Maar hij wilde mij zijn nieuwe auto laten zien. Hij rijdt namelijk op waterstof. Zijn auto is een bekend model, alleen het ding rijdt niet op benzine, zelfs niet op elektriciteit. Waterstof dus.

Door: Simon Soesan - Joods.nl

De prijs van een vat olie ligt vandaag of ongeveer 60 Amerikaanse dollars. Blijf nu even bij de les, lieve lezer, want nu wordt het leuk: Er zitten 42 Gallons, oftewel 159 liter olie in zo’n vat. Dat is dus 40 dollarcent per liter olie. En daarvan kopen de eigenaren van de olie hun gouden wc’s, gouden kranen, etc., etc. Alles wat u daarna betaald gaat naar distributie en reclame. 

Nadat we de eigenaren van de olievelden via de benzinepomp hebben betaald, komen ze graag langs met hun uitgebreide familie om in luxe hotel ons geld weer terug te geven.

Mijn vriend is niet zomaar iemand: hij werkte 35 jaar voor een bekend oliebedrijf in Nederland en kent de markt. Ik ben geen expert op het gebied, maar neem zijn woord voor wat hij me vertelde. Er is namelijk geen enkele reden (behalve gretigheid) om nog op benzine te rijden: de alternatieven zijn er al en kunnen bijna zonder al te veel problemen geïmplementeerd worden. Maar dat gaat niet gebeuren.

Auto’s die op stikstof, waterstof, of zelfs op lucht rijden? Waar is het verdienmodel? Dus gingen de grote oliemaatschappijen even praten met diverse staatshoofden en maakten hun deals: niet te hard van stapel lopen met die alternatieve energieën, blijf het gebruik van benzine aanmoedigen en je kunt een dikke bonus verwachten of, als je wilt kun je later bij de raad van commissarissen. U mag zelf gaan kijken waar uw politieke helden van vroeger vandaag zijn: ze zijn allemaal Pezzonevante geworden, zou Vito Corleone zeggen. Uiteraard moet je als conglomeraat wel zorgen dat je geen verwachtingen hebt van zo een politicus: ze zijn vaak niet al te snugger maar wel heel gretig.

Het is volgens mijn vriend te gek voor woorden dat politici in zee gaan met de grote oliemaatschappijen en in feite de man in de straat dwingen om op benzine te rijden. Of je hebt politici die hun deal met iemand anders maakten en als gekken bomen laten weghalen. Boerderijen sluiten. Want het is een markt geworden: u heeft bepaalde belangen voor uw firma en bent bang dat de modernisering in de weg ligt? Praat met een politicus die dan op tv met ernstige blik en veel pathos u zal vertellen hoe belangrijk het is dat koeien stoppen met ruften.

Het laatste jaar heeft mijn vertrouwen in politici bijna doen verdwijnen. Eerlijk is eerlijk: het was al niets, daar ik veel politici persoonlijk ken en weinig vertrouwen in ze had.

Maar mijn vriend kwam met kennis over dingen die we allemaal vermoeden, maar waar we liever niet over praten. En nee het gaat me niet om een mond- en neusmasker of om een schone, groene wereld. Daar hebben alle politici maling aan. Anders gingen ten eerste alle fabrieken dicht en werd luchtvaart verboden. Maar de interesses zijn bepalend en de wil van de meerderheid is totaal onbelangrijk. Bewijs daarvan is de witte olifant in Straatsburg en Brussel: de enige functie van de EU is zichzelf laten bestaan. Dat begrijpt de meerderheid van de mensen in Europa maar er valt niets aan te doen want u heeft nooit voor deze luilakken gekozen. U moet er alleen voor betalen.

En ook daar worden afspraken gemaakt, niet in uw naam, die slechts te doen hebben van het bevorderen van een betere levensstijl voor de kansloze EU-parlementsleden en hun poedeltjes. Mensen kijken met verbazing naar het nieuws waar hun staatshoofd beslissingen neemt die niets te doen hebben met de bevolking: het gaat hen om zichzelf.

We kunnen beter leven en goedkoper leven. De meeste onderdelen van uw belasting zijn gewoon niet nodig, maar daarover meer binnenkort in uw pers, want de schandalen zijn op papier: er is een Iraanse lijst van Europese politici die al betaald zijn, er is een lijst van overeenkomsten tussen landen en oliemaatschappijen waar niets van klopt en er zijn ergere dingen. 

Om de een of andere reden moeten we allemaal kalm blijven. En op benzine rijden, wat helemaal niet meer nodig is. Maar we zijn bereid om naar de benzinepomp te gaan, soms in de rij te staan en 300% op de literprijs van een vat olie te betalen, want de regering zei dat het goed was. En niets veranderd, behalve dat uw politici goed voor zichzelf gezorgd hebben en hun bedje gespreid staat, zodra ze door de mand vallen of het rustiger aan willen doen.

Er is geen schaamte meer en als het zo doorgaat wordt het nog “ieder voor zichzelf”.

Einstein werd ooit gevraagd met wat voor wapens hij dacht dat de derde wereldoorlog gevochten zou worden. Zijn antwoord was: “Geen idee, maar in de vierde wereldoorlog wordt met knuppels gevochten”. *******************************
ENGLISH:


Yesterday a friend came to visit me. Unique in itself. But he wanted to show me his new car. It runs on hydrogen. His car is a well-known model, only the thing does not run on petrol, not even electricity. So hydrogen.

By: Simon Soesan - Joods.nl

The price of a barrel of oil today is about $ 60. Now stay tuned, dear reader, because now the fun is happening: There are 42 Gallons, or 159 liters of oil in such a barrel. That is 40 cents per liter of oil. And from that, the owners of the oil buy their gold toilets, gold faucets, etc., etc. Everything you pay afterwards goes to distribution and advertising.

After we have paid the owners of the oil fields through the gas pump, they are happy to come along with their extended family to return our money in a luxury hotel.

My boyfriend is not just anybody: he worked for a well-known oil company in the Netherlands for 35 years and knows the market. I'm not an expert on the subject, but take his word for what he told me. There is no reason (other than eagerness) to drive on petrol: the alternatives are already there and can be implemented almost without too many problems. But that's not going to happen.

Cars that run on nitrogen, hydrogen, or even air? Where is the revenue model? So the big oil companies went to talk to various heads of state and made their deals: don't rush with those alternative energies, keep encouraging the use of gasoline and you can expect a big bonus or if you want you can join the council later of supervisory directors. You can see for yourself where your political heroes of yesteryear are today: they have all become Pezzonevante, Vito Corleone would say. Of course, as a conglomerate you have to make sure that you have no expectations of such a politician: they are often not very bright but very eager.

According to my friend, it is crazy for politicians to join forces with the big oil companies and in fact force the man in the street to run on petrol. Or you have politicians who made their deal with someone else and have trees removed like crazy. Farms are closing. Because it has become a market: do you have certain interests for your company and are you afraid that modernization will stand in the way? Talk to a politician who will then tell you on TV with a serious look and a lot of pathos how important it is for cows to stop rotting.

The last year has almost made my faith in politicians disappear. Fair is fair: it was nothing, because I know many politicians personally and had little faith in them.

But my friend came up with knowledge about things we all suspect but would rather not talk about. And no, I am not concerned with a mouth and nose mask or a clean, green world. All politicians don't care about that. Otherwise, all factories would close down and aviation would be banned. But the interests are decisive and the will of the majority is totally unimportant. Evidence of this is the white elephant in Strasbourg and Brussels: the EU's only function is to allow itself to exist. The majority of people in Europe understand that, but there is nothing you can do about it, because you have never opted for these idiots. You just have to pay for it.

And there, too, agreements are made, not in your name, which only have to do with promoting a better lifestyle for the underprivileged EU MPs and their poodles. People are amazed at the news where their head of state makes decisions that have nothing to do with the population: they are concerned with themselves.

We can live better and live more cheaply. Most parts of your tax are simply not necessary, but more on that in your press soon, because the scandals are on paper: there is an Iranian list of European politicians who have already been paid, there is a list of agreements between countries and oil companies where none of it is right and there are worse things.

For one reason or another, we all need to stay calm. And run on petrol, which is no longer necessary at all. But we are willing to go to the gas station, stand in line sometimes and pay 300% on the liter price of a barrel of oil because the government said it was good. And nothing has changed, except that your politicians have taken good care of themselves and have their beds made when they fall through or want to slow down.

There is no more shame and if it continues like this it will still be “everyone for himself”.

Einstein was once asked what weapons he thought World War III would be fought with. His answer was: "I don't know, but in the fourth world war, batons are fought".

233 views