Ta’anakh project (Photo: teralight.co.il)

Nederlands +English

Israël zal prioriteit geven aan zonne-energieprojecten voor tweeërlei gebruik om zijn doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie te bereiken.

Door Allisrael News

Het Israëlische zonne-energiebedrijf Teralight heeft afgelopen donderdag, samen met de Moshavim (landbouw) Beweging en het Ministerie van Milieubescherming, de lancering aangekondigd van het grootste zonneproject van het land.

Het project, Ta’anakh genaamd, maakt deel uit van een strategisch partnerschap met het Franse bedrijf Sun’Agri om zonnepanelen op landbouwvelden te vervangen. Het partnerschap combineert Teralight’s zonnepanelen met Sun’Agri’s dynamische software voor het beheer van zonnevelden en zal naar verluidt de hoeveelheid licht of schaduw die de planten nodig hebben in evenwicht brengen met de elektriciteitsproductie van de zonnepanelen.

Het project zal het mogelijk maken dat de twee inspanningen – opwekking van zonne-energie en landbouw – op dezelfde locatie plaatsvinden, hoewel de twee als tegenstrijdig worden beschouwd.

Israël is een ideale locatie voor de productie van zonne-energie vanwege de hoeveelheid zonlicht die het jaarlijks ontvangt en vanwege de grote stukken bouwland die geschikt zijn voor landbouw.

Slechts ongeveer 10% van Israëls elektriciteit is momenteel afkomstig van zonne-energie, volgens het Israëlische ministerie van Milieubescherming.

Wanneer het Ta’anakh-project in 2024 operationeel wordt, zal het naar verluidt 250 megawatt stroom produceren, wat neerkomt op ongeveer 5,2% van Israëls groene energie en 1,2% van zijn totale elektrische capaciteit.

“Met het Ta’anakh-project zet Israël een belangrijke stap naar een groter gebruik van elektriciteit uit schone zonne-energie, geproduceerd door Blauw Wit. [Israël],” aldus Teralight CEO Rani Lifshitz.

“De praktische betekenis van 250 megawatt in het Ta’anakh project, op zijn twee delen, is de levering van elektriciteit aan ongeveer 60 duizend huizen in Israël, gedurende de eerste helft van 2024,” zei hij.

Idit Silman, Israëls minister van Milieubescherming, zei dat het project “aanzienlijk zal bijdragen tot een verhoging van de productie uit hernieuwbare energiebronnen.”

Lifshitz bevestigde dat Teralight een achterstand heeft van ongeveer 1.300 megawatt aan zonne-energieproductie in Israël alleen. Het bedrijf heeft verschillende andere projecten die het in de komende drie jaar hoopt te voltooien. Indien het succesvol is, zal Teralight een van de toonaangevende zonne-energiebedrijven in Israël worden.

Volgens Israëls eigen energieroutekaart moet 30% van de elektriciteitsproductie tegen 2030 uit hernieuwbare bronnen komen. Om dit doel te bereiken richt de regering zich op zogenaamde dual-use solar projecten, zoals daken, waterreservoirs of agrisolar projecten zoals de Ta’anakh.

Teralight is een van de ongeveer 20 zonne-energiebedrijven die momenteel in Israël actief zijn.

*******************************

ENGLISH

Israel will prioritize dual-use solar projects to meet its renewable energy goals

By Allisrael News

Israeli solar energy company Teralight, along with the Moshavim (agricultural) Movement and the Environmental Protection Ministry, announced the launch of the country’s largest solar project last Thursday.

The project, called Ta’anakh, is part of a strategic partnership with French company Sun’Agri to replace solar panels in agricultural fields. The partnership combines Teralight’s solar panels with Sun’Agri’s dynamic solar-field management software and will reportedly balance the amount of light or shade needed by the plants with the electricity production of the solar panels.

The project will allow for the two efforts – solar power generation and agriculture – to happen in the same location, despite the two considered to be in conflict.

Israel is an ideal location for solar power production due to the amount of sunlight it receives annually and because of its large sections of arable land suitable for farming.

Only about 10% of Israel’s electricity is currently derived from solar power, according to the Israel’s Environmental Protection Ministry.

When the Ta’anakh project becomes operational in 2024, it will reportedly produce 250 megawatts of power, which is about 5.2% of Israel’s green energy and 1.2% of its overall electric capacity.

“The Ta’anakh project advances Israel a significant step towards increasing the use of electricity produced from clean solar energy, produced by Blue and White. [Israel],” according to Teralight CEO Rani Lifshitz.

“The practical meaning of 250 megawatts in the Ta’anakh project, on its two parts, is the supply of electricity to about 60 thousand homes in Israel, during the first half of 2024,” he said.

Idit Silman, Israel’s minister of Environmental Protection, said the project will “contribute significantly to increasing production rates from renewable energies.”

Lifshitz confirmed that Teralight has a backlog of about 1,300 megawatts of solar power production in Israel alone. The company has several other projects it hopes to complete over the next three years. If successful in its deployment, Teralight will become one of the leading solar companies in Israel.

According to Israel’s own energy roadmap, 30% of electricity production should come from renewable sources by 2030. In order to hit this target, the government is focusing on so-called dual-use solar projects, such as rooftops, water reservoirs or agrisolar projects like the Ta’anakh.

Teralight is one of some 20 solar power companies currently operating in Israel.