Aiv Lipkin. Ekev Deuteronomium 7:12-11:25

In Torah Reading Ekev (Deuteronomium 7:12-11:25) van deze week zien we misschien een van de belangrijkste noodlottige uitspraken van de Torah. “Van Libanon tot de grote woestijn (Saoedi-Arabië) en van het Middellandse-Zeegebied naar de Eufraat, elk stuk grond waar uw voeten treden, zal Ik u geven.”

Nogmaals heb ik in de vorige wekelijkse lezingen gewezen op de ontkenning door vele Rabbijnen dat de Torah een GPS is. In een toespraak van Osama bin Laden, zei hij: “Israël - en daarachter Amerika, vermoordde al de kinderen van de wereld. En wie gaat Israël tegenhouden met de moord op onze zonen in Tabook of in Jauf of in de omliggende gebieden van Palestina? En wat zullen de heersers doen als Israël zijn oneerlijke, onrechtvaardige en valse nederzettingen begint te uitbreiden - zoals de leiders verklaren - buiten zijn huidige grenzen, en zeggen: ‘Onze grenzen strekken zich uit naar Medina?' ' Missen Joden hier iets? Waarom heeft Yasser Arafat ooit beweerd dat de oude 100-sikkelmunt (nieuwe 10-Agora-munt) met een menorah aangebracht op een stuk scherf wordt getoond, Israëls ‘grotere grenzen’ vertegenwoordigt? Niemand in Israël heeft het serieus genomen. Waarom weten de moslims dat Israël zal uitbreiden tot deze grenzen? Tabook is in het noorden van Saudi-Arabië en Jauf is in Noordwest-Jemen ongeveer 8 uur rijden van Mekka. Waren we ook in Jemen, waren we in Irak (Basra)? Heeft de Exodus plaatsgevonden door het Arabische schiereiland?

Volgens mijn lieve vrienden en collega’s, Jim en Penny Caldwell, die 12 jaar in Saoedi-Arabië doorbrachten, is het antwoord op al deze vragen ja, ja en ja.

Zij vonden ook de echte Mt. Sinai in Noord West Saudië ongeveer 200 mijl ten zuidwesten van Eilat.

In het Nieuwe Testament boek Galaten 4:25 staat het: "Hagar en Mt. Sinai, die in Arabië zijn." (Het zegt ook dat Mt. Sinai direct ten zuiden van Jeruzalem ligt.)

Zo weten de moslims en christenen dat Mt. Sinai in Arabië ligt waardoor dat onze Exodus in Arabië plaatst. Maar onze rabbijnen beweren dat niemand zeker weet waar de Exodus plaatsvond. Het is tijd om wakker te worden en moderne wetenschappelijke en archeologische bewijzen te bestuderen.

Onze voetafdrukken zijn overal in Arabië, en daarom zijn de moslims zo bang: dat God dit land aan Israël heeft gegeven, zoals het in de Parasha van deze week staat.

Mijn zoon, Aaron, heeft ook dvd’s geproduceerd, waarvan er een de 'Footprints of God' ook de reusachtige voetafdrukken in het land Israël laat zien. De reusachtige voetafdrukken waren rond 1.200 vC plaatsen van aanbidding voor de Israëlieten, bewezen met de koolstofdatering van scherven van aardewerk.

Hoeveel meer archeologische bewijzen van de voetafdrukken liggen ondergronds in Jordanië en Arabië?

Mijn volledige interpretatie van de wekelijkse lezingen vindt u in mijn zesde boek: "Terug naar Mekka", verkrijgbaar bij Amazon, Kindle of mijn website: www.avilipkin.net.

De dvd's van mijn zoon zijn verkrijgbaar op zijn website: www.lipkintours.com.

Shabbat Shalom.

EKEV DEUTERONOMIUM 7:12-11:25

In this week's Torah Reading Ekev, we see perhaps one of the most important fateful statements of the Torah. "From Lebanon to the great desert (Saudi Arabia) and from the Mediterranean to the Euphrates, wherever your feet will tread I will give to you."

Again I alluded in previous weekly readings to the denial by many

rabbis that the Torah is a GPS. In a speech by Osama bin Laden,

he said: "Thus, Israel -- and behind it, America -- killed all the

children of the world. And who is to stop Israel from the murder of

our sons in Tabook or in Jauf or in the surrounding areas of Palestine? And what will the rulers do if Israel starts to expand its unfair, unjust and false settlements -- which the leaders do declare as such - beyond its currently known boundaries, and says, 'Our borders extend to Medina?'"

Are we Jews missing something here? Why did Yasser Arafat once claim that the old 100 shekel coin (new 10 Agora coin) with a menorah prominently displayed on a shard of pottery represents Israel's "greater borders?" Nobody in Israel took it seriously. Why is it the Moslems know that Israel will expand to include these borders? Tabook is in northern Saudi Arabia and Jauf is in

northwest Yemen just about an 8 hour drive from Mecca? Were we in Yemen as well? Were we in Iraq (Basra)? Did the Exodus take place throughout the Arabian peninsula?

According to my dear friends and colleagues, Jim and Penny Caldwell, who spent 12 years in Saudi Arabia, the answer to all these questions is yes, yes, yes.

They also found the real Mt. Sinai in NW Saudi about 200 miles southwest from Eilat.

In the New Testament book of Galatians 4:25 it says: "Hagar and Mt. Sinai which are in Arabia." (It also says that Mt. Sinai is directly south from Jerusalem.)

So both the Moslems and Christians know that Mt. Sinai is in Arabia placing our Exodus in Arabia. But our rabbis claim that no one knows for sure where the Exodus took place. It's time to wake up and study modern scientific and archaeological proofs.

Our footprints are "all over the place" in Arabia, and this is what the Moslems are so afraid of: that God has given this land to Israel as it says in this week's parasha.

My son, Aaron, has also produced DVD's, one of which "Footprints of God" show the giant footprints in the Land of Israel as well. The giant footprints were places of worship for the Israelites around 1200 BCE and the shards of pottery carbon-dated prove it.

How many more archaeological proofs of the footprints lie undiscovered under the ground in Jordan and in Arabia?

My full interpretation of the weekly readings can be found in my sixth book: "Return to Mecca" available from Amazon, Kindle, or my website: www.avilipkin.net.

My son's DVD's are available from his website: www.lipkintours.com.

Shabbat Shalom.

908 views