Created by: Simon Soesan

Somon Soesan 2020-10-30: ‘Miesjponum’s dilemma.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Saeb Erekat is officieel de hoofdonderhandelaar van de Palestijnse Autoriteit. Ook is hij secretaris-generaal van de PLO (bekend als terroristen club met duizenden doden en verminkten op hun lijst).

Saeb Erekat weigert te betalen voor medische hulp in Israël voor Palestijnen. Want joods bloed maakt het Palestijns lichaam onrein. Daarvoor hebben we een organisatie in Israël, die doodzieke Palestijnen naar ziekenhuizen brengt en er ook nog voor betaalt. 

Wel betaalt deze held het salaris van terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten. Ook verzorgt hij voor het betalen van studies in de Israëlische gevangenissen. Erekat preekt het doden van Joden en ondersteunt dat.

Enkele jaren terug begon de man te hoesten. Al snel bleek dat niet alleen zijn ziel, maar ook zijn longen zwart waren en dat hij nodig een longtransplantatie moest ondergaan. Waar ga je dan naar toe?

De lezer snapt het wel: je gaat naar de rotjoden, die zijn zo humanitair, die weigeren niet. Na lang wachten in het Hadassah ziekenhuis werd besloten hem naar Amerika te vliegen, waar een donor was gevonden.

Terug in het zadel, ging Erekat door met het preken van haat en geweld tegen de joden.

Wij zijn namelijk de kanker van de wereld, vuil dat weggegooid moet worden, een gevaar voor de wereld en, dankzij de EU, is Erekat bereid er voor te betalen. Auto’s begonnen ons te rammen, pubers en meisjes begonnen ons met messen te steken en wie dat aan Palestijnse zijde overleefde, verzekerde zichzelf van een mooi salaris van Erekat. 

Boem, daar kwam de Corona. Erekat werd onlangs ziek. Erg ziek. En wie bel je dan? De joden. Zijn dochter is arts en werkt in een Israëlisch ziekenhuis en hielp mee. Ze vroeg het arme Palestijnse volk zelfs om voor haar vader te bidden, zodat hij zijn werk (het doden van die rotjoden) voort kan zetten. 

Erekat is nog steeds niet stabiel, en ik bedoel niet zijn geestelijke conditie, waar niets aan te doen valt. Velen in Israël vragen zich af waarom we dit stuk vuil überhaupt behandelen.

Ikzelf vraag me af wat Miesjponum nu moet doen: zal ze de BDS demonstranten nog vergunning geven om Israël te boycotten, nu de chef van de PLO terroristen club in Israël behandeld wordt, of moet ze zich aanpassen aan de realiteit? Niet makkelijk voor een professionele leugenaar, die feiten afschrijft als nep.

Want op de Dam staan en beweren dat land, veroverd in 1967 van Jordanië, eigenlijk Palestijns is, zonder daarvoor enig bewijs te hoeven leveren, daar geeft Miesjponum wel een vergunning voor. Want liegen en Miesjponum, dat is geen nep, dat gaat prima samen.

Ondertussen ligt Erekat knock-out in Israël. Niet dat de halvegaren van de BDS dat weten of snappen: dankzij Miesjponum mogen ze op de Dam beweren dat wij volks moordenaars zijn en “hun” land bezetten. En niet vragen wat ze deden toen Jordanië die regio tussen 1948 en 1967 illegaal bezette. Want het werd pas illegaal toen wij rotjoden in 1967 ons tegen 9 landen verdedigden, die hadden belooft ons de zee in te drijven. Daarover praten is bij Miesjponum verboten

Je mag niet naar de Dam komen met een Israëlische vlag, dat is provocerend. Bomaanslagen op koosjere restaurants mag bij Miesjponum. Sterker nog: de dader moet hulp krijgen.

Ik hoop dat Erekat gauw beter wordt. De bloed infusies die hij kreeg in het joodse ziekenhuis hebben mogelijk zijn bloed onrein gemaakt, maar in dat geval kan hij misschien terecht bij Miesjponum, alleen wel opletten dat het geen nep-bloed is, je weet maar nooit.


**************************
ENGLISH:

Saeb Erekat is officially the Palestinian Authority's chief negotiator. He is also Secretary General of the PLO (known as a terrorist club with thousands of dead and mutilated on their list).Saeb Erekat refuses to pay for medical assistance in Israel for Palestinians. Because Jewish blood makes the Palestinian body unclean. For that we have an organization in Israel that takes sick Palestinians to hospitals and also pays for them.

This hero does pay the salary of terrorists who are in Israeli prisons. He also takes care of paying for studies in Israeli prisons. Erekat preaches and supports the killing of Jews.

A few years ago the man started to cough. It soon became apparent that not only his soul, but also his lungs were black and that he needed a lung transplant. Where are you going?

The reader will understand: you go to the rotten Jews, they are so humanitarian, they do not refuse. After a long wait in Hadassah hospital it was decided to fly him to America, where a donor had been found.

Back in the saddle, Erekat continued to preach hatred and violence against the Jews.

We are the cancer of the world, rubbish to be thrown away, a danger to the world and, thanks to the EU, Erekat is willing to pay for it. Cars started to ram us, teenagers and girls started to stab us with knives and whoever survived that on the Palestinian side secured themselves a nice salary from Erekat.

Boom, here came the Corona. Erekat recently became ill. Very sick. And who do you call? The Jews. His daughter is a doctor and works in an Israeli hospital and helped. She even asked the poor Palestinian people to pray for her father so he can continue his work (killing those rotten Jews).

Erekat is still unstable, and I don't mean his mental condition, which cannot be helped. Many in Israel wonder why we are treating this piece of dirt at all.

I myself wonder what Miesjponum should do now: will she still permit the BDS protesters to boycott Israel while the chief of the PLO terrorist club is being treated in Israel, or should she adapt to reality? Not easy for a professional liar who writes facts as fake.

Because standing on Dam Square and claiming that land, conquered from Jordan in 1967, is actually Palestinian, without having to provide any proof, Miesjponum gives a permit for that. Because lying and Miesjponum, that's not a fake, that goes well together.

Meanwhile, Erekat has been knocked out in Israel. Not that the half-men of the BDS know or understand that: thanks to Miesjponum they can claim on the Dam that we are popular murderers and occupy “their” land. And don't ask what they did when Jordan illegally occupied that region between 1948 and 1967. Because it only became illegal when in 1967 we rotten Jews defended ourselves against 9 countries that had promised to drive us into the sea. Talking about this is verboten at Miesjponum.

You are not allowed to come to Dam Square with an Israeli flag, that is provocative. Bomb attacks on kosher restaurants are allowed at Miesjponum. In fact, the perpetrator must get help.

I hope Erekat gets better soon. The blood infusions he received in the Jewish hospital may have made his blood unclean, but in that case he might be able to go to Miesjponum, just make sure it's not fake blood, you never know.

411 views