Nederlands + English

Steven Khoury, pastor van de First Baptist Church in Bethlehem, leeft en dient in een unieke omgeving. Nu de aanval van Hamas op Israël een oorlog heeft ontketend, bevindt Khoury zich in onbekende en moeilijke wateren.

Bron: CBN News

Hij vertelde CBN Digital dat het een “vreugde” is om een christelijke pastor te zijn in Bethlehem – gelegen op de Westelijke Jordaanoever – hoewel het ook overweldigend en “beangstigend” is gezien de huidige gebeurtenissen.

“Er is nooit een saai moment,” zei Khoury, een Arabische christen. “Je zit altijd tussen twee vuren.”

De terreuraanslag van Hamas op 7 oktober en de strijd die daarop volgde, maakten het leven in de regio nog gecompliceerder. Naast de emotionele factoren zei hij dat wegversperringen mensen verhinderden om te reizen en de aanvoer van voedsel naar supermarkten stagneerde.

“In de afgelopen 23 dagen is reizen bijna … tot stilstand gekomen,” zei hij. “Er komt geen voedsel binnen in de supermarkten enzovoort. Het is de afgelopen week beter geworden, maar in het begin … stonden de schappen in de supermarkten erg leeg omdat er geen eten werd aangevoerd enzovoort.”

Natuurlijk, zei hij, is iedereen bang en wanhopig, en dat is waar zijn bediening om de hoek komt kijken.

“We leren onze mensen om hun vijanden lief te hebben,” zei hij. “We leren onze mensen om van hen te houden die hen vervolgen. We leren onze mensen om uit te reiken naar hen die anders zijn, ongeacht wie ze zijn, en om voor hen het licht te zijn, en om het zout van de aarde te zijn.”

Gezien de geschiedenis van de regio zijn de spanningen voelbaar – zelfs meer dan normaal op dit moment.

Khoury heeft, net als veel christenen over de hele wereld, de gebeurtenissen in Israël gevolgd en nagedacht over wat er vanuit eschatologisch oogpunt zou kunnen gebeuren. Het blijkt dat Khoury ervaring heeft met preken over het einde der dagen.

“Veel mensen weten dit niet – Hamas-leiders hebben net … Moskou verlaten. Ze waren bijeen in Moskou,” zei hij. “Waar hadden ze het over? We weten dat ze niet gewoon wat dronken om warm te blijven van het koude weer; ze hadden het over dingen.”

Hij verwees naar de profetie in het Oude Testament over Gog en Magog, waarover de profeet Ezechiël schrijft in hoofdstuk 38 en 39. De Schriften gaan over een poging om de mensen te doden. De Schriftteksten gaan over een poging tot invasie van Israël door een coalitie van naties.

Veel Christelijke leiders geloven dat Magog Rusland is en dat Perzië (het huidige Iran) deel uitmaakt van de naties die met Magog samenwerken. Gezien de connectie van Iran met Hamas is de huidige dynamiek zeker opmerkelijk, inclusief berichten over Hamas-leiders die Rusland bezoeken.

“Zou wat er nu gebeurt [het begin kunnen zijn dat] Ezechiël 36, 37, 38, 39 in werking zet?” zei Khoury. “Ik denk dat het heel goed mogelijk is, omdat ik denk dat de meeste oorlogen geleid zullen worden door proxies (Handlangers).”

Natuurlijk was de pastor voorzichtig om op te merken dat deze chaos zou kunnen temperen of afnemen en dat de kalmte zou kunnen terugkeren. Hoe dan ook, door de huidige gebeurtenissen vraagt hij zich af wat er echt aan de hand is.

“We zijn in lange tijd niet zo dichtbij geweest,” zei hij.

***************************************************

***************************************************

ENGLISH

Steven Khoury, pastor of The First Baptist Church in Bethlehem, is living and ministering in a truly unique arena. With Hamas’ attack on Israel sparking war, Khoury is navigating unchartered and complex waters.

Source CBN News

He told CBN Digital that being a Christian pastor in Bethlehem — located in the West Bank — is a “joy,” though it is also overwhelming and “scary” considering current events.

“There’s never a dull moment,” Khoury, a Christian Arab, said. “You’re always stuck between a rock and a hard place.”

Hamas’ Oct. 7 terror attack and the strife that followed further complicated life in the region, with the pastor explaining how shock overtook the area. Beyond the emotional factors, he said roadblocks prevented people from traveling and food supplies to supermarkets slowed.

“In the last 23 days, traveling has been limited almost … to a stop,” he said. “No food coming into between supermarkets and so forth. It’s gotten better in the last week, but at first … supermarket shelves became very low because there’s no transportation of food and so forth.”

Naturally, he said, everyone is scared and hopeless, which is where his ministry comes into focus.

“We teach our people to love their enemies,” he said. “We teach our people to love those who persecute them. We teach our people to reach out to those who are different regardless of who they are, and to be the light to them, and to be the salt of the Earth.”

Considering the region’s history, tensions are palpable — even more so than normal right now.

Khoury, like many Christians around the globe, has been watching events unfolding in Israel and pondering what might be happening from the eschatological sense. As it turns out, Khoury has experience preaching on the end of days.

“A lot of people don’t know this — Hamas leaders just left … Moscow. They were meeting in Moscow,” he said. “What were they talking about? We know they weren’t just having a drink to stay warm from the cold weather; they were talking about things.”

He referenced the Old Testament prophecy surrounding Gog and Magog, written about by the Prophet Ezekiel in chapters 38 and 39. The scriptures center on an attempted invasion of Israel by a coalition of nations.

Many Christian leaders believe Magog is Russia, with Persia (modern-day Iran) listed among the nations partnered with Magog. Considering Iran’s connection to Hamas, the current dynamics are certainly noteworthy, including reports of Hamas leaders visiting Russia.

“Could what’s going on right now [be the beginnings that] spark Ezekiel 36, 37, 38, 39?” Khoury said. “I think it’s very possible, because I think most wars are going to be led through proxies.”

Of course, the pastor was careful to note this chaos could temper or die down and calmness could be restored. Regardless, the current happenings have him wondering what’s truly unfolding.

“We haven’t been this close in a long, long time,” he said.