Created by: Simon Soesan

Simon Soesan - 2020-12-11: ‘Vlucht naar Israël’ - "Flight to Israel"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nou, dat was me het avontuurtje wel! “Even” naar huis vliegen blijkt niet zo simpel als ik dacht! Als trotse Israëli vlieg ik het liefst ELAL: zoals de reclame beweert krijg ik echt een gevoel van “thuis”, zodra ik een ELAL vliegtuig instap.

Door Joods.nl - Simon Soesan

Echter, dankzij de Corona, is dat allemaal iets ingewikkelder geworden. Zoals alle commerciële organisaties heeft ook ELAL een zware klap van de Corona gekregen. Echter, het kleine beetje business dat er dan toch is, wordt heel apart behandeld.

Een ticket verkopen, dat kan met gemak. Hoewel de ticket voor onduidelijke reden nu 3 tot 4 maal duurder is dan normaal, komt er niets extra’s terug voor de passagier. Integendeel:

Internet check-in kan niet want “Corona”. Opbellen voor hulp kan niet, want “Corona”. Hulp vragen via de sociale media kan ook niet, want “Corona”. Via Whatsapp kreeg ik na een half uur antwoord over mijn vraag over de vlucht: “Corona”.

Aangekomen op het vliegveld checkte ik vlot in, om gestopt te worden met de eis een gezondheidsverklaring in te vullen. Waar? Op een website met zo een lange naam, komma’s, haakjes en puntjes en afkortingen dat het toch tien minuten duurde voordat ik er succes mee had. Formulier ingevuld, weggestuurd en na nog tien minuten een antwoord dat ik koosjer ben.

Dan naar de veiligheidscontrole van het vliegveld. Dan naar paspoortcontrole, waar ik een verse, negatieve Corona test moest laten zien, waarna ik door mocht lopen naar de ELAL-veiligheidscontrole. En alles heel vriendelijk. Maar op een bijna verlaten vliegveld. De vlucht naar Israël bleek niet uit Israël te komen: we gingen op een boemel vlucht, die begon in Brussel, waar 25 passagiers instapten, en daarna Frankfurt, waar 35 man instapten.

Toen wij eindelijk in mochten stappen, werden we opgewacht door de stewardessen, die in een wit ruimtepak, met mond- en neusmaskers en een soort duikbril ons opwachten en eerst onze temperatuur opnamen. Tijdens de vlucht kregen we een flesje water en een hermetisch verpakte sandwich, waarvan ik vermoed dat de oorsprong uit de zesdaagse oorlog komt. Verdacht, maar de honger was voorbij.

Op aankomst op Ben Goerion airport werd ik gevraagd waar die gezondheidsverklaring was, want ze konden het niet vinden op het internet. Waarna ik de paspoortcontrole mocht passeren en een Corona test mocht doen, want, “Corona”.

Precies 12 uur nadat ik in Frankfurt naar het vliegveld ging, kwam ik eindelijk thuis aan. Waar een aantal criminele kleinkinderen mij opwachtten. Helaas mocht ik ze niet aanraken, want “Corona”. 

Ik schrijf u dit epistel net voordat ik nog een Corona test ga doen.

Ik moet 14 dagen in quarantaine blijven, met de mogelijkheid tot 12 dagen voor goed gedrag, oftewel nog een Coronatest. 

Onze schoondochter moet bevallen van ons achtste kleinkind. Ik hoop dat, wanneer we de brit mila doen, ik niet meer in quarantaine zal zijn, hoewel ons is meegedeeld dat bij deze besnijdenis slecht vier personen aanwezig mogen zijn: de baby, zijn ouders en de mohel, de man die de besnijdenis uitvoert.

Om dit allemaal te bevatten, ga ik, na de Coronatest dadelijk, een biertje drinken.

Heineken, en niet Corona.

 

 

********************************
ENGLISH:

Well, that was the adventure! Flying home "just" turns out to be not as simple as I thought! As a proud Israeli I prefer to fly ELAL: as the commercial claims I really get a feeling of “home” as soon as I board an ELAL plane.

By:  Joods.nl - Simon Soesan

However, thanks to the Corona, all of that has become a bit more complicated. Like all commercial organizations, ELAL has also received a heavy blow from the Corona. However, the little bit of business that still exists is treated very separately.

Selling a ticket is easy. Although the ticket is now 3 to 4 times more expensive than normal for an unclear reason, nothing extra will be returned for the passenger. On the contrary:

Internet check-in is not possible because “Corona”. You can't call for help, because “Corona”. It is also not possible to ask for help via social media, because “Corona”. After half an hour I received an answer via Whatsapp about my question about the flight: “Corona”.

When I arrived at the airport, I quickly checked in, to be stopped with the requirement to fill out a health certificate. True? On a website with such a long name, commas, parentheses and dots and abbreviations that it took ten minutes before I was successful with it. Form filled out, sent away and after another ten minutes an answer that I am kosher.

Then to the security check at the airport. Then to passport control, where I had to show a fresh, negative Corona test, after which I was allowed to walk to the ELAL security check. And everything very friendly. But at an almost deserted airport. The flight to Israel turned out not to come from Israel: we went on a slow flight, which started in Brussels, where 25 passengers boarded, and then Frankfurt, where 35 men boarded.

When we were finally allowed to board, we were met by the flight attendants, who were waiting for us in a white spacesuit, with mouth and nose masks and some kind of diving goggles and first took our temperature. During the flight we were given a bottle of water and a hermetically packed sandwich, which I suspect originates from the six-day war. Suspicious, but the hunger was over.

On arrival at Ben Goerion airport I was asked where the health statement was, because they couldn't find it on the internet. After which I was allowed to pass the passport control and do a Corona test, because, “Corona”.

Exactly 12 hours after going to the airport in Frankfurt, I finally arrived home. Where a number of criminal grandchildren were waiting for me. Unfortunately I was not allowed to touch them, because “Corona”.

I am writing you this epistle just before I take another Corona test.

I have to stay in quarantine for 14 days, with the option of up to 12 days for good behavior, which is another Corona test.

Our daughter-in-law has given birth to our eighth grandchild. I hope that when we do the brit mila I will no longer be in quarantine, although we have been informed that only four people are allowed to be present at this circumcision: the baby, his parents and the mohel, the man performing the circumcision.

To understand all of this, after the Corona test, I'm going to have a beer right away.

Heineken, not Corona

173 views