Created by: Het Zoeklicht

Zoeklicht - 2020-11-17: Zou God blij zijn dat we niet (meer) samenkomen? - Would God be glad that we don't get together (anymore)?​

Met dank aan rsz_shutterstock

Nederlands - English

NEDERLANDS

Als gevolg van corona zijn de kerken al meer dan een halfjaar (gedeeltelijk) gesloten. Wereldwijd, in Europa en ook in Nederland. Wie of wat zit hier achter? Misschien de Heere Zelf?

Door: Het Zoeklicht - Frits Boekhoff

De Heere God is blij met alle Hem welgevallige offers. Welgevallige offers zijn die offers die de geur van Zijn Zoon meedragen. Dat is het verschil tussen het offer van Kaïn en dat van Abel. Het offer van Abel zag vooruit op het ultieme en volmaakte offer van Jezus Christus. Het offer van Kaïn was een offer door hemzelf bedacht. Het offer van Kaïn was mensgericht, het offer van Abel was Godgericht. In het Oude Testament lezen we verschillende malen dat de Heere niet zo blij is met de offers die ze de Heere aanbieden en de erediensten die ze houden. In Maleachi hoofdstuk 1 verwijt de Heere de Israëlieten dat sommigen van hen onvolmaakte offers geven en in hoofdstuk 2 is de Heere niet blij over de woordverkondiging. ‘Iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heer goed’ is de kern van deze prediking. Kortom: zonde goed praten. “God begrijpt dat wel”, zo is de gedachte. In Jesaja 1 is het zo erg dat Hij liever heeft dat ze maar stoppen met hun erediensten, omdat Hij dergelijke diensten niet meer kan aanzien. Paulus roept ons op om het volk van God, Israël, op de punten waar ze de mist ingaan en zondigen niet na te volgen (1 Korinthe 10:11).

De geur van Christus
In het Nieuwe Testament wordt de kerk/gemeente daar ook voor gewaarschuwd. Tegen de Korintiërs zegt Paulus dat hun diensten tot schade zijn (1 Korinthe 11:17). Tegen de gemeente van Efeze zegt de Heere Jezus Zelf dat als ze niet terugkeert tot haar eerste liefde Hij de kandelaar zal wegnemen (Openbaring 2). Dat is dan ook gebeurd. De gemeente te Efeze is opgehouden te bestaan. De gemeente in Laodicea (Openbaring 3) maakte er helemaal een potje van. Jezus staat in die gemeente buiten de deur.  In onze tijd is de Heere God blij met alle erediensten en lofoffers die Hem gebracht worden. Hebreeën 13 zegt het zo: ’Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden’ (vers 15). Maar alle offers moeten wel de geur van Christus dragen. De gemeente van Filadelfia deed dat nog wel, in alle zwakte, en toch spreekt de Heere een positief oordeel over deze gemeente uit. Volmaaktheid wordt straks in de hemel gevonden.

De Heere Jezus centraal
Over andere gemeenten spreekt de Heer minder positief of zelfs ronduit negatief. Niet alleen Laodicea krijgt kritiek, ook van de gemeente in Sardis zegt Hij dat ze de naam heeft dat het een levende kerk is. Maar in Gods ogen zijn ze dood. In Nederland noemen verscheidene kerken en gemeenten zich wel Filadelfia, maar ik ken geen kerk die zichzelf Laodicea noemt. Ze zijn er vast en zeker van, ook al hebben ze een andere naam gekozen. Waar Jezus niet centraal staat daar is ook de geur van Christus niet en deze kerken komen niet tot eer van de Heere samen.  Te vrezen valt dat de Heere God blij is dat deze gemeenten niet meer kunnen samenkomen. Hij kon hun samenkomsten niet meer aanzien. 

Tot Zijn eer samenkomen betekent dat de liederen en preken over Hem gaan. Een goede toets is wanneer de eredienst is afgelopen. Zeggen we dan met de discipelen ‘we hebben de Heere gezien’? (Johannes 20:25).

Het coronavirus en vooral de maatregelen van de overheid geven veel stof voor discussie. Voor christenen is Job een goed voorbeeld. Job wist niet of alles wat hem overkwam van de satan of van God kwam. Maar Job maakte de juiste keuze. Hij nam alles aan uit de hand van God. We leven in de eindtijd en we weten dat satan meer dan ooit rondgaat als een brullende leeuw en als een engel van het licht. Wij weten ook dat de antichrist zich klaarmaakt en dat antichristelijke organisaties hun kans grijpen. Maar wij weten ook dat God regeert en dat Hij boven alle machten en overheden staat. Laten we het coronavirus gewoon over ons heen komen en wachten we tot het moment dat alles weer normaal wordt? Nee, laat de kerk in Nederland deze tijd gebruiken om zich te bezinnen of we niet te maken hebben met een oordeel van God over de kerk/gemeente.

De verboden kerk
Een kleine twintig jaar geleden waren we met een groepje christenen, georganiseerd door Open Doors, naar China gegaan om Bijbels te brengen.  Tijdens deze reis bezochten we een eredienst. Onze reisleider bracht ons daar naartoe. We zouden de locatie zelf niet kunnen vinden. Het lag wat achteraf in een niet al te nette buurt. Het bleek een woonhuis te zijn. Binnengekomen was het mudvol, alle stoelen waren bezet. Ook op de trappen zaten mensen. Een christenvrouw speelde op een oude piano. Er werd gezongen en er werd door de voorganger het Woord verkondigd (voor ons af en toe vertaald in het Engels). Dat was een eredienst die de geur van Christus verspreidde. Er was geen speciale verlichting, er speelde geen muziekgroep, er was geen kinderprogramma, er was geen podium, er was geen parkeerplaats. Natuurlijk was dit alles ingegeven uit nood. In China (en andere landen) weten ze echt wel wat vervolging is. In China en andere landen is een eredienst bijwonen niet zonder risico en toch komen de gelovigen daar met volharding samen. Zij zijn het al jaren gewend om samen te komen, ondanks het verbod van de overheid. Alleen kerken die spreken zoals de overheid dat graag ziet, mogen ‘erediensten’ houden.

Huiskerken! Naar ik geloof staat de kerk in Nederland op een kantelpunt. Bijbelgetrouwe christenen ervaren al langer vervolging en deze zal snel toenemen. Er zijn nu al sprekers die na een door en door Bijbelse preek niet meer voor een volgende prediking worden uitgenodigd. Het woord uit Efeze waarin we lezen dat het huwelijk tussen man en vrouw een beeld is van Christus en Zijn gemeente is voor veel christenen een veel te enge gedachte. We zien een toenemende onverdraagzaamheid ten aanzien van talloze andere Bijbelse standpunten. Deze onverdraagzaamheid komt van binnenuit en van buiten de kerk. De burgemeester van Amsterdam die een gemeente aanspreekt zal geen uitzondering blijken. En zo moet het volgens de Schrift in de eindtijd waarin wij nu leven ook gaan. ’Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden’ (Openbaring 22:11).

Meer een organisme 
Niet alleen corona doet de kerken sluiten, ook het wereldse denken van overheden en sommige kerken zal de Bijbelgetrouwe kerk van Christus ondermijnen en op termijn verbieden. De tijd komt eraan dat de kerk in Nederland weer moet gaan samenkomen zoals het begon. Samenkomen in huizen. De eerste christenen in Europa kwamen samen in een huis. Dan wordt de kerk weer meer een organisme dan een instituut. Wat houdt ons nu tegen om, net als in vervolgde landen, in kleine kring in huizen samen te komen en met elkaar te bidden, een paar lofliederen te zingen en iets uit Gods Woord te delen. Is er geen Bijbelleraar, dan lezen we eenvoudig een paar psalmen en andere Bijbelgedeelten en bidden we om een leraar die een volgende keer het Woord kan uitleggen. 

‘Coronaproof’ samenkomen 
Een huisgemeente is meer ‘coronaproof’ en is van nature meer bestand tegen vervolging. Ja, huiskerken lopen ook risico’s maar die worden met elkaar gedragen. Dit alles begint met het besef in welke tijd wij nu leven. Maar het belangrijkste is onze liefde tot de Heere Jezus en vooral ons verlangen om Hem met elkaar te willen dienen, dwars door verdrukkingen heen.

Frits Boekhoff


************************
ENGLISH:

rsz_shutterstock courtesy

Due to corona, the churches have been (partially) closed for more than six months. Worldwide, in Europe and also in the Netherlands. Who or what is behind this? Maybe the Lord Himself?

By: Het Zoeklicht - Frits Boekhoff

The Lord God is pleased with all sacrifices pleasing to Him. Pleasant offerings are those offerings that carry the fragrance of His Son. That is the difference between Cain's offering and Abel's. Abel's sacrifice anticipated the ultimate and perfect sacrifice of Jesus Christ. Cain's sacrifice was a sacrifice devised by himself. Cain's sacrifice was human-centered, Abel's sacrifice was God-centered. In the Old Testament we read several times that the Lord is not so pleased with the sacrifices they offer the Lord and the worship services they hold. In Malachi chapter 1 the Lord reproaches the Israelites for making some of them imperfect offerings and in chapter 2 the Lord is not pleased with the word proclamation. "Anyone who does evil is good in the sight of the Lord" is at the heart of this preaching work. In short: a shame to talk well. “God understands that”, is the thought. In Isaiah 1 it is so bad that He would rather they stop their worship services, because He can no longer watch such services. Paul calls us not to imitate the people of God, Israel, where they go wrong and sin (1 Corinthians 10:11).

The fragrance of Christ
In the New Testament the church / congregation is also warned about this. Paul tells the Corinthians that their services are for damage (1 Corinthians 11:17). The Lord Jesus Himself tells the church of Ephesus that if she does not return to her first love He will take away the candlestick (Revelation 2). That is what happened. The church at Ephesus has ceased to exist. The church in Laodicea (Revelation 3) messed up all of it. Jesus is outside the door in that church. In our day the Lord God is pleased with all worship services and sacrifices of praise that are offered to Him. Hebrews 13 puts it this way: "Let us therefore always through Him offer a sacrifice of praise to God, the fruit of lips confessing His name" (verse 15). But all sacrifices must have the fragrance of Christ. The church of Philadelphia still did, in all weaknesses, and yet the Lord pronounces a positive judgment on this church. Perfection will soon be found in heaven.

The Lord Jesus central
The Lord speaks less positively or even downright negative about other churches. Not only Laodicea is criticized, He also says from the congregation in Sardis that it has a reputation as a living church. But they are dead in God's eyes. In the Netherlands, several churches and congregations call themselves Philadelphia, but I don't know of any church that calls itself Laodicea. They are sure, even though they have chosen a different name. Where Jesus is not central there is also not the fragrance of Christ and these churches do not come together to the glory of the Lord. It is to be feared that the Lord God is glad that these churches can no longer meet. He couldn't watch their meetings anymore.

Gathering together to His glory means that the songs and sermons are about Him. A good test is when the worship service has ended. Do we then say with the disciples "we have seen the Lord"? (John 20:25).

The corona virus and especially the measures taken by the government provide a lot of food for discussion. Job is a good example for Christians. Job did not know whether everything that happened to him was from Satan or from God. But Job made the right choice. He took everything from the hand of God. We live in the end times and we know that more than ever Satan walks around like a roaring lion and an angel of light. We also know that anti-christ is getting ready and anti-Christian organizations are seizing their chance. But we also know that God rules and that He is above all powers and principalities. Do we just let the coronavirus get over us and wait for the moment when everything returns to normal? No, let the church in the Netherlands use this time to consider whether we are not dealing with a judgment from God about the church / congregation.

The Forbidden Church
About twenty years ago we went to China with a group of Christians, organized by Open Doors, to bring Bibles. During this trip we attended a worship service. Our tour guide took us there. We couldn't find the location itself. It was somewhat in retrospect in a not too tidy neighborhood. It turned out to be a private house. When it arrived it was packed, all the seats were taken. People were also sitting on the stairs. A Christian woman played an old piano. They sang and the pastor proclaimed the Word (translated into English for us from time to time). That was a worship service that spread the fragrance of Christ. There was no special lighting, no music group playing, no children's program, no stage, no parking lot. Of course, all this was prompted by necessity. In China (and other countries) they really know what persecution is. In China and other countries attending a worship service is not without risk, and yet the faithful meet there with persistence. They have been used to meeting for years, despite the government's prohibition. Only churches that speak as the government likes to see them are allowed to hold "worship services."

Home churches!
I believe the church in the Netherlands is at a tipping point. Bible-believing Christians have long experienced persecution, and it will rapidly increase. There are already speakers who, after a thoroughly Biblical sermon, are no longer invited to the next sermon. The word from Ephesus in which we read that the marriage between a man and a woman is a picture of Christ and His church is far too narrow a thought for many Christians. We are seeing growing intolerance of countless other Biblical views. This intolerance comes from within and outside the church. The mayor of Amsterdam who addresses a municipality will be no exception. And so it must be according to the Scriptures in the end times in which we now live. "He who does wrong let him do more wrong. And whoever is dirty, let him get even dirtier. And whoever is righteous, let him be justified still more. And he that is holy, let him be more sanctified ”(Revelation 22:11).

More of an organism
Not only will corona close the churches, but also the worldly thinking of governments and some churches will undermine and eventually ban the Bible-faithful church of Christ. The time is coming when the church in the Netherlands has to come together again as it started. Meet in houses. The first Christians in Europe came together in a house. Then the church again becomes more of an organism than an institution. Now, as in persecuted lands, what is stopping us from meeting in small circles in homes and praying together, singing a few hymns of praise, and sharing some of God's Word. If there is no Bible teacher, we simply read a few psalms and other passages of the Bible and pray for a teacher who can explain the Word next time.

"Coronaproof" get together
A house church is more "corona-proof" and is naturally more resistant to prosecution. Yes, house churches are also at risk, but they are shared. All of this starts with realizing what time we are now living in. But the most important thing is our love for the Lord Jesus and especially our desire to serve Him together, right through tribulations.

Frits Boekhoff

536 views