Sondra Baras: Vayikra (And He (G-d) Called) Leviticus 1:1 – 5:26

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vayikra (En Hij (G-d) Riep) Leviticus 1:1 – 5:26 Deze week beginnen we met het lezen van het boek Leviticus. Dit boek van de Tora is in de eerste plaats bestemd om ons te onderwijzen in de verschillende offers die in de Tabernakel en later in de Tempel worden gebracht, evenals andere instructies die betrekking hebben op het werk van de priesters en de Levieten.  Hoofdstuk 4 begint met een bespreking van de verschillende offers en procedures die moeten worden gevolgd wanneer iemand per ongeluk zondigt, met andere woorden, niet uit intentie maar uit onachtzaamheid of onwetendheid.  De Torah begint met het voorval van een gewijde priester die een fout maakt, gaat dan door naar de Congregatie van Israël (vers 13) die verwijst naar het Hooggerechtshof, gaat dan door naar een prins (die kan verwijzen naar elke politieke leiderschapspositie, zoals het hoofd van een stam), en eindigt tenslotte met de fouten van het individu. Het brengen van een offer naar de tempel is een openbare aangelegenheid - de ceremonie voor dit specifieke type offer is vrij specifiek en er is niets privé aan de situatie.  Iedereen herkent de priester of de prins en zal op basis van het soort gebrachte offer en de uitgevoerde ceremonie begrijpen dat deze leidende figuur heeft gezondigd.  Hij kan zich niet verschuilen achter de gewaden van zijn ambt, maar moet publiekelijk toegeven dat hij iets verkeerds heeft gedaan, al was het maar per ongeluk.  Bovendien gaat de instructie met betrekking tot de openbare functionarissen vooraf aan de instructie voor de individuen, wat een duidelijke boodschap overbrengt dat van de leiding wordt verwacht dat zij de norm voor de natie in deze kwestie stelt. Bijzonder interessant is de passage die het offer bespreekt dat het hooggerechtshof brengt wanneer het verkeerd heeft geoordeeld.  (verzen 13 - 21).  Stel je voor dat een rechter van het hooggerechtshof heeft ontdekt dat hij de grondwet van zijn land verkeerd heeft geïnterpreteerd en een offer heeft gebracht voor zijn onjuiste uitspraak! Rashi, een 11e eeuwse commentator, doet een fabuleuze uitspraak over de eerste woorden van vers 22: "Dat een prins moet zondigen".  Het Hebreeuwse woord dat daarvoor wordt gebruikt is "Asher", wat een ietwat ongebruikelijke manier is om een zin te beginnen.  Rashi merkt de overeenkomst op tussen het woord "Asher" en het woord "Ashrei", dat het eerste woord is in Psalmen 1, en betekent "Gelukkig is".  
Rashi stelt dan: "Gelukkig is de generatie wiens prins een verzoeningsoffer brengt voor zijn toevallige zonden, meer nog voor zijn opzettelijke zonden." Wat een geweldige gedachte!  Elk individu is verantwoordelijk voor zijn daden, zelfs voor de daden die hij nalatig heeft verricht.  Dat is een duidelijk principe.  Maar in zoveel samenlevingen slaagt het leiderschap erin te ontsnappen aan de censuur.  En als het leiderschap gevangen zit in een misstand, geven ze zelden hun fouten toe, laat staan hun corruptie.  De standaard die van de gewone man wordt verwacht wordt zo vaak genegeerd door het leiderschap - juist de individuen die geacht worden de wet en de ethische normen te handhaven zijn vaak zelf laks Rashi zegt het best:  Gelukkig is de generatie wiens leiderschap in staat is om hun fouten publiekelijk toe te geven.

Shabbat Shalom vanuit Samaria,

Sondra Baras Director, Israel Office************************
ENGLISH
Vayikra (And He (G-d) Called) Leviticus 1:1 – 5:26

This week we begin reading the Book of Leviticus.  This book of the Torah is dedicated primarily to instructing us in the various sacrifices that are brought in the Tabernacle and, later on, in the Temple, as well as other instructions pertaining to the work of the priests and the Levites.  Chapter 4 begins with a discussion of the various sacrifices and procedures to be followed when someone sins by accident, in other words, not as a result of intent but rather from carelessness or ignorance.  The Torah begins with the incident of an ordained priest who makes a mistake, then moves on to the Assembly of Israel (verse 13) which refers to the High Court, then moves on to a prince (which can refer to any political leadership position, such as the head of a tribe), and finally concludes with the mistakes of the individual.
Bringing a sacrifice to the Temple is a public affair – the ceremony for this particular type of sacrifice is quite specific and there is nothing private about the situation.  Everyone recognizes the priest or the prince and will understand based on the type of sacrifice brought and the ceremony performed, that this leading figure has sinned.  He cannot hide behind the vestments of his office, but must publicly admit that he has done something wrong, even if only by accident.  Furthermore, the instruction regarding the public officials precede the instruction for the individuals, conveying a clear message that the leadership is expected to set the standard for the nation in this issue.
Especially interesting is the passage that discusses the sacrifice brought by the high court when they have ruled incorrectly.  (verses 13 – 21).  Imagine a supreme court judge who has discovered that he incorrectly interpreted his country’s constitution bringing a sacrifice for his incorrect ruling!
Rashi, an 11th century commentator, makes a fabulous statement regarding the first words of verse 22: “That a prince should sin.”  The Hebrew word used for that is “Asher”, which is a slightly unusual way to begin a sentence.  Rashi notes the similarity between the word “Asher” and the word “Ashrei” which is the first word in Psalms 1, and means “Happy is.”  Rashi then states: “Happy is the generation whose prince makes sure to bring an atonement sacrifice for his accidental sins, even more so for his intentional sins.”
What an amazing thought!  Every individual is responsible for his actions, even those performed negligently.  This is a clear principle.  But in so many societies, the leadership manages to escape censure.  And when leadership is caught in a wrong-doing, they rarely admit their mistakes, let alone their corruption.  The standard that is expected of the common man is so often ignored by the leadership — the very individuals who are expected to enforce the law and ethical standards are often lax themselves.
Rashi says it best:  Happy is the generation whose leadership is able to own up to their mistakes publicly.

Shabbat Shalom From Samaria,
 

Sondra Baras Director, Israel Office