Palestijnse familie en vrienden verzamelen zich rond het huis van Baha Allian, dat werd gesloopt door Israëlische veiligheidstroepen in de oostelijke Jeruzalemse wijk Jabel Mukabar op 4 januari 2015.
Palestinian family and friends gather around the home of Baha Allian, which was demolished by Israeli security forces in the eastern Jerusalem neighborhood of Jabel Mukabar on January 4, 2015.
(Hadas Parush/Flash90)

Nederlands + English

Bennett onderzoekt een juridische weg om families van terroristen met geweld te repatriëren van Judea en Samaria naar de Gazastrook.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Premier Naftali Bennett onderzoekt de juridische mogelijkheden om de families van terroristen uit Judea en Samaria te verdrijven en te repatriëren naar de Gazastrook, volgens een verslag van Army Radio op zondagavond.

Bennett bracht de mogelijkheid ter sprake in een kabinetsvergadering nadat het idee was voorgesteld door minister van Justitie Gideon Sa’ar. Een andere niet met name genoemde minister zou ook bij de vergadering aanwezig zijn geweest.

Als een dergelijke stap wordt gezet, zou dat een ongekende afwijking betekenen van het eerdere Israëlische beleid. In het verleden hebben regeringsambtenaren de mogelijkheid verworpen om de families van terroristen te verbannen of diegenen met de Israëlische nationaliteit hun nationaliteit te ontnemen.

Hoewel veiligheidstroepen de huizen van sommige inwoners van Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem die terreuraanslagen plegen, slopen, vermijdt het leger over het algemeen de huizen van Israëlische burgers te vernietigen, behalve in zeer zeldzame gevallen.

Maar aangezien een opleving van terreur de veiligheid van Israël bedreigt, evenals de stabiliteit van de huidige coalitie, dringen een aantal regeringsfunctionarissen aan op strengere sancties tegen terroristen, met inbegrip van het slopen van huizen van degenen die ook het Israëlische staatsburgerschap bezitten.

“We moeten vooruitgang boeken met het slopen van de huizen van terroristen in Israël, en de verwijdering vanuit Judea en Samaria naar Gaza afwegen,” citeerde Army Radio Sa’ar. “Dit is van cruciaal belang in het licht van de huidige situatie.”

Bennett gaf de Nationale Veiligheidsraad opdracht de zaak verder te onderzoeken.

De juridische weg naar gedwongen repatriëring van terroristenfamilies is onduidelijk, en Army Radio meldde dat sommige hooggeplaatste defensiefunctionarissen tegen de maatregel zijn.

De linkse en islamistische Ra’am-partijen, die voor Bennett cruciale coalitiepartners zijn, zouden zich waarschijnlijk tegen de maatregel verzetten.

Volgens een commentator van Kikar HaShabbat is het voorstel een manier voor Bennett om zichzelf te profileren als een rechtse kandidaat in de aanloop naar mogelijke nieuwe verkiezingen.

In reactie op het Army Radio-bericht zei een woordvoerder van Bennetts kantoor dat hij zaken die tijdens kabinetsvergaderingen worden besproken, noch zal bevestigen noch zal ontkennen tegenover de media.

 

ENGLISH

Bennett reportedly looking into legal pathway to forcibly repatriate terrorists’ families from Judea and Samaria to the Gaza Strip.

By Lauren Marcus, World Israel News

Prime Minister Naftali Bennett is looking into the legalities of expelling the families of terrorists from Judea and Samaria and repatriating them to the Gaza Strip, according to a report from Army Radio on Sunday evening.

Bennett reportedly brought up the possibility in a cabinet meeting after the idea was proposed by Justice Minister Gideon Sa’ar. Another unnamed prominent minister was also said to be present during the meeting.

If such a move occurred, it would mark an unprecedented departure from previous Israeli policy. In the past, government officials have dismissed the possibility of exiling terrorists’ families or stripping those with Israeli citizenship of their nationality.

While security forces do demolish the homes of some Judea and Samaria and eastern Jerusalem residents who commit terror attacks, the army generally avoids destroying the homes of Israeli citizens, save for very rare occasions.

But as an uptick in terror threatens Israel’s security as well with the stability of the current coalition, a number of government officials are pushing for harsher sanctions against terrorists, including house demolitions of those who hold Israeli citizenship.

“We need to move forward with demolishing terrorists’ homes in Israel as well, and weigh removal from Judea and Samaria to Gaza,” Army Radio quoted Sa’ar as saying. “This is crucial in light of the current situation.”

Bennett reportedly ordered the National Security Council to investigate the matter further.

The legal pathway to forcibly repatriating terrorists’ families is unclear, and Army Radio reported that some senior defense figures are opposed to the measure.

The left-wing and Islamist Ra’am parties, who are critical coalition partners for Bennett, would likely be opposed to the move.

According to a commentator from Kikar HaShabbat, the proposal is a way for Bennett to frame himself as a right-wing candidate ahead of potential new elections.

In response to the Army Radio report, a spokesperson from Bennett’s office said he will neither confirm nor deny to the media matters discussed in cabinet meetings.