Nederlands + English

Complotten zijn van alle tijden. De allereerste keer dat we hierover in de Bijbel kunnen lezen, gaat het over de samenzwering van Absalom tegen David, in 2 Samuel 15:12. Desondanks dat de Bijbel er al over spreekt, is het woord complottheorie tegenwoordig een beladen woord.

Uit de nieuwsbrief van Godskalender.nl

NIEUWS
De contouren van de grote verdrukking wordt meer en meer zichtbaar en dat is te zien in het nieuws wat men dagelijks voorgeschoteld krijgen. Daarom richten wij ons meer op nieuws wat direct te linken is aan Bijbelse profetie en putten we hoop uit wat we daardoor zien.

TEKENEN VAN DEZE TIJD
Het woord “bijna!” staat centraal in dit artikel. Daarom hieronder een opsomming van tekenen van deze tijd, met nadruk op het woord bijna. Hierdoor wordt het steeds duidelijker dat de opname van de gemeente aanstaande is.

– Bijna is Benjamin Netanyahu weer premier van Israël, waardoor Israël opnieuw perspectief krijgt. Vrede met Saoedi-Arabië lijkt slechts een kwestie van tijd.

– Bijna is de treinverbinding klaar tussen het vliegveld Ben Gurion en de Tempelberg, waardoor de 70 naties van de wereld deze kunnen bezoeken.

– Bijna zijn de rode vaarzen in Israël oud genoeg om geofferd te worden, zodat ze kunnen dienen als tempelreiniging. (Numeri 19:5-6).

– Bijna is er de digitale munt als opmaat naar het systeem van één wereldmunt en totale controle over uitgaven van burgers.

– Bijna kan Neuralink, het bedrijf van Elon Musk, een chip in iemands hersenen plaatsen.

– Bijna komt er een financiële beurscrisis aan, die de crisis van 2008 vér zal overstijgen.

– Bijna is er een wereldwijde recessie, wat de nood van mensen alleen maar zal vergroten.

– Bijna hebben we een digitaal medisch paspoort volgens de G20-top.

– Bijna komt er een nieuwe pandemie. De simulatie hiervan, genaamd catastrofale besmetting, is al geweest op 23 oktober 2022 in Brussel.

ISRAËL
Voor het einde van dit jaar zal Benjamin Netanyahu de nieuwe premier van Israël zijn.

Past deze leider in de profetische schetsen van het Midden-Oosten? Omdat hij betrokken was bij de start van het Abraham Akkoord, kun je de vraag met “ja” beantwoorden!

Hij heeft het vertrouwen van leiders in het Midden-Oosten waardoor landen die nog niet betrokken zijn bij het Abraham Akkoord, belangstelling blijven houden om zich wél aan te sluiten. Op de eerste jaarlijkse Abraham Accords Global Leadership Summit in Rome werd verteld dat Saoedi-Arabië zich waarschijnlijk binnen één jaar zal aansluiten. Als Saoedi-Arabië zich aansluit, lijkt de weg vrij voor andere landen.

Het Abraham Akkoord zelf lijkt het verbond te zijn wat de antichrist gaat versterken, voor één week (zeven jaren) lang (Daniël 9:27). Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

CHRISLAM
Bijna! Het Abrahamic Family House in Abu Dhabi is bijna klaar.

Het is steeds normaler dat er een menselijke broederschap is tussen de Rooms- Katholieke Kerk en de Islam. Daarbij wordt het Jodendom omarmt en zie daar: de chrislam. Het hoofdkwartier nadert zijn voltooiing.

De gebouwen worden beschouwd als één van de wonderen van onze tijd, naast het Abraham Akkoord. Ook hier is zichtbaar dat het podium bijna klaar is en de hoofdrolspelers allemaal aanwezig zijn.

We zien de woorden uit Jesaja 29:10 werkelijkheid worden: “Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld”.

Bovenstaande foto is van Twitter en geeft aan hoe ver de bouw al is gevorderd.

 

Tijdens de openingsceremonie zal er een orkest te zien en te horen zijn, dit is de Abrahamic Symphony.

 

Het is een muziekspektakel rondom de thema’s: “aarde, vrede, liefde en tolerantie”.
Klik hier om het digitale programmaboekje te bekijken

 

ENGLISH

Conspiracies are of all times. The very first time we can read about them in the Bible is about Absalom’s conspiracy against David, in 2 Samuel 15:12. Despite the fact that the Bible already talks about it, the word conspiracy theory is a loaded word today.

From the newsletter of Godskalender.nl

NEWS
The contours of the great tribulation are becoming more and more visible, and this can be seen in the news that is presented daily. Therefore, we focus more on news that can be directly linked to Bible prophecy and draw hope from what we see as a result.

SIGNS OF THE TIMES
The word “almost!” is central to this article. Therefore, below is a listing of signs of this age, with emphasis on the word almost. This makes it increasingly clear that the rapture of the church is imminent.

– Almost Benjamin Netanyahu is Prime Minister of Israel again, giving Israel renewed perspective. Peace with Saudi Arabia seems only a matter of time.

– Almost the train link between Ben Gurion Airport and the Temple Mount is finished, allowing the 70 nations of the world to visit it.

– Almost the red heifers in Israel are old enough to be sacrificed so they can serve as temple cleansing. (Numbers 19:5-6).

– Almost there is the digital currency as a prelude to the system of a single world currency and total control over citizens’ spending.

– Almost Neuralink, Elon Musk’s company, can put a chip in a person’s brain.

– Almost there will be a financial stock market crisis that will far surpass the 2008 crisis.

– Almost there is a global recession, which will only increase people’s need.

– Almost we will have a digital medical passport according to the G20 summit.

– Almost there will be a new pandemic. The simulation of this, called catastrophic contagion, has already been on October 23, 2022 in Brussels.

ISRAEL
Before the end of this year, Benjamin Netanyahu will be the new prime minister of Israel.

Does this leader fit into the prophetic sketches of the Middle East? Since he was involved in the launch of the Abrahamic Agreement, you can answer “yes” to the question!

He has the confidence of leaders in the Middle East that keeps countries not yet involved in the Abraham Accord interested in joining. At the first annual Abraham Accords Global Leadership Summit in Rome, it was told that Saudi Arabia is likely to join within one year. If Saudi Arabia joins, the way seems clear for other countries.

The Abraham Accord itself seems to be the covenant the antichrist is going to strengthen, for one week (seven years) long (Daniel 9:27). He will strengthen the covenant for many, for one week. Halfway through the week He will cause victim and grain offerings to cease.

CHRISLAM
Almost! The Abrahamic Family House in Abu Dhabi is nearing completion.

It is increasingly normal for there to be human brotherhood between the Roman Catholic Church and Islam. In the process, Judaism is being embraced and lo and behold: chrislam. The headquarters is nearing completion.

The buildings are considered one of the wonders of our time, next to the Abraham Accord. Again, we can see that the stage is nearing completion and the protagonists are all present.

We see the words from Isaiah 29:10 becoming reality: “For the LORD has poured out on you a spirit of deep sleep. Closed has He closed your eyes, the prophets; and your heads, the seers, He has enveloped”.

The photo is from Twitter and shows how far construction has already progressed.

During the opening ceremony, an orchestra will be seen and heard, this is the Abrahamic Symphony.

It is a musical show around the themes: “earth, peace, love and tolerance.”
Click here to view the digital program booklet