Created by: Het Zoeklicht

Het Zoeklicht - Sprinkhanen: plaag of teken? - Grasshoppers: plague or ticks? 2020-07-07 (N+E)

Sprinkhanen: plaag of teken?

Jaargang: 96 - 2020, Nummer: 7

Het jaar 2020 wordt beheerst door het coronavirus. Maar er voltrekken zich ook ‘stille en verborgen’ rampen. Verschillende gebieden in Azië en Afrika worden al maanden geteisterd door enorme zwermen sprinkhanen die hele oogsten verwoesten.

Terwijl de wereld vecht tegen het coronavirus, worden boeren in Oost-Afrika geconfronteerd met zwermen verwoestende woestijnsprinkhanen. Het Internationale Rode Kruis vreest voor oogstverlies en ernstige voedselonzekerheid, vooral in conflictgebieden.

Miljarden sprinkhanen verplaatsen zich in zwermen ter grootte van soms wel 2400 vierkante kilometer, zo groot als de provincie Flevoland, en eten de gewassen op in landen als Djibouti, Kenia, Eritrea en Tanzania. In Ethiopië heeft de eerste plaag geleid tot enorme verliezen aan tarwe en mais. Ook is er veel minder land beschikbaar voor vee.

Een economische ramp

Sprinkhanenplagen komen al voor in oude Bijbelse tijden. Wie kent de tien plagen van Egypte niet? De achtste plaag was een sprinkhanenplaag. Deze sprinkhanenzwerm in Egypte was zo groot, dat de totale oogst werd opgevreten. Niets bleef er meer over. Daarnaast werd het land door de enorme zwerm sprinkhanen verduisterd. Een voorbode van de negende plaag, totale duisternis. ’Zij bedekten de gehele oppervlakte van het land, zodat het land erdoor verdonkerd werd en zij vraten al het veldgewas af en alle vruchten van de bomen…’ (Exodus10:15). In de Bijbel staan sprinkhanenplagen voor een economische ramp, omdat hele oogsten worden weggevreten. Maar sprinkhanenplagen zijn daarnaast ook een voorbode voor nog ergere rampen die hierop zullen volgen, een duistere periode.

Het boek van de profeet Joël gaat ook over sprinkhanenplagen, maar de profeet Joël trekt dit ook in profetisch perspectief. Terwijl de sprinkhanenplaag in Egypte een duidelijke straf van God over Egypte was, zo is de sprinkhanenplaag waar Joël over schrijft recent over het land Israël gekomen. De profeet roept het volk op om acht te slaan op wat er gebeurd is. Joël zegt eigenlijk: “Deze zwermen sprinkhanen zijn niet alleen een plaag, maar ook een teken. Let op wat de Here God ons wil zeggen!”

Profetisch inzicht

Was het vroeger Egypte dat door Gods oordeel werd getroffen, nu is het Israël zelf dat door God gestraft wordt. En dat is niet alles. Deze ramp is een voorbode van een nog grotere gebeurtenis, namelijk die van de dag des Heren (Joël 1:15). Dit moet voor het volk een grote schok zijn geweest. Joël herkent in de sprinkhanenplaag de hand van God. Dat komt voort uit zijn profetisch inzicht dat hij van de Heer Zelf heeft ontvangen. Wij mogen niet concluderen dat alle rampen of al het lijden bij God vandaan komen. Ook de satan (vgl. Job) of de gebrokenheid van de schepping (vgl. Romeinen 8:22) kunnen verantwoordelijk zijn voor het kwaad dat mensen treft.

Is het coronavirus of zijn de sprinkhanenzwermen vandaag de dag een straf van God? Ik weet het niet! Voor de gelovige en godvruchtige Job maakt het niets uit. Job is daarom een goed voorbeeld voor ons. Hij nam alle rampspoed uit de hand van de Here God aan en komt uiteindelijk tot de erkenning dat God, God is, Die almachtig, alwetend, heilig, liefdevol maar ook rechtvaardig is. Het verstand van God is niet te doorgronden. Gods wil is wet! Niemand kan Zijn plannen tegenhouden.

De houding van wereldleiders

Uiteindelijk zegt Job dan ook: ’ Ik verkondigde zonder inzicht, dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as’ (Job 42:3, 5-6).
Die houding van Job is ook een voorbeeld voor onze wereldleiders, wetenschappers, journalisten en alle aardbewoners. Voor u en voor mij! Dat zou de passende reactie zijn van de Verenigde Naties (VN) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar nee, zoals de Bijbel al voorzegde: de mens heeft de handleiding van God, de Bijbel, terzijde geschoven en weet het allemaal zelf wel. Wat een hoogmoed, wat een misrekening en wat jammer vooral. De vraag wie rampspoed brengt is niet zo belangrijk. Of dat God, satan of de mens is… Wij weten dat God boven alles en iedereen staat en als Hij deze ramp niet Zelf brengt, laat Hij dit wel toe.

Het opmerkelijke is dat wij spreken over de plagen van Egypte, maar ze worden ook tekenen en wonderen genoemd die van God komen (o.a. Deuteronomium 34:11). Zien wij vandaag alleen maar de rampen als plagen of ook als tekenen? Het boek Joël wijst erop dat het God is Die over deze sprinkhanenplaag beschikt en dat zijn volksgenoten moeten letten op wat God daarmee wil zeggen. Wat er vandaag in de christenheid, in het Midden-Oosten en verder in de wereld gebeurt, is een teken voor ons allemaal, dat God aan het werk is in deze wereld.

Het licht verdwijnt

Sprinkhanenplagen hebben ook een belangrijke symbolische betekenis. In Openbaring 9 worden boze machten met sprinkhanen vergeleken. ’En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn…’ (Openbaring 9:3). De beeldspraak is duidelijk, enorme zwermen sprinkhanen komende uit de afgrond. Deze sprinkhanen duiden op zwermen demonische machten die bezig zijn de aarde onder de beschikking van de antichrist te stellen.
Zoals de sprinkhanenplagen in Egypte duisternis veroorzaakten, zo verspreiden demonische machten ook duisternis. Dat sprinkhanen hier symbolisch worden voorgesteld, blijkt verder duidelijk uit vers 4 waar staat dat zij ‘geen schade mogen toebrengen aan de bomen of aan het groene gras’, wat volkomen in strijd is met de natuur.

Deze symbolische sprinkhanen laten het groene gewas met rust en bespringen juist de mensen. We lezen dat deze ‘sprinkhanen’ uitgerust zijn om oorlog te voeren en dat hun leider de engel uit de afgrond is. ’Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds’ (vers 11). Zij hebben als doel om mensen te pijnigen met lichamelijke en geestelijke pijnigingen. Denk aan occultisme, spiritisme, waarzeggerij, toverij, hoererij, demonenverering en afgoderij. Dit allemaal zal de mensen geen geluk geven, maar juist tot wanhoop brengen.

Geen willekeurige volgorde

Naar mijn mening is het niet voor niets dat de sprinkhanenplaag in Egypte de achtste plaag is, vlak voor de negende en laatste tiende plaag. Dus de drie dagen van totale duisternis (negende plaag) gevolgd door de dood van alle eerstgeborenen van Egypte (tiende plaag). De volgorde is niet willekeurig door God gekozen. Het is bijzonder dat veel van de oordelen die in Openbaring voorzegt zijn, heel erg lijken op de plagen die Egypte troffen. Van de tien plagen die beschreven zijn in het boek Exodus, worden er vijf ook in Openbaring genoemd. Deze vijf zijn: hagel vermengd met vuur (8:7), zeeën en rivieren die in bloed veranderen (8:8, 16:3-4), sprinkhanen (9:1-11), weerzinwekkende zweren zoals steenpuisten (16:2) en duisternis (16:10-11).

Sprinkhanenplagen hebben in de Bijbel een tweeledige boodschap. Het is een economische ramp die gevolgd wordt door een nog ergere ramp, duisternis. De duisternis strekt zijn handen uit naar de wereld. Nog is er licht omdat er kinderen van het licht zijn. Binnenkort wordt het nog donkerder in deze wereld, omdat de gemeente wordt opgenomen. Daarmee wordt de kandelaar van deze aarde weggenomen, maar het Licht zal uiteindelijk overwinnen.

Straks als er een nieuwe dag begint

en het licht het van het duister wint

Mag ik bij Hem binnengaan…

Straks wanneer de grote dag begint

En het licht voor altijd overwint

Zal de hemel opengaan…

(Uit het lied ‘Jezus leeft in eeuwigheid – JdH 93)


********************************
ENGLISH:

Grasshoppers: plague or ticks?

Year: 96 - 2020, Number: 7

The year 2020 is governed by the corona virus. But there are also "silent and hidden" disasters. Several areas in Asia and Africa have been ravaged for months by huge swarms of grasshoppers that destroy entire crops.

As the world fights the coronavirus, farmers in East Africa face swarms of devastating desert grasshoppers. The International Red Cross fears crop loss and severe food insecurity, especially in conflict areas.

Billions of grasshoppers move in flocks the size of which is up to 2400 square kilometers, the size of the province of Flevoland, and eat the crops in countries such as Djibouti, Kenya, Eritrea and Tanzania. In Ethiopia, the first plague has led to huge losses of wheat and corn. There is also much less land available for livestock.

An economic disaster

Grasshopper pests already occur in ancient Biblical times. Who does not know the ten plagues of Egypt? The eighth plague was a locust plague. This locust swarm in Egypt was so great that the entire crop was consumed. Nothing was left. In addition, the country was darkened by the huge swarm of grasshoppers. A harbinger of the ninth plague, total darkness. "They covered the whole surface of the land, so that it darkened the land, and they ate all the field crops and all the fruits of the trees ..." (Exodus 10:15). In the Bible, locust plagues represent an economic disaster, because entire harvests are eaten away. But locust plagues are also a prelude to even worse disasters to follow, a dark period.

The book of the prophet Joel is also about locust plagues, but the prophet Joel also draws this from a prophetic perspective. While the plague of locusts in Egypt was a clear punishment from God on Egypt, so the plague of locusts that Joel writes about recently came to the land of Israel. The prophet calls on the people to heed what happened. Joel actually says: “These swarms of grasshoppers are not only a plague, but also a sign. Watch what the Lord God wants to tell us! "

Prophetic insight

While it used to be Egypt that was struck by God's judgment, now it is Israel itself that is punished by God. And that's not all. This disaster heralds an even greater event, that of the day of the Lord (Joel 1:15). This must have been a great shock to the people. Joel recognizes the hand of God in the plague of locusts. This stems from his prophetic insight he received from the Lord Himself. We must not conclude that all disasters or suffering come from God. Satan (cf. Job) or the brokenness of creation (cf. Romans 8:22) can also be responsible for the evil that strikes people.

Is the coronavirus or are the locust swarms a punishment from God today? I do not know! It does not matter to the believer and godly Job. Job is therefore a good example for us. He took all calamity from the hand of the Lord God and finally comes to the recognition that God is God, who is all-powerful, omniscient, holy, loving but also just. The mind of God cannot be fathomed. God's will is law! No one can stop His plans.

The attitude of world leaders

Eventually, Job says, "I proclaimed without insight, things were too wonderful for me and I didn't understand. I had only heard from you from hearsay, but now my eye has seen you. Therefore I revoke and do penance in dust and ashes "(Job 42: 3, 5-6).
Job's attitude is also an example for our world leaders, scientists, journalists and all earthlings. For you and for me! That would be the appropriate response from the United Nations (UN) and the World Health Organization (WHO). But no, as the Bible foretold: man has put aside the manual of God, the Bible, and knows it all himself. What pride, what a miscalculation and what a pity. The question of who brings calamity is not that important. Whether that is God, Satan or Man ... We know that God is above everything and everyone and if He does not bring this disaster Himself, He will allow it.

The remarkable thing is that we speak of the plagues of Egypt, but they are also called signs and wonders that come from God (e.g. Deuteronomy 34:11). Do we only see the disasters today as plagues or as signs? The book of Joel points out that it is God Who has this plague of locusts and that his people must watch what God wants to say with it. What is happening today in Christendom, in the Middle East, and further around the world is a sign to all of us that God is at work in this world.

The light disappears

Grasshopper pests also have important symbolic significance. In Revelation 9, evil powers are compared to grasshoppers. "And grasshoppers appeared on the earth from the smoke ..." (Revelation 9: 3). The imagery is clear, huge swarms of grasshoppers coming from the abyss. These locusts indicate swarms of demonic powers that are putting the Earth at the disposal of anti-christ.
Just as the locust plagues in Egypt caused darkness, so demonic powers also spread darkness. That locusts are symbolically presented here is further evident from verse 4, which states that they "must not harm the trees or the green grass," which is completely contrary to nature.

These symbolic grasshoppers leave the green crop alone and jump on the people. We read that these "grasshoppers" are equipped to go to war and that their leader is the angel from the abyss. "They had over them as king the angel of the bottomless pit" (verse 11). They aim to torment people with physical and mental torments. Think of occultism, spiritism, divination, sorcery, fornication, demon worship and idolatry. All of this will not bring happiness to people, but will lead to despair.

No random order

In my opinion, it is not without reason that the locust plague in Egypt is the eighth plague, just before the ninth and last tenth plague. So the three days of total darkness (ninth plague) followed by the death of all the firstborn of Egypt (tenth plague). The order is not randomly chosen by God. It is remarkable that many of the judgments foretold in Revelation are very similar to the plagues that struck Egypt. Of the ten plagues described in the book of Exodus, five are also mentioned in Revelation. These five are: hail mixed with fire (8: 7), seas and rivers turning into blood (8: 8, 16: 3-4), grasshoppers (9: 1-11), repulsive sores like boils (16: 2 ) and darkness (16: 10-11).

Locust plagues have a two-fold message in the Bible. It is an economic disaster followed by an even worse disaster, darkness. Darkness extends his hands to the world. There is still light because there are children of light. Soon it will be even darker in this world, because the church is being incorporated. This removes the candlestick from this earth, but the Light will eventually prevail.

Later when a new day starts

and the light beats the dark

May I enter with Him ...

Later when the big day starts

And the light prevails forever

Heaven will open ...

(From the song "Jesus Lives Forever - JdH 93)

(google translate)

700 views