Created by: Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw: Stil mijn ziel wees stil - Silent my soul be still.

Stil mijn ziel wees stil.  

Psalm 62: Waarlijk mijn ziel keert zich terug tot God.
Stille tijd in een rumoerige wereld, hoe dan?  

Het is eenvoudig, zoek een plek op de dag en zoek Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Vaak ben je druk, werk/kinderen/en andere zorgen overspoelen je al. Stille tijd hoe doe je dat! Stille tijd is elke dag tijd inplannen met Gebed en de Bijbel lezen. Ook worden ook wij opgeroepen om ons hart uit te storten bij de HERE en dan stil te zijn. Stil “tot” God, helemaal gericht op Hém! In het vertrouwen dat de Gods van Abraham, Isaac en Jacob  alle dingen in Zijn handen neemt.

Psalm 63: O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik.  

Door de hectiek van het leven zijn we zo druk dat onze stille tijd versloft. Weinig tijd om de Bijbel te lezen en om te bidden. Terwijl onze ziel God zo nodig heb. Verlangt U  van het verzadigd worden in de ontmoeting met God!  Woorden schieten te kort om aan te duiden wat je dan proeven en ervaren mag! Een dorstig mens die zich laaft aan heerlijk fris en koel water. Een hongerig mens aan een feestmaal met de meest fijne delicatessen. Een vluchteling die geborgenheid vindt. Die ervaart veilig te zijn bij een geweldige Beschermer. Een zondaar die genadig vergeving ontvangt. Dat raakt je ziel en je zinnen. Al moge duidelijk zijn dat onze redding niet van de ervaring van de redding afhangt!
Maar van Zijn Genade….  

Psalm 63: Mijn ziel is aan U verkleeft.  

Verlangen naar God, wat is dat? Ken je dat: zo’n sterk gevoel, zo’n zucht naar Gods aanwezigheid. Zoeken naar God is dan meer een gemis wat je ervaart. Tijden van droogte; gevoelens van eenzaamheid, verlatenheid; twijfel. Je hart is leeg, alsof er een gat zit. Als pijn die je voelt in je lichaam. Verlangen naar God, dat is: verlangen naar rust, vrede, vreugde. Wat kun je daar inderdaad intens naar verlangen! God dichtbij, veilig, je geborgen voelen. Verlangen naar God, vanuit de leegte, als in een woestijn. En dat je dan kan zeggen: Mijn ziel is aan U verkleeft, Heer ik kom en beken, ik heb U nodig.  

Psalm 65: U komt stilheid toe, een lofzang o God.  

Weer die stilheid, in die stilte kan je naderen tot God, of in gebed of in een lied. Stil mijn ziel wees stil, En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, In je beproevingen en zorgen. Stil mijn ziel wees stil En dwaal niet af. Dit is de kern van het verhaal. En dwaal niet af.. terug naar de stille tijd. Stille tijd heeft te maken met een innerlijke toestand, Als we niet in staat blijken om het belang in te zien van een regelmatige, toegewijde stille tijd met God, dan zullen we Zijn stem waarschijnlijk niet horen - de stem die fluistert: "Dit is de weg die je moet volgen" (Jesaja 30:21).  

Jezus gaf ons het voorbeeld voor onze stille tijd. Hij nam regelmatig de tijd om Zich met de Vader te verbinden, zoals de Bijbel aan ons verteld.  

Heb jij een verlangen om van God te horen? Ben jij gedreven om Zijn wil voor jouw leven te kennen, boven je eigen wil? Een dagelijkse stille tijd stoomt je hart klaar om te kunnen luisteren. Het kan zijn dat je Hem "hoort" spreken op die stille momenten. Of misschien hoor je Hem wel door middel van een vriend of een gebeurtenis later op de dag. Maar omdat je van jouw tijd met Hem een prioriteit hebt gemaakt en bereid bent om de buitenwereld buiten te sluiten zodat je Hem kunt horen, zal Hij ervoor zorgen dat je Hem ook daadwerkelijk zult horen.    

Shalom Dre


************************
ENGLISH:

Silent my soul be still.

Psalm 62: Truly my soul returns to God.
How about a quiet time in a noisy world?  

It's simple, find a place in the day and seek His Kingdom and His righteousness. Often you are busy, work / children / and other worries are already flooding you. Quiet time how do you do that! Quiet time is planning time every day with Prayer and reading the Bible. We are also called upon to pour out our hearts to the Lord and then be still. Hush “to” God, completely focused on Him! In the confidence that the Almighty takes all things in His hands.  

Psalm 63: O God, You are my God, I seek You.  

Because of the hectic life, we are so busy that our quiet time is lost. Little time to read the Bible and pray. While our soul is so thirsty for more of Him. Require you to be satisfied in the encounter with God. Words fall short to indicate what you can taste and experience! A thirsty person who delves into wonderfully fresh and cool water. A hungry man at a feast with the finest delicacies. A refugee who finds security. He experiences to be safe with a great Protector. A sinner who graciously receives forgiveness. That touches your soul and your senses. Clearly, our salvation does not depend on the experience of salvation!
But of His Grace….  

Psalm 63: My soul is attached to You.  

Longing for God, what is it? Do you know that: such a strong feeling, such a longing for God's presence. Searching for God is more of a loss that you experience. Times of drought; feelings of loneliness, desolation; doubt. Your heart is empty, as if there is a hole. Like pain you feel in your body. Longing for God, that is: longing for rest, peace, joy. What can you really yearn for! God close by, safe, feeling secure. Desire for God, from the void, as in a desert. And that you can then say: My soul is attached to you, Lord I come and confess, I need you.  

Psalm 65: You are in silence, a hymn oh God.  

Again that silence, in that silence you can approach God, either in prayer or in a song. Quiet my soul, be still, And don't be afraid of tomorrow's uncertainty. God always surrounds you He is there, In your trials and worries. Silent my soul be still . And don't stray.This is the core of the story. And don't stray ... back to the quiet time. Quiet time has to do with an inner state, If we are unable to see the importance of a regular, committed quiet time with God, we are unlikely to hear His voice - the voice whispering, "This is the way to follow "(Isaiah 30:21).  

Jesus set the example for our quiet time. He regularly took the time to connect with the Father, as the Bible tells us.

Do you have a desire to hear from God? Are you driven to know His will for your life, above your own will? A daily quiet time gets your heart ready to listen. You may "hear" him speak in those quiet moments. Or maybe you hear Him through a friend or an event later in the day. But because you have made your time with Him a priority and are willing to shut out the outside world so that you can hear Him, He will ensure that you will actually hear Him.    

Shalom Dre

379 views