Nederlands + English

In Hoogeveen is een einde gekomen aan de twist over de naam van het – inmiddels voormalige – Burgemeester Tjalmapark. Het parkje in het centrum van de Drentse gemeente bleek te zijn vernoemd naar de foute burgemeester die in de bange jaren ’40-’45 meewerkte met de bezetter om alle Joden van de plaats te deporteren. Een geschiedkundige uit Hoogeveen kwam daar een paar jaar geleden achter. De gemeente Hoogeveen stook de hand in eigen boezen en besloot het park een andere naam te geven. Sinds eind juli heet het Raadhuispark. Het houten naambordje zal op termijn worden vervangen voor een permanent exemplaar.

Door: Jonet

De lokale historicus Albert Metselaar deed als eerste onderzoek naar de handel en wandel van Tjalma. Daaruit bleek dat hij de Joodse gemeenschap van Hoogeveen op een presenteerblaadje aan de Duitse bezetter gaf. Zo was Tjalma een van de eerste burgemeesters in bezet Nederland die een lijst met Joodse inwoners aan de nazi’s presenteerde. Ook liet hij een stoep aanleggen over een deel van de toenmalige Joodse begraafplaats. In de oorlogsjaren waren er geruchten over Tjalma’s ‘nazi-vriendelijke handelen’, maar nooit kwam er een officieel onderzoek. Na de oorlog werd hij benoemd tot ereburger van Hoogeveen.


Gezicht op het Gemeente Park, voorheen Burgemeester Tjalma Park geheten, in Hoogeveen, Nederland.

(Met dank aan de gemeente Hoogeveen)

De bevindingen van Metselaar waren voor de gemeente Hoogeveen niet genoeg. Het NIOD werd gevraagd onderzoek te doen en nadat die tot dezelfde conclusies was gekomen, kwam de gemeente in actie. Besloten werd om Tjalma postuum het ereburgerschap te ontnemen en de lokale brandweerkazerne, en het eerder genoemde park, een andere naam te geven. De inwoners mochten kiezen uit vier namen voor het park: Park Dalwijk, Park 40-50, Verbindingsspark of Raadhuispark. Uiteindelijk stemden 750 mensen mee. Zij kozen voor Raadhuispark. Het tijdelijke bordje met de nieuwe naam werd op 26 juli jongstleden door de huidige burgemeester van Hoogeveen onthuld.

Lees ook in Jewish Telegraphic Agency (JTA)

ENGLISH

In Hoogeveen, the dispute over the name of the – now former – Burgemeester Tjalmapark has come to an end. The park in the center of the Drenthe borough turned out to be named after the wrong mayor who in the anxious years ’40-’45 collaborated with the occupying forces in deporting all the Jews of the borough. A historian from Hoogeveen found this out a few years ago. The Municipality of Hoogeveen put its hand in its pocket and decided to rename the park. Since the end of July it has been called Raadhuispark. The wooden nameplate will eventually be replaced with a permanent one.

By Jonet

The local historian Albert Metselaar was the first to investigate Tjalma’s comings and goings. It turned out that he gave the Jewish community of Hoogeveen to the German occupiers on a silver platter. Tjalma was one of the first mayors in the occupied Netherlands to present a list of Jewish residents to the Nazis. He also had a sidewalk built over part of the then Jewish cemetery. During the war years there were rumors about Tjalma’s “Nazi-friendly actions,” but there was never an official investigation. After the war he was appointed an honorary citizen of Hoogeveen.

A view of Municipality Park, formerly named Mayor Tjalma Park, in Hoogeveen, the Netherlands.
(Courtesy of the Municipality of Hoogeveen)

Metselaar’s findings were not enough for the municipality of Hoogeveen. The NIOD was asked to investigate and after they came to the same conclusions, the municipality took action. It was decided to posthumously deprive Tjalma of his honorary citizenship and to rename the local fire station, and the park mentioned earlier. Residents were allowed to choose from four names for the park: Park Dalwijk, Park 40-50, Connection Park or Council House Park. In the end 750 people voted. They chose Raadhuispark. The temporary sign with the new name was unveiled on July 26 by the current mayor of Hoogeveen.

Read also in Jewish Telegraphic Agency (JTA)