Want ik erken mijn overtredingen en ben me altijd bewust van mijn zonde. Psalmen 51:5

Door: The Israel Bible – Adam Eliyahu Berkowitz

Iedereen houdt van een liefdesverhaal. Tenzij je toevallig een profeet bent die Nathan heet en het liefdesverhaal gaat over een getrouwde vrouw genaamd Bathseba die wordt achtervolgd door een man genaamd David die toevallig de koning van Israël is. Dit is geen romance tussen jongens en meisjes! Hoewel dit verhaal over zonde gaat, eindigt het met het voorbeeld van bekering waar we veel van kunnen leren.

Nadat de zonde heeft plaatsgevonden en Nathan David confronteert, geeft David onmiddellijk zijn schuld toe. En in plaats van zijn daden uit schaamte te verbergen, schreef David een psalm waaruit de hele wereld kan leren hoe zich te bekeren. Volgens rabbijn Jona van Gerondi in zijn boek over bekering (Shaarei Teshuva 1:23), is deze Psalm de basis voor alle principes van bekering. Hij noemt het zelfs Het Hoofdstuk van Bekering. De Midrasj Shocher Tov (4:4) zegt dat degenen die zich willen bekeren de daden van koning David nauwkeurig moeten bekijken.

Koning David leert ons over de kwetsbaarheid van de mens en zijn verlangens, evenals zijn vermogen om naar de hemel te stijgen en van zijn zonden verlost te worden door berouw. Hoewel de zonde verborgen is, mag bekering in de ogen van David niet verborgen zijn; het zou openbaar moeten zijn. Wanneer David door de profeet Nathan wordt geconfronteerd en berispt 2 Samuël 12 ), antwoordt hij met een enkel woord: Chatati (חטאתי), ‘Ik heb gezondigd.’ Psalm 51 is zijn publieke reactie. Het begint met een in het oog springende titel waarmee David zichzelf vanaf het begin aanklaagt: de profeet Nathan kwam naar mij toe nadat ik met Batseba gemeenschap heb gehad (vers 2 ). In vers 5 verklaart hij dat zijn zonde altijd bij hem is, terwijl hij de Heer smeekt om hem van zijn ongerechtigheid te reinigen. David is niet tevreden met zijn eigen persoonlijke bekering, maar hij verklaart dat hij ook anderen de weg naar bekering en verzoening zal leren vers 15 ). Hoewel hij een fout maakte, blijven we koning David aankondigen als de grootste koning van Israël vanwege zijn toewijding om terug te keren en anderen dichter bij God te brengen.

Maar wat is Davids boodschap voor ons? Wat kunnen we uit deze psalm leren over bekering?

Bij wijze van experiment vroeg ik ChatGPT, de nieuwe chatbot met kunstmatige intelligentie, wat hij vond van het soort berouw van koning David en wat koning David ons in deze psalm leert. Het antwoord klinkt goed, maar… kan een computerprogramma dat niet kan zondigen werkelijk bekering begrijpen?

U, de menselijke lezer, zult de rechter moeten zijn.

IK: Goedemorgen, Chat GPT.

Chat GPT: Goedemorgen, mens.

IK: Ik wil uw mening horen over bekering zoals verwoord door koning David in Psalm 51. Hoe moet een persoon zich bekeren?

Chat GPT: Ideaal berouw verwijst naar een volledige en oprechte verandering van hart en gedrag die het gevolg is van het erkennen en betreuren van iemands wangedrag. Het impliceert een diep gevoel van nederigheid en een erkenning van iemands afhankelijkheid van Gods genade en barmhartigheid.

In Psalm 51 weerspiegelt koning David dit ideale berouw terwijl hij zijn zonde belijdt en om vergeving vraagt. In deze psalm erkent David zijn wangedrag en erkent hij dat zijn zonde niet alleen tegen andere mensen gericht is, maar ook tegen God. Hij smeekt om Gods genade, drukt zijn diepe berouw uit en erkent dat hij Gods hulp nodig heeft om zijn zonde te overwinnen. De psalm wordt vaak beschouwd als een van de grote uitingen van berouw in religieuze literatuur en is een levendige illustratie van ideaal berouw in actie.

In de psalm zegt David: “Heb medelijden met mij, o God, volgens uw nimmer aflatende liefde; wis mijn overtredingen uit door uw grote mededogen. Was al mijn ongerechtigheid weg en reinig mij van mijn zonde” (Psalm 51:1-2). Dit toont zijn nederigheid en bereidheid om zijn wangedrag te bekennen, evenals zijn vertrouwen in Gods vergeving en genade.

Over het algemeen weerspiegelt Psalm 51 de belangrijkste aspecten van ideaal berouw, waaronder een diep gevoel van wroeging, de bereidheid om iemands wangedrag te bekennen en de erkenning van iemands afhankelijkheid van Gods genade. Door deze psalm te bestuderen, kan men een beter begrip krijgen van wat het betekent om echt berouw te hebben en zich van de zonde af te keren.

Het antwoord van de chatbot lijkt alle honken te dekken en alle juiste vakjes aan te vinken. Maar het mist een van de belangrijkste elementen van bekering. Het mist de pijn die hij feitelijk voelt als hij zich realiseert dat hij verder van God is verwijderd. Een pijn die David duidelijk voelt als hij God aanroept in de Psalm:

Wees mij genadig, O Hasjem , zoals het Uw trouw betaamt; in overeenstemming met uw overvloedige mededogen, wis mijn overtredingen uit. Psalm 51:3

Impliciet in berouw is de zonde die het proces op gang heeft gebracht. Ironisch genoeg brengt bekering je nog dichter bij God dan voor de zonde.

De wijzen leren dat toen Mozes de berg opging om de Thora te ontvangen, de dienende engelen tegen God zeiden: “Wat doet iemand die uit een vrouw geboren is onder ons?”

God zei tegen hen: “Hij is gekomen om de Thora te ontvangen.”

De engelen protesteerden en zeiden: “De begeerde schat die negenhonderdvierenzeventig generaties lang door U werd opgeborgen voordat de wereld werd geschapen, bent U van plan hem aan vlees en bloed te geven?! Wat is een sterveling dat hij zo’n schat zou ontvangen?

God zei tegen Mozes: “Geef ze een antwoord.”

Mozes was bang, maar God zei tegen hem: “Grijp Mijn Troon van Glorie vast en geef hun antwoord.”

Mozes vroeg: “De Thora die we ontvangen, wat staat erin geschreven? ‘Ik ben Hasjem, uw God, die u uit het land Egypte heeft gehaald.’”

Mozes zei tegen de engelen: “Bent u afgedaald naar Egypte? Was u slaaf van de farao? Waarom zou de Thora van u zijn?”

Mozes vervolgde.

“Wat staat daar nog meer geschreven? ‘Er zullen onder u geen andere goden zijn.’ Woont u tussen naties die afgoden aanbidden? Wat staat daar nog meer geschreven? ‘Gedenk de sabbatdag om die te heiligen.’ Doet u arbeid waarvan u moet rusten? Eer uw vader en moeder.’ Hebt u een vader of een moeder? ‘Gij zult niet moorden; u zult geen overspel plegen; je zult niet stelen.’ Is er jaloezie onder u? Is er een kwade neiging onder u?”

Onmiddellijk gaven de engelen toe.

Deze midrasj leert ons dat ons vermogen om te zondigen de Thora relevant voor ons maakt. Dit is een unieke menselijke ervaring die noch engelen, noch een chatbot kunnen begrijpen.

Een deel van het mens zijn is ons vermogen om te groeien en, aan de andere kant, het vermogen om fouten te maken. Het berouw van koning David in Psalm 51 is een krachtig voorbeeld van wat het betekent om wangedrag te erkennen, om vergeving te vragen en zich tot gerechtigheid te wenden. Davids diepe gevoel van wroeging, nederigheid en vertrouwen in Gods barmhartigheid en genade dienen als model voor iedereen die zijn fouten wil goedmaken en opnieuw wil beginnen.

 

***********************************************

ENGLISH

for I recognize my transgressions, and am ever conscious of my sin. Psalms 51:5

By The Israel Bible – Adam Eliyahu Berkowitz

Everyone loves a love story. Unless you happen to be a prophet named Nathan and the love story involves a married woman named Bathsheba being pursued by a man named David who happens to be the king of Israel. This is not a boy-meets-girl romance! Though this story involves sin, it ends with the paradigmatic example of repentance and we have much to learn from this narrative.

After the sin had taken place and Nathan confronts David, David immediately admits his guilt. And rather than hide his actions in shame, David wrote a Psalm from which the entire world can learn about how to repent. According to Rabbi Jonah of Gerondi in his book about repentance (Shaarei Teshuva 1:23), this Psalm is the basic foundation for all principles of repentance. He even refers to it as The Chapter of Repentance. The Midrash Shocher Tov (4:4) says that those seeking to repent should take a close look at the actions of King David.

King David teaches us about man’s vulnerability and his desires, as well as his ability to soar to the heavens and redeem his sins through repentance. While sin is hidden, repentance, in the eyes of David, must not be clandestine; it should be public. When David is confronted by the prophet Nathan with rebuke (II Samuel 12), he responds with a single word: Chatati (חטאתי), ‘I have sinned.’ Psalm 51 is his public response. It begins with a glaring title with which David indicts himself right from the start: Nathan the prophet came to me after I had gone in to Bathsheba (verse 2). In verse 5, he declares that his sin is always with him while he begs the Lord to cleanse him of his iniquity. David is not satisfied with his own personal repentance but he declares that he will teach others the path towards repentance and atonement as well (verse 15). Though he erred, because of his commitment to return and to bring others closer to God, we continue to herald King David as the greatest king of Israel.

But what is David’s message for us? What can we learn about repentance from this Psalm?

As an experiment, I asked ChatGPT, the new artificial intelligence chatbot, what it thought of King David’s brand of repentance and what King David teaches us in this Psalm. Its answer sounds good but…can a computer program that can’t sin really understand repentance?

You, the human reader, will have to be the judge.

ME: Good morning, Chat GPT.

Chat GPT: Good morning, human.

ME: I want to hear your opinion on repentance as expressed by King David in Psalm 51. How should a person repent?

Chat GPT: Ideal repentance refers to a complete and sincere change of heart and behavior that results from acknowledging and regretting one’s wrongdoing. It involves a deep sense of humility and a recognition of one’s dependence on God’s grace and mercy.

In Psalm 51, King David reflects this ideal repentance as he confesses his sin and seeks forgiveness. In this psalm, David acknowledges his wrongdoing, recognizing that his sin is not just against other people but also against God. He pleads for God’s mercy, expressing his deep remorse and acknowledging his need for God’s help in overcoming his sin. The psalm is often considered one of the great expressions of penitence in religious literature, and is a vivid illustration of ideal repentance in action.

In the psalm, David says, “Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; according to your great compassion blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin” (Psalm 51:1-2). This demonstrates his humility and willingness to confess his wrongdoing, as well as his trust in God’s forgiveness and grace.

Overall, Psalm 51 reflects the key aspects of ideal repentance, including a deep sense of remorse, a willingness to confess one’s wrongdoing, and a recognition of one’s dependence on God’s grace. By examining this psalm, one can gain a deeper understanding of what it means to truly repent and turn away from sin.

The chatbot’s answer seems to cover all the bases and check all the right boxes. But it lacks one of the most important elements of repentance. It lacks the pain a true pennant feels when he realizes that he has moved farther away from God. A pain that David clearly feels when he cries out to God in the Psalm:

Have mercy upon me, O Hashem, as befits Your faithfulness; in keeping with Your abundant compassion, blot out my transgressions. Psalm 51:3

Implicit in repentance is the sin that initiated the process. Ironically, repentance brings you even closer to God than you were before the sin.

The sages teach that when Moses ascended to receive the Torah, the ministering angels said to God, “What is someone born of a woman doing among us?”

God said to them, “He has come to receive the Torah.”

The angels objected, saying, “The coveted treasure that was stored away by You for nine hundred and seventy-four generations before the world was created, You intend to give it to flesh and blood?! What is a mortal that he should receive such a treasure?”

God told Moses, “Give them an answer.”

Moses was afraid but God said to him: “Grasp hold of My Throne of Glory and give them an answer.”

Moses asked, “The Torah that we are receiving, what is written in it? ‘I am Hashem your God Who has taken you out of the Land of Egypt.’”

Moses said to the angels, “Did you descend to Egypt? Were you enslaved to Pharaoh? Why should the Torah be yours?”

Moses continued.

“What else is written there? ‘There shall not be unto you the gods of others.’ Do you live among nations that worship idols? What else is written there? ‘Remember the Sabbath day to sanctify it.’ Do you engage in labor from which you need to rest? Honor your father and mother.’ Do you have a father or a mother? ‘You shall not murder; you shall not commit adultery; you shall not steal.’ Is there envy among you? Is there an evil inclination among you?”

Immediately, the angels conceded.

This Midrash teaches us that one of the things that makes the Torah relevant to us is our ability to sin. This is a uniquely human experience that neither angels nor a chatbot can understand.

Part of being human is our ability to grow and, on the flipside, the ability to make mistakes. King David’s repentance in Psalm 51 is a powerful example of what it means to acknowledge one’s wrongdoing, seek forgiveness, and turn towards righteousness. David’s deep sense of remorse, humility, and trust in God’s mercy and grace serve as a model for all those seeking to make amends for their mistakes and begin anew.