Al-Rahman Moskee in Beit Safafa (Foto via twitter)

Nederlands +English

U mag in het gebied dat de HEER uw God u toewijst in het land dat Hij u in bezit geeft, de stenen die al generaties lang andermans grond begrenzen niet verplaatsen. Deuteronomium 19:14 (NBV)

Door: Israel365 News – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

De gemeente Jeruzalem heeft een sloopbevel uitgevaardigd voor het gebouw “De Gouden Koepel” in de wijk Beit Safafa in Jeruzalem. “Dit is een enorme constructie, op zeer grote schaal, gebouwd zonder vergunning, zonder planning, als een voldongen feit is geplaatst, terwijl de rechtsstaat gewelddadig en schaamteloos wordt genegeerd,” aldus het sloopbevel. De bouw van het gebouw werd enkele maanden geleden voltooid. De slooporder luidt: ” Het sloopbevel is publiekelijk uitgevaardigd tegen de verboden werken vanwege het feit dat de bestemming van de grond een gebied is dat is aangewezen voor een openbaar gebouw. Dit is een verboden bouwwerk in een gebied van ongeveer 760 meter.”

“Dit is een enorme constructie, op zeer grote schaal, gebouwd zonder vergunning, zonder planning, met geweld en schaamteloze minachting voor de rechtsstaat,” las het bevel dat werd gepubliceerd in de “Mynet Jerusalem”.

De Al-Rahman Moskee in Beit Safafa, een van de vier moskeeën in de buurt, werd gebouwd in 1948 maar werd onlangs opgeknapt en drastisch vergroot. In tegenstelling tot de Rotskoepel op de Tempelberg is de koepel van de Al Rahman Moskee beschilderd met een reflecterende goudkleurige verf.

Maor Tzemach, voorzitter van Lech Yerushalayim, en Matan Peleg, voorzitter van de Im Tirtzu (If You Will It ) beweging, die de bouw van de illegale koepel aan de kaak stelde, zeiden: “Wij feliciteren de gemeente Jeruzalem en burgemeester Moshe Leon met het uitvaardigen van de slooporder. Het laatste wat Jeruzalem nodig heeft zijn meer radicale acties zoals illegale bouw. De koepel is bedoeld als een nieuwe bron van geweld en rellen en daarom is snel optreden van de gemeente hier geboden. Er moeten ook aanklachten worden ingediend tegen de verantwoordelijken van wie we de identiteit kennen en we zullen actie ondernemen in deze kwestie. Het is verboden geen actie te ondernemen wanneer men geconfronteerd wordt met de illegale bouwwerken van de Islamitische Beweging in Jeruzalem.”

 

ENGLISH

You shall not move your countryman’s landmarks, set up by previous generations, in the property that will be allotted to you in the land that Hashem your God is giving you to possess. Deuteronomy 19:14 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

The Jerusalem Municipality has issued a demolition order for the “Golden Dome” building in the Beit Safafa neighborhood of Jerusalem. “This is a huge construction, on a very large scale, built without a permit, without planning, while placing a finished fact on the ground, while violently and blatantly disregarding the rule of law,” the demolition order said. Construction of the building was completed several months ago. The demolition order reads: “There is public in issuing the demolition order against the prohibited works due to the fact that the designation of the land is an area designated for a public building. This is a prohibited construction in an area of ​​about 760 meters.”

“This is a huge construction, on a very large scale, built without a permit, without planning, while establishing facts on the ground, with violent and blatant disregard for the rule of law,” read the order that was published in the “Mynet Jerusalem”.

The Al-Rahman Mosque in Beit Safafa, noe of four mosques in the neighborhood, was built in 1948 but was recently refurbished and dramatically enlarged. Unlike the Dome of the Rock on the Temple Mount, the dome of the Al Rahman Mosque is painted with a reflective gold colered paint.

Maor Tzemach, chairman of Lech Yerushalayim, and Matan Peleg, chairman of the Im Tirtzu (If You Will It ) movement, who exposed the construction of the illegal dome, said: “We congratulate the Jerusalem Municipality and Mayor Moshe Leon on issuing the demolition order. The last thing Jerusalem needs is more radical actions through illegal construction. The dome is intended to be another source of violence and rioting and therefore rapid action by the municipality is needed here. Indictments must also be filed against those responsible whose identities we know and we will act on the issue. It is forbidden to restrain oneself when faced with the illegal construction carried out by the Islamic Movement in Jerusalem.”