Created by: Simon Soesan

Simon Soesan - 2021-02-15: ‘Reddingsvlucht’

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het stond duidelijk aangegeven op de luchthaven van Frankfurt. Mijn regering stuurt reddingsvluchten. Vanwege corona, vanwege de mutaties: kom gewoon naar huis, komt alles in orde, als het ware. Waarom? Omdat we nu een eigen land hebben, dat zich om ons bekommert. 

Joods.nl - Simon Soesan

De luchthaven van Frankfurt zag eruit als een museum wat jarenlang dicht is geweest: zeker de helft van de winkeltjes zijn voorgoed gesloten, teken der tijden. Terminal twee is dicht en de grote Terminal 1 is in gebruik, maar slechts gedeeltelijk. Treurig.

Maar ik mocht doorlopen naar het einde van hal C. Ver weg van de normale drukte, laat men daar de vluchten naar Israël inchecken, zodat, als er wat gebeurt, het lekker afgelegen is en er een mogelijkheid zal zijn om het normale leven door te laten gaan. Net als met de Olympiade van 1972, toen het afslachten van 11 Joodse atleten geen reden was om de Spelen te stoppen.

Er waren weinig passagiers vanuit Frankfurt en we zouden later in het vliegtuig nog een paar uur wachten op vluchten uit andere oorden, waar Israëliërs gestrand waren en naar huis moesten. De check-in was niets bijzonders en ook het wachten bij de gate was geen probleem. Uiteraard moesten we rustig en langzaam het vliegtuig betreden, want we gingen niemand besmetten. Nadat alle formulieren, die ik ingevuld had, zorgvuldig gecontroleerd waren, mocht ook ik het vliegtuig in en gaan zitten. We werden eraan herinnerd dat de maskers op neus en mond moesten blijven, iets wat voor sommigen onder ons een uitdaging was. Nee niet vanwege religie of zo, gewoon: alle regels zijn een uitdaging voor ons, Israëliërs, maar uiteindelijk wennen we aan alles.

Er was ons gezegd dat er geen eten of drinken op de vlucht zou zijn, dus had ik van te voren mezelf voorbereid met een menuutje van de enige voedselketen in de wereld, die de grote M van Messias gebruikt en inderdaad, zoals gewoonlijk was de maaltijd een bevrijding. De vlucht verliep vlekkeloos en, toen we eindelijk over Tel Aviv vlogen om te landen, keken we allemaal met heimwee uit het raam. Zelfs ik, uit Haifa, waar wij geloven dat het mooiste in Tel Aviv de trein naar Haifa is.

Het uitstappen duurde erg lang omdat we per persoon mochten opstaan. Aangekomen in de terminal, werden we begeleid naar de paspoortcontrole en, meteen daarna, inschrijving voor het corona hotel en een vlotte corona test.

Met 20 man in de bus kwamen we bij het Dan Panorama in Tel Aviv aan, wat ons coronahotel zou worden. Iedereen blijft daar 10 dagen, opgesloten in een mooie kamer met uitzicht op de zee. Eten wordt driemaal per dag aan de deur gehangen. We hebben zeep, shampoo, wasmiddel en schoonmaakmiddel. Een doorzichtige vuilniszak die, zodra hij vol is, in een zwarte vuilniszak moet, die we buiten de deur laten om te worden opgehaald. Het eten is geen super goed eten, gewoon, simpele maaltijden, waar je geen honger aan overhoudt. De regering betaald…

Terwijl ik dit schrijf bedenk ik dat ik nog van geen ander land heb gehoord dat zoveel voor haar burgers doet. Moet ook wel. Wij zijn Joden en als we niet voor onszelf zorgen, dan doet niemand dat. Dat hebben we van onze geschiedenis geleerd, ook dankzij Nederland, en speciaal dankzij koningin Wilhelmina. Daarom zit ik hier met een glimlach.

Omdat ik in 1973 voor Israël gekozen heb en in een land leef waar niet alles perfect is, maar we wel van wanten weten als het om overleven gaat. Dus kom maar op, BDS-ers, kom maar op Kaag met je terreur financiering en kom maar op ICC met je lasterlijke aanklagen. Als we zo voor elkaar kunnen zorgen, dan komt alles goed.

Dus ja, ik ben trots, zoals altijd, op mijn land. En die kinnesinne van “anderen”? Ze kunnen allemaal dezelfde pot op, waar ze vanaf gerukt zijn.

Mijn ontbijt is gebracht: vers broodje, 3 soorten kaas, chocolademelk, slaatje van komkommer, tomaat en ui, yoghurt: mijn dag kan niet meer stuk.*****************************
ENGLISH:

It was clearly marked at Frankfurt airport. My government is sending rescue flights. Because of corona, because of mutations: just come home, everything will be fine, as it were. Why? Because now we have our own country, which cares about us. 

Joods.nl - Simon Soesan

Frankfurt airport looked like a museum that has been closed for years: at least half the stores are closed forever, sign of the times. Terminal two is closed and the large Terminal 1 is in use, but only partially. Sad.

But I was allowed to walk through to the end of Hall C. Far away from the normal hustle and bustle, they have the flights to Israel checked in there, so that, if something happens, it will be nice and secluded and there will be an opportunity for normal life to continue. Just like with the 1972 Olympiad, when the massacre of 11 Jewish athletes was not a reason to stop the Games.

There were few passengers from Frankfurt and we would wait on the plane for a few more hours later for flights from other places, where Israelis were stranded and needed to go home. Check-in was nothing special and the wait at the gate was no problem either. Of course, we had to enter the plane quietly and slowly, because we were not going to infect anyone. After all the forms, which I had filled out, were carefully checked, I too was allowed to enter the plane and sit down. We were reminded that the masks had to stay on nose and mouth, something that was a challenge for some of us. No not because of religion or anything, just: all rules are a challenge for us Israelis, but eventually we get used to everything.

We had been told that there would be no food or drink on the flight, so I had prepared myself in advance with a menu from the only food chain in the world, which uses the big M of Messiah and indeed, as usual, the meal was a relief. The flight went smoothly and, when we finally flew over Tel Aviv to land, we all looked out the window with nostalgia. Even me, from Haifa, where we believe the most beautiful thing in Tel Aviv is the train to Haifa.

The disembarkation took a very long time because we were allowed to stand up one person at a time. Arriving at the terminal, we were escorted to passport control and, immediately after, registration for the corona hotel and a smooth corona test.

With 20 people on the bus, we arrived at the Dan Panorama in Tel Aviv, which was to be our corona hotel. Everyone stays there for 10 days, locked in a nice room overlooking the sea. Food is hung on the door three times a day. We have soap, shampoo, detergent and cleaning solution. A clear garbage bag that, once full, has to go into a black garbage bag, which we leave outside the door to be picked up. The food is not super good food, just, simple meals, where you don't go hungry. The government pays...

As I write this I think about the fact that I have not heard of any other country that does so much for its citizens. It has to. We are Jews and if we don't take care of ourselves, no one will. We have learned this from our history, also thanks to the Netherlands, and especially thanks to Queen Wilhelmina. That is why I am sitting here with a smile.

Because I chose Israel in 1973 and live in a country where everything is not perfect, but we know how to survive. So come on, BDS-ers, come on Kaag with your terror funding and come on ICC with your defamatory denunciations. If we can take care of each other like that, everything will be fine.

So yes, I am proud, as always, of my country. And that kinnesin of "others"? They can all eat the same pot they were ripped from.

My breakfast has been brought: fresh bread, 3 kinds of cheese, chocolate milk, salad of cucumber, tomato and onion, yoghurt: my day is complete.

155 views