Created by: Simon Soesan

Simon Soesan 2020-09-01 - ‘Een rabbijn die erg jong aan een besmettelijke ziekte stierf’ - "A rabbi who died of an infectious disease very young"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ook wij hebben onze religieuze helden. We hebben een valse Messias meegemaakt en we hebben honderden, misschien wel duizenden rabbijnen die onze heilige boeken bestudeerden en daar, ieder op zijn eigen manier, inzicht op gaven. Een van die beroemde rabbijnen is Rebbe Nachman van Breslav.

Achterkleinzoon van de beroemde Ba’al Shem-Tov (ja, u mag gaan Googelen…), werd dit wunderkind al op 13 jarige leeftijd uitgehuwelijkt. Het bijzondere van de jonge rabbijn was zijn talent om de Tora tezamen met onze Kabala te bestuderen en er ook nog les in te geven.

Om een lang verhaal kort te maken: hij werd zo beroemd dat vele Joden uit alle windstreken naar hem toe kwamen om les te krijgen. Toen hij op 38 jarige leeftijd TBC kreeg en ook nog zijn huis verbrandde, werd hij door Joden in de stad Uman uitgenodigd om bij hen te komen wonen. Niet lang daarna stierf hij.

Echter, voor zijn dood zei hij dat wie hem op Joods Nieuwjaar zou bezoeken, zou hij, Reb Nachman ervoor zorgen dat de zonden van de bezoeker, hoe slecht ook, vergeven zouden worden. En zo begon het on-Joodse ritueel om een graf te bezoeken van een dode rabbijn, waarmee je kans maakt om vergeven te worden van alle zonden.

Onjoods, vanwege onze allereerste rabbijn.

Dat was Mozes, de meest belangrijke Jood in onze geschiedenis, onze eerste rabbijn. Toen Mozes stierf, werd besloten zijn begraafplaats geheim te houden (tot op de dag van vandaag niet gevonden), zodat mensen “geen gekke dingen zouden doen”.

Het omgekeerde gebeurde met de volgelingen, oftewel Chassidim, van Reb Nachman: gedurende de jaren werden zijn laatste woorden omgedraaid in “Kom eens langs en maak het gezellig”, en later werd het “kom eens langs en maak er een beestenbende van”.

Zijn huidige discipelen zingen, dansen, drinken en doen dat graag in het midden van rustige wijken in Israël. Sommigen vinden het wel leuk, deze (vaak dronken) Chassidim met witte mutsen in plaats van keppeltjes. Maar omdat deze heren weigeren te werken en er op staan dat we allemaal maar gaan dansen en zingen, zijn ze niet populair in Israël en hun volgelingen komen voornamelijk uit de lagere socio-economische groeperingen.

In de laatste 20 jaar is de “uittocht naar Uman” een jaarlijks fenomeen geworden. De Breslav-chassidiem komen uit alle hoeken van de wereld om het Joodse nieuwe jaar in Uman te vieren. Daar dit om tienduizenden bezoekers gaat, hebben de Breslav-boys hun eigen zaak opgezet in Uman: politie is beste maatjes, en daar deze uittocht alleen voor mannen is, worden elk jaar honderden, misschien wel meer, prostituees naar Uman gebracht om echt te kunnen feesten. Het is een vaste traditie geworden, waar ik – en velen met mij – geen goed woord voor over hebben.

En toen kwam de Corona.

Eerder beweerden rabbijnen dat het een ziekte was voor de niet-gelovigen. Tijd leerde dat niemand immuun is. Uiteraard willen de Breslav-kerels ook dit jaar weer naar Uman. Maar daar heeft de Oekraïense regering helemaal geen zin in. Vanwege Corona en niet, zoals gewoonlijk, vanwege hun Joods-zijn.

Deze week kwam de climax. De premier van Oekraïne deelde mede dat geen enkele Chassied van Breslav het land in mocht. Vanwege Corona. Toen de protesten uitbraken en hij onder kritiek lag, kwam de aap uit de mouw: Netanyahu had hem, de premier van Oekraïne, opgebeld en gezegd te zeggen dat ze er niet in mogen.

Wat tot grote protesten leidde in Israël, want Netanyahu had weer de boel voorgelogen.
De Breslav-boys deelden mede dat het een obstructie van religie is: ze vermommen zich op diverse vluchten en proberen toch Oekraïne binnen te komen, maar worden voornamelijk naar huis gestuurd.

Tussen ons gezegd en gezwegen: het is een traditie. Alle ceremoniën in de meeste religies zijn tradities. En om deze Corona te overleven moeten we voornamelijk afstand houden van elkaar.

Helaas is dat de jongens van Breslav en nog andere groeperingen in andere religies niet zo duidelijk: het gaat niet alleen om jezelf te beschermen, het gaat erom ook anderen van jou te beschermen.

Je vraagt je af hoe, een discipel van een rabbijn die op 38-jarige leeftijd stierf aan TBC, dat niet snapt. Misschien teveel gedanst, gezongen of gedronken?


*****************************
ENGLISH:

We too have our religious heroes. We have experienced a false Messiah and we have hundreds, perhaps thousands of rabbis who studied our sacred books and gave them insight, each in their own way. One of those famous rabbis is Rebbe Nachman of Breslav.

Great-grandson of the famous Ba'al Shem-Tov (yes, you can go Googling…), this wunderkind was already married off at the age of 13. The special thing about the young rabbi was his talent to study the Torah together with our Kabala and to teach it as well.

Long story short, he became so famous that many Jews from all over the world came to him to learn. When he contracted TB at the age of 38 and burned his house, he was invited by Jews in the city of Uman to live with them. Not long after that, he died.

However, before his death, he said that whoever visited him on Jewish New Year, he, Reb Nachman, would see to it that the visitor's sins, however bad, would be forgiven. And so began the un-Jewish ritual of visiting the grave of a dead rabbi, giving you the chance to be forgiven of all sins.

Unjewish, because of our very first rabbi.

That was Moses, the most important Jew in our history, our first rabbi. When Moses died, it was decided to keep his burial place a secret (not found to this day) so that people "wouldn't do crazy things."

The reverse happened with the followers, or Hasidim, of Reb Nachman: during the years his last words were turned into "Come over and make it cozy", and later it became "come over and make it an animal".

His current disciples like to sing, dance, drink and do so in the midst of quiet neighborhoods in Israel. Some like it, these (often drunk) Chassidim with white caps instead of yarmulks. But because these gentlemen refuse to work and insist that we all just dance and sing, they are not popular in Israel and their followers are mainly from the lower socio-economic groups.

In the last 20 years, the “exodus to Uman” has become an annual phenomenon. The Breslav Hasidim come from all over the world to celebrate the Jewish New Year in Uman. As this involves tens of thousands of visitors, the Breslav boys have set up their own business in Uman: police are best buddies, and as this exodus is only for men, hundreds, if not more, prostitutes are brought to Uman every year to really be able to do so. celebrate. It has become a permanent tradition, which I - and many with me - do not have a good word for.

And then came the Corona.

Previously, rabbis claimed it was a disease for the non-believers. Time taught that no one is immune. Of course the Breslav guys want to go to Uman again this year. But the Ukrainian government is not in the mood for that. Because of Corona and not, as usual, because of their Jewishness.

The climax came this week. The Prime Minister of Ukraine said that no Hassid from Breslav was allowed to enter the country. Because of Corona. When the protests broke out and he was under criticism, the monkey came out of the sleeve: Netanyahu had called him, the Prime Minister of Ukraine, and told them not to get in.

Which led to major protests in Israel, because Netanyahu had lied again.
The Breslav boys said it is an obstruction of religion: they disguise themselves on various flights and try to enter Ukraine, but are mainly sent home.

Between us said and kept quiet: it is a tradition. All ceremonies in most religions are traditions. And to survive this Corona we mainly have to keep our distance from each other.

Unfortunately, that is not so clear to the boys of Breslav and other groups in other religions: it is not only about protecting yourself, it is also about protecting others from you.

You wonder how, a disciple of a rabbi who died of TB at the age of 38 doesn't get that. Maybe danced, sang or drank too much?

google translate

343 views