Sondra Baras: Tzav (En hij (G-d) beval Mozes) - Leviticus 6:1 -8:36 - Zav (And He (G-d) Commanded Moses) Leviticus 6:1 – 8:36


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Tzav (En hij (G-d) beval Mozes) Leviticus 6:1 -8:36

Met de zalving van Aäron geeft Mozes iets weg dat hij nooit meer terug zal krijgen. Hij geeft liefdevol een deel van zijn leiderschap op, zodat het volk beter gediend kan worden.

Hoofdstuk 8 in Leviticus bespreekt de zalving van Aaron en zijn zonen als priesters in de Tabernakel en de zalving van de Tabernakel zelf. Het proces is zeer gedetailleerd. De eerste stap is het wassen van zowel Aaron als zijn zonen. Daarna kleedt Mozes Aäron aan. Daarna zalft Mozes de Tabernakel in olie. Daarna zalft Mozes Aäron met olie. Tenslotte volgt een reeks offers en ceremonies, waarna Mozes Aäron en zijn zonen opdraagt om zeven dagen en nachten in de Tabernakel te blijven. Aan het einde van dit proces zal het Tabernakel klaar zijn voor de reguliere dienst.

Een paar dingen over dit proces vielen mij op toen ik de volgorde herzag. Ten eerste is Mozes degene die de leiding neemt, die de instructie van G-d heeft gekregen en die het wassen, de zalving, het besprenkelen van het bloed en nog veel meer doet. Mozes is de actieve speler in dit hele proces - Aaron en zijn zonen zijn passieve ontvangers van hun nieuwe rol. Interessant is echter dat Mozes de offers niet meer mag brengen als de tabernakel eenmaal voltooid is, omdat alleen Aäron en zijn zonen en zijn nakomelingen voor altijd in die rol worden aangesteld.

Ten tweede worden zowel de priesters als de vaten in de Tabernakel met olie gezalfd. Over het algemeen wordt de olie van de zalving gebruikt om iemand in een bepaalde functie te benoemen - zowel Saul als David worden door de profeten gezalfd. Maar hier wordt de olie ook gebruikt om objecten te zalven die niet leven.

Tenslotte, wanneer Mozes de priesters aan het einde van het proces instrueert, maakt hij heel duidelijk dat ze de Tabernakel helemaal niet mogen verlaten gedurende 7 dagen "opdat je niet zult sterven". (Leviticus 8:35). Het is duidelijk dat er een gevaar schuilt in het dienen van G-d in de Tabernakel.

Elk van deze zaken leert ons iets heel waardevols over leiderschap en het dienen van G-d. Tot nu toe was Mozes de enige ontvanger van G-d's instructie en heeft hij die instructie doorgegeven aan het volk. Met de zalving van Aäron en zijn zonen draagt Mozes echter een deel van zijn gezag over aan Aäron, waardoor hij en zijn zonen de enige mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor het dienen van G-d in de Tabernakel. Aäron ontvangt deze instructie passief zoals Mozes deze actief geeft, maar Mozes heeft in feite iets overhandigd wat hij nooit meer terug zal krijgen. Hij geeft bereidwillig en liefdevol een deel van zijn leiderschap op, zodat het volk beter kan worden gediend, afzonderlijk, door het priesterschap en door de politieke leiding. Vanaf dit punt zal elke functie G-d op een heel verschillende manier dienen.

In de zalving van de vaten wijst Mozes, naast het volk, degenen aan die als vaten van dienstbaarheid aan G-d zullen fungeren. Wanneer de priesters in de Tempel dienen, handelen zij niet zelfstandig, maar dienen zij G-d zoals de geest hen leidt. Ze dienen alleen naar Zijn wil en in overeenstemming met Zijn wetten. Ze zijn er, net als de vaten, alleen om te dienen.

En ten slotte, de kwestie van het gevaar. G-d heeft ons in staat gesteld om hem te dienen in een Tempel die eigenlijk G-d's huis is, want daar gaat hij wonen. Het is geen toevallige plaats, maar een plaats waar het uiterste respect en zorg moet worden besteed aan het gehoorzamen van G-d's wil. De priesters zijn er om te dienen en ze moeten het zorgvuldig doen, want hun leven staat op het spel. Het is een zeer ernstige zaak.

Shabbat Shalom uit Samaria,

Sondra Baras Director, Israel Office
**********************************************
ENGLISH:

Tzav (And He(G-d) Commanded Moses)   -  Leviticus 6:1 -8:36

With the anointing of Aaron, Moses hands over something he will never have again. He lovingly gives up a part of his leadership, so that the people can be better served.

Chapter 8 in Leviticus discusses the anointing of Aaron and his sons as priests in the Tabernacle and the anointing of the Tabernacle itself. The process is very detailed. The first step is the washing of both Aaron and his sons. Then Moses dresses Aaron. Then Moses anoints the Tabernacle in oil. Then Moses anoints Aaron in oil. Finally, a series of sacrifices and ceremonies follow, after which Moses instructs Aaron and his sons to remain in the Tabernacle for seven days and nights. At the conclusion of this process, the Tabernacle will be ready for regular service.

A few things about this process struck me as I was reviewing the sequence. First of all, Moses is the one who takes the lead, who has received the instruction from G-d and who does the washing, anointing, sprinkling of the blood and so much more. Moses is the active player in this entire process — Aaron and his sons are passive recipients of their new role. Interestingly, though, Moses will not be allowed to bring the sacrifices once the Tabernacle is completed, because it is only Aaron and his sons, and his descendants forever on, who are appointed to that role.

Secondly, both the priests and the vessels in the Tabernacle are anointed in oil. Generally, the anointing oil is used to appoint someone to a particular position — both Saul and David are anointed by prophets. But here, the oil is also used to anoint inanimate objects.

Lastly, when Moses instructs the priests at the end of the process, he makes it very clear that they must not leave the Tabernacle at all for 7 days “that you will not die.” (Leviticus 8:35). Clearly there is a danger involved in serving G-d in the Tabernacle.

Each of these issues teach us something very valuable about leadership and serving G-d. Until now, Moses has been the sole recipient of G-d’s instruction and has passed that instruction on to the people. With the anointing of Aaron and his sons, however, Moses imparts some of his authority to Aaron, enabling him and his sons to be the sole people responsible for serving G-d in the Tabernacle. Aaron passively receives this instruction as Moses actively gives it, but Moses has actually handed over something he will never have again. He willingly and lovingly gives up a part of his leadership, so that the people can be better served, separately, by the priesthood and by political leadership. From this point forward, each role will serve G-d in a totally different way.

In anointing the vessels, in addition to the people, Moses is designating those that will act as vessels of service to G-d. When the priests serve in the Temple, they do not act independently, serving G-d as the spirit moves them. They serve only according to His will and in accordance with His laws. They, like the vessels, are there only to serve.

And finally, the issue of danger. G-d has enabled us to serve him in a Temple that is actually G-d’s home, for it is where He is going to dwell. It is not a casual place, but a place where the utmost respect and care must be taken to obey G-d’s will. The priests are there to serve and they must do it carefully, for their very lives are at stake. It is a most serious business.

Shabbat Shalom from Samaria,

Sondra Baras Director, Israel Office368 views