Created by: Ria Doekes

Ria Doekes: Wij zijn niet te koop - We are not for sale

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Ria Doekes - Yad L'Ami

Iedere Amerikaanse president droomt ervan het eeuwenoude conflict op te lossen, en vrede te brengen in het Midden-Oosten. 

De ‘Vredesbespreking’ begon deze keer niet over politiek maar over “Vrede en Welvaart.”
Een geweldige kans om de noodlijdende economie onder de Palestijnen te redden.

Mensen kwamen van hot naar her en reisden richting Bahrein waar dinsdag en woensdag (25-26 juni) de conferentie, ‘Peace for prosperity,’ plaats vond. 

Sommigen waren sceptisch maar de meesten mensen waren opgewonden en dachten dat dit seminar een radicale verandering kon brengen in de armoede in de Palestijnse gebieden. Gezien de kledij was het geen fleurige bedoening, meer zwart/ wit. De meeste mannen hadden zich in witte mantels met lange mouwen gehuld, de zogenaamde dishdash, en droegen een soort doek op hun hoofd (ghutra) vaak met een zwart lint (agal) rondom hun hoofd. Het liefst laten ze  die hoofdoek in zijn volle lengte sierlijk vallen.  

Wie als vrouw op reis gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) weet, dat je daar beter niet met blote benen of een diep decolleté kunt flaneren. Dus iedereen was netjes gekleed. De meeste Europese of niet oosterse mannen hadden een donker gekleed pak aan. Zwart/wit dus, zoals de meeste Europeanen ook denken. 

Alleen de twee partijen waar het om draaide, waren niet op de conferentie in Bahrein aanwezig.

Israël werd niet uitgenodigd en Machmoud Abbas, en de Palestijnse leiders weigerden deel te nemen aan de conferentie. Niet alleen dit, ze verwierpen ook het Amerikaanse vredesvoorstel nog voordat het was gepubliceerd. Ze riepen hun eigen mensen op, die op de Westbank en in Gaza wonen, maar ook in de Arabische staten om grote demonstraties te houden. 

Willen ze nu wel of geen vrede? Met deze weigering sneden ze zichzelf behoorlijk in de vingers.

Ondanks de Palestijnse boycot namen wel 15 brave Palestijnse zakenlieden incognito deel aan de conferentie. Ze lieten zich niet interviewen, omdat ze 'bang waren dat Hamas of de PLO erachter zou komen'. Helaas, de Arabische leiders kwamen er wel achter en een dag nadat de zakenlieden terug waren, werd er al één opgepakt, van drie anderen is het huis doorzocht en sommigen zijn ondergedoken, voordat ze opgepakt zouden worden. Gelukkig kwam Amerika dit ter ore en zette druk om ze vrij te laten, wat daarna ook gebeurd is

Ja, zo vergaat het met de mensen die wel met Israël willen samen werken. Als je de naam ‘Collaborateur’ hebt dan kan je zomaar verdwijnen. 

Wel waren er ook een aantal Israëlische zakenlieden aanwezig. Zowel de Joodse als de Arabische zakenlieden zouden geweldig samen kunnen investeren en een miljoen mensen aan werk helpen in Samaria/Juda en Gaza. Een begin van vrede.

Maar helaas, de leiders die er zelf lekker warmpjes bij zitten in hun luxe huizen met zwembaden, willen graag dezelfde status van armoede behouden voor hun mensen, als van de afgelopen 75 jaar. Vluchtelingen blijven vluchtelingen en de gewone mens wordt onder de armoedegrens gehouden om de zielige piet te spelen voor het oog van de wereld.

Of het Amerikaanse plan om 50 miljard dollar te investeren in de Palestijnse economie een einde zal maken aan de haat tegen Israël en de Joden dat is nog te bezien. En of de conferentie in Bahrein een succes zal worden is ook nog te bezien.

Het feit dat na twee jaar van voorbereidingen het Amerikaanse vredesplan tussen Israël en de Palestijnen bekend werd gemaakt, en dat meer dan 300 overheidsfunctionarissen en zakenlieden uit de hele wereld samen kwamen in het Koninkrijk van Bahrein, was op zich al een heel groot succes.

Ria Doekes
Yad L'Ami

______________________________________

ENGLISH:


Ria Doekes -Yad L'Ami

Every American president dreams of resolving the age-old conflict and bringing peace to the Middle East.

This time the "Peace Talk" did not start with politics but with "Peace and Prosperity."
A great opportunity to save the ailing economy among the Palestinians.

People came from hot to her and traveled to Bahrain where on Tuesday and Wednesday (25-26 June) the conference, "Peace for prosperity," took place.

Some were skeptical but most people were excited and thought that this seminar could bring a radical change to poverty in the Palestinian territories. Given the clothing, it was not a colorful affair, more black and white. Most men had dressed in white cloaks with long sleeves, the so-called dish dash, and often wore a sort of cloth on their head (ghutra) often with a black ribbon (agal) around their head. They prefer to drop that headscarf gracefully in its full length.

Anyone who travels to the United Arab Emirates (UAE) as a woman knows that it is better not to walk there with bare legs or a deep neckline. So everyone was dressed nicely. Most European or non-Eastern men were wearing dark-dressed suits. Black and white so, as most Europeans think.

Only the two parties involved were not present at the Bahrain conference.

Israel was not invited and Mahmoud Abbas and the Palestinian leaders refused to participate in the conference. Not only this, they also rejected the American peace proposal before it was published. They summoned their own people, who live on the West Bank and in Gaza, but also in the Arab states to hold large demonstrations.

Do they want peace or not? With this refusal, they cut themselves in the fingers.

Despite the Palestinian boycott, as many as 15 good Palestinian businessmen participated incognito in the conference. They did not allow themselves to be interviewed because they were "afraid that Hamas or the PLO would find out". Unfortunately, the Arab leaders found out and one day after the businessmen were back, one was already arrested, three of the houses were searched and some were in hiding before they were arrested. Fortunately America heard this and put pressure to release them, which happened afterwards

Yes, that's how it is with people who want to work with Israel. If you have the name "Collaborator" you can just disappear.

A number of Israeli businessmen were also present. Both the Jewish and the Arab businessmen could invest enormously together and help one million people find work in Samaria / Judah and Gaza. A beginning of peace.

But unfortunately, the leaders, who are enjoying themselves warmly in their luxury homes with swimming pools, want to maintain the same status of poverty for their people as in the past 75 years. Refugees remain refugees and ordinary people are kept below the poverty line to play the pathetic Piet in front of the world.


Whether the American plan to invest $ 50 billion in the Palestinian economy will put an end to hatred against Israel and the Jews remains to be seen. And whether the conference in Bahrain will be a success remains to be seen.

The fact that after two years of preparation the American peace plan between Israel and the Palestinians was announced, and that more than 300 government officials and businessmen from all over the world came together in the Kingdom of Bahrain, was in itself a huge success.

Ria Doekes
Yad L'Ami

 

1123 views