Created by: Ria Doekes

Ria Doekes: Waarom ik schrijf wat ik schrijf - Why I write what I write

Nederlands en/and English

NEDERLANDS
19/05/18
‘Waarom schrijf ik wat ik schrijf.’ Omdat ik Nederlander ben en in Israel woon, blijf ik graag op de hoogte van wat er in Nederland gebeurt, maar ook: ‘Hoe schrijft Nederland over wat er in Israel gebeurt.’ Vol verwachting zit ik op de bank en zoek ik naar buitenlandse kanalen voor het laatste nieuws. Vaak zet ik de T.V of PC uit en ben gefrustreerd hoe eenzijdig het nieuws is, of er is helemaal geen nieuws, wat juist hier ‘Hot news’ is. Daarom schrijf ik deze blogs. Het zal gaan over, ‘Hot Items uit mijn leefomgeving in Israel.’

Wat ik schrijf, lees je meestal niet in de kranten en Nederlandse Blogs, tenminste, ik lees dat nergens. Bijvoorbeeld de zogenaamde vredige demonstraties aan de grens bij Gaza. De Hamas leiders in Gaza zelf liegen er niet om. Mahmoud al-Zahar zei: “We verleiden het publiek. Dit is geen vredige weerstand maar we ondersteunen dat met onze wapens.” (MEMRI media) De waarheid is bekend, en gemakkelijk beschikbaar, voor diegene die het willen weten. 

Zeg niet dat de mars ‘vredig’ is als je bommen gooit, en Israëlische velden in brand zet. Of met stukken rots, via een slinger iemand probeert te raken. Waarom zegt het nieuws dat Gaza geen medicamenten heeft om hun gewonden te behandelen, en zeggen ze er niet bij dat ze 2 vrachtwagens met medicijnen van Israel niet willen accepteren, en terug sturen? Iedere keer als ik in m’n autootje stap om naar mijn projecten in het zuiden van Israël te gaan, rijd ik tussen de goudkleurige graanvelden door, die er prachtig bij liggen. Graan, wat klaar is om te oogsten voor het Pinksterfeest, [ Shavuot ] en de eerste opbrengst is. Ik heb het hele proces kunnen volgen. Het begon met mooi omgeploegde rode aarde en iedere week werd het iets groener, totdat het rijp is. De tijd van het oogsten is nu gekomen. De boeren in de Kibboetsiem, hebben net als ik het graan zien opgroeien, maar ze staan er nu, samen met het leger dag en nacht over te waken, om hun veld niet in vlammen te zien op gaan. Afgelopen weken zijn er al teveel velden met graan en bossen in de as gelegd. 

De terroristen aan de kant van de grens bij Gaza weten ook dat het tijd is om te oogsten. Maar ze hebben een ander soort van terrorisme bedacht. Het weer is heet, droog en de wind hebben ze mee, want die gaat richting Israel. De beste weerconditie voor vliegeren. Een simpel spel dat alle kinderen kennen. Aan die staart van de vlieger hangen ze een bus met vuur. In de hoop dat…. Knap bedacht en laat ik je vertellen dat dit de EU geen cent kost, want in die lange en diepe tunnels zitten miljoenen EU Euro’s. 

Ondertussen stuurt het Israëlische leger apps en flyers om de mensen in Gaza te waarschuwen dat, wie de grens wil doorbreken, reactie kan verwachten Voor de wereld, absoluut te onbelangrijk om over te schrijven. 

Laat ik voorop stellen dat daar heel veel mensen in diepe ellende leven, dankzij hun leiders. Die besteden het geld niet aan hun mensen, maar aan terrorisme. Als ik die schreeuwende moeders met kinderen zie, die als schietschijf naar voren geduwd worden, dat breekt mijn hart. In Israel zijn er nog steeds mensen die in contact zijn met vroegere werkers in Gaza, maar dat is geheim, anders kunnen deze mensen de galg krijgen. 

Ik daag u uit om eens een poosje in een van de Kibboetsiem in zuid Israël te komen wonen. Daar waar de tunnels zomaar uit de aarde kunnen komen, om gekidnapt te worden, of waar je 10 seconden hebt om te rennen voor je leven, als er raketten afgevuurd worden. 

De mensen die Israël een warm hart toedragen ergeren zich net zoals ik, vanwege het ‘fake’ nieuws. Ik woon en werk tussen deze mensen en denk dat het nieuws, van beide zijden van de Gaza grens, vanuit Israël geschreven, belangrijker is. 

Daarom schrijf ik wat ik schrijf.

Ria. Oprichter stichting Yad L’Ami 


__________________________________________________________________________________


ENGLISH

19/05/18
"Why do I write what I write." Because I am Dutch and live in Israel, I like to on informed of what is happening in the Netherlands, but also: "How does the Netherlands write about what is happening in Israel?" Full of expectation I'm sitting on the couch looking for foreign channels for the latest news. I often turn off the TV or PC and am frustrated at how biased the news is, or there is no news at all, which is 'Hot news' here. That's why I write these blogs. It will be about, 'Hot Items from my living environment in Israel.'

What I write, you usually do not read in the newspapers and Dutch blogs, at least, I read that nowhere. For example, the so-called peaceful demonstrations at the border near Gaza. The Hamas leaders in Gaza do not lie about it. Mahmoud al-Zahar said: "We are seducing the audience. This is not a peaceful resistance, but we support it with our weapons. "(MEMRI media) The truth is known, and readily available, for those who want to know.

Do not say that the march is 'peaceful' when you throw bombs and set Israeli fields on fire. Or with pieces of rock, trying to hit someone with a slingshot. Why does the news say that Gaza does not have any medicines to treat their wounded people, and do they not say that they do not want to accept and send back two trucks with medicines from Israel? Every time I step into my car to go to my projects in the south of Israel, I drive through the golden wheat fields, which are beautiful. Grain, which is ready to be harvested for the Pentecost, [Shavuot] and the first yield. I have been able to follow the whole process. It started with nicely plowed red soil and every week it became slightly greener, until it is ripe. The time of harvesting has now come. The farmers in the Kibbutzim, like me, have seen the grain grow up, but now they stand there, together with the army, to watch over them day and night, to see their field not go up in flames. In recent weeks, too many fields with grain and woods have been laid in the ashes.

The terrorists on the Gaza border also know that it is time to harvest. But they have devised a different kind of terrorism. The weather is hot, dry and the wind is on their side, because it goes towards Israel. The best weather condition for kiting. A simple game that all children know. They hang a cannister with fire at the tail of the kite. Hoping that .... Nicely thought up and let me tell you that this does not cost the EU a penny, because there are millions of EU Euros in those long and deep tunnels.

Meanwhile the Israeli army is sending out apps and flyers to warn the people in Gaza that, who wants to break the border, can expect a reaction For the world, absolutely too unimportant to write about.

Let me first say that a lot of people live there in deep misery, thanks to their leaders. They do not spend the money on their people, but on terrorism. When I see those screaming mothers with children, who are pushed forward as a target, that is what breaks my heart. In Israel there are still people who are in contact with former workers in Gaza, but that is secret, otherwise these people can get the gallows.

I challenge you to come and live for a while in one of the Kibbutzim in southern Israel. Where the tunnels can come out of the earth, to be kidnapped, or where you have 10 seconds to run for your life, when missiles are fired.

The people who love Israel are very annoyed, just like me, because of the 'fake' news. I live and work among these people and think that the news, from both sides of the Gaza border, written from Israel, is more important.

That's why I write what I write.

Ria. Founder of Yad L'Ami foundation

1548 views