Created by: Simon Soesan

Simon Soesan 2020-08-24 - Pietje Puk en Pietje Bel op de Dam

Picture: The rights forum

Wat? De wereld geeft geen aandacht meet aan de Hamas? Zelfs Pietje Puk en Pietje Bel op de Dam krijgen amper aandacht meer met hun voormalige Irakese…ehhh Palestijnse vlag? Daar moet wat aan gedaan worden! Wat de denken die Rotjoden wel niet, met hun vredesverdragen met Arabische landen! Dat kan gewoon niet!

72 jaar proberen Arabische groeperingen u ervan te overtuigen dat er ooit een zelfstandig Arabisch land heeft bestaan dat Palestina heet. Dat er inderdaad een Palestina bestond, maar dat een mandaat was van de Engelsen, onder de Engelse vlag, met Engelse wetten voor de Arabische en Joodse inwoners van dat mandaat, dat mag u niet verteld worden. Dat de VN op 29 November 1947 stemde over het verdelen van dit mandaat tussen Joden en Arabieren, waar 28% van het land aan de Joden werd gegeven en 72% aan de Arabieren, gaat men u niet vertellen. Dat de Joden dit aanvaardden terwijl de Arabieren dit weigerden, is ook onbelangrijk schijnbaar.

Dat de Arabische Liga dit antwoord gaf en niet toestond dat de Palestijnse Arabieren zelf een antwoord gaven – mag ook niet verteld worden. Dat de Arabische Liga in de VN trots mededeelde dat zij eerst de Joden de zee in zouden drijven (er zijn transcripties) en daarna het land zouden bevrijden – doet er ook niet toe.

Dat de Palestijnse Arabieren hun loyaliteit verklaarden aan Koning Abdallah van Jordanië – is allemaal onbelangrijk. Feit is dat Israël vrede maakt met haar buren en dat is – volgens de Hamas en de PLO – verraad.

Dus wat doe je dan, om de aandacht te krijgen? Je kunt geen echt militair geweld gaan gebruiken, want dan staat Israël in het recht om militair te reageren. Dus stuur je mensen naar de grens met Israël en laat je ze brand-ballonnen naar Israël sturen. Want hoe kun je op ballonnen-terreur reageren? Het zijn vaak kinderen, jongeren, die dit uithalen, uiteraard tegenover betaling.

Echter, dat geld moet uit Qatar komen, die betaald alle onkosten voor Hamas. Dat geld kwam in grote koffers, bijna elke maand, via afspraak. Want Hamas heeft nog niet veel uitgehaald met het geld dat uit de diverse landen wordt overgemaakt: ziekenhuizen, scholen, infrastructuur – er wordt nergens geïnvesteerd. Hamas stopt eerst een groot deel van de internationale subsidie in privé- bankrekeningen, daarna gaat het geld naar de aankoop van wapens. Om het volk te beschermen tegen de Zionistische geweldenaar. Ondertussen kan het volk de pokken (of Corona) krijgen, want geld wordt niet in de bevolking geïnvesteerd.

Is ook helemaal niet nodig want er komt genoeg geld binnen via-via. Er is zelfs een minister uit Nederland die geld stuurt zonder te weten waar het heen gaat, zei ze. Dat kan in Nederland. Steun voor terreur is daar heel gewoon: ze importeren zelfs straatterreur en niemand heeft daar een probleem mee, behalve dan wie in Nederland geboren is, maar die worden ook minder en minder, dus geen echt probleem.

Terug in Gaza gooide Israël de grenzen dicht, daar die ballonnen onze landbouw in de fik stak. Hamas, altijd in voor nog een leugen, deelde mede dat, zolang de agressiviteit van Israel niet stopt, zij door zullen gaan hun “land” te verdedigen. Om het nog mooier te maken, gooiden ze de elektriciteit dicht en gaven ons de schuld. Meteen uiteraard de EU erbij met hun vingertje, want hoe durven wij dat te doen.

En toen kwam het hoogtepunt –voorlopig-: de riolering werd op stop gezet, waardoor alles naar Israel begon te drijven. Behalve de stank, ook nog een gezondheidsgevaar. De EU deed meteen of haar neus bloedde: zei niks meer en hield zich afzijdig.

Het stinkt in zuid – Israel. Niet alleen van de duizenden hectares die verbrand worden door Hamas – geen woord van al die groene mensen die de wereld groen willen laten – maar nu ook naar riool die naar onze velden stroomt, waardoor de landbouw in gevaar wordt gebracht voor een paar jaar.

Daar heeft de EU en zeker Nederland geen probleem mee.

Hoewel Gaza al 3000 jaar Gaza is en Gaza wil blijven, gaat een minister uit Nederland lachend op de foto met terroristen en steunt een “vrij Gaza” (Gaza is al “vrij” sinds 2005), haar grootste grens is met Egypte die deze grens al jarenlang heeft gesloten en zelfs in de laatste jaren de Hamas-tunnels onder water zette en enkele tunnels met gifgas vulde).

Dat de Nederlandse regering geld gaf aan terroristen is een schande op zich: Hamas eist van alle sponsors dat ze meer een meer moeten geven, of anders…

Het interessante met Hamas is dat je nooit weet in welk land die terreur uitgevoerd gaat worden. Wat duidelijk is voor ons: deze manier van handelen stinkt een uur in de wind en ik vermoed dat binnenkort Hamas Nederland een poepie zal laten ruiken.

Joods.nl


*******************************
ENGLISH:

What? Even Pietje Puk and Pietje Bel on Dam Square barely get any attention with their former Iraqi… ehhh Palestinian flag? Something must be done about that! What the Rot Jews think, with their peace treaties with Arab countries! You just can't!

For 72 years, Arab groups have been trying to convince you that an independent Arab country called Palestine once existed. That there was indeed a Palestine, but that it was a mandate from the English, under the English flag, with English laws for the Arab and Jewish residents of that mandate, you must not be told. You will not be told that the UN voted on November 29, 1947 to divide this mandate between Jews and Arabs, where 28% of the land was given to Jews and 72% to Arabs. That the Jews accepted this while the Arabs refused is also seemingly insignificant.

That the Arab League gave this answer and did not allow the Palestinian Arabs to answer themselves - should not be told either. That the Arab League proudly announced in the UN that they would first drive the Jews into the sea (there are transcripts) and then liberate the country - doesn't matter either.

That the Palestinian Arabs declared their loyalty to King Abdallah of Jordan - is all unimportant. The fact is that Israel is making peace with its neighbors and that is - according to Hamas and the PLO - treason.

So what do you do to get the attention? You cannot use real military force, because then Israel has the right to respond militarily. So you send people to the border with Israel and have them send fire balloons to Israel. Because how can you react to balloon terror? It is often children, young people, who do this, of course in return for payment.

However, that money must come from Qatar, which pays all expenses for Hamas. That money came in large suitcases, almost every month, by appointment. Because Hamas has not yet done much with the money that is transferred from the various countries: hospitals, schools, infrastructure - there is no investment anywhere. Hamas first puts much of the international subsidy into private bank accounts, then the money goes to the purchase of weapons. To protect the people from the Zionist violent. Meanwhile, the people can get smallpox (or Corona), because money is not invested in the population.

Is not necessary at all because there is enough money coming in via-via. There is even a minister from the Netherlands who sends money without knowing where it is going, she said. That is possible in the Netherlands. Support for terror is very common there: they even import street terror and nobody has a problem with that, except for those born in the Netherlands, but they are also becoming less and less, so no real problem.

Back in Gaza, Israel closed the borders as those balloons set our agriculture on fire. Hamas, always up for one more lie, stated that as long as Israel's aggressiveness does not stop, they will continue to defend their "country." To make it even better, they shut off the electricity and blamed us. Immediately, of course, the EU with their finger, because how dare we do that.

And then came the culmination - for now -: the sewerage system was shut down, which started drifting everything to Israel. Besides the smell, also a health hazard. The EU immediately pretended to be bleeding: said nothing more and kept its distance.

It stinks in southern Israel. Not just from the thousands of acres being burned by Hamas - not a word from all those green people who want to make the world green - but now also to sewers flowing into our fields, endangering agriculture for a few years.

The EU and certainly the Netherlands have no problem with that.

Although Gaza has been Gaza for 3000 years and wants to remain Gaza, a Dutch minister laughs with terrorists and supports a “free Gaza” (Gaza has been “free” since 2005), its largest border is with Egypt, which is this border. closed for years and even in recent years flooded the Hamas tunnels and filled some tunnels with poison gas).

That the Dutch government gave money to terrorists is a shame in itself: Hamas requires all sponsors to give more, or else ...

The interesting thing about Hamas is that you never know in which country that terror will be carried out. What is clear to us: this way of acting stinks in the wind for an hour and I suspect that Hamas will soon make the Netherlands smell like a shit.


google translate

821 views