Nederlands + English

Duizenden wilde kraanvogels in het noorden van Israël zijn gestorven aan de vogelgriep.

De beesten bivakkeren ieder jaar in de Hula-vallei, waar veel water is en ze tot rust komen onderweg naar Afrika. Volgens de Israëlische minister van Milieu gaat het om ‘de ergste ramp voor dieren in het wild in de geschiedenis van Israël’. Naar schatting vijfduizend vogels hebben het loodje gelegd. Het kan zijn dat er nog meer zullen sterven. Voor de soort kan het eveneens een grote klap zijn. Iedere winter passeren tienduizenden kraanvogels de Hula-valei om bij te tanken.

Bron: Jonet.nl

Mogelijkerwijs is het virus verspreid door een vrachtwagenchauffeur die boeren met gevogelte in de regio voorziet van voedsel. Daar is ook vogelgriep uitgebroken: kippenboeren in het gebied rond Margaliot, langs de grens met Libanon, hebben al honderdduizend dieren preventief moeten doden. Zodoende wordt er in Israël ook gevreesd voor een eiertekort. Het virus verspreidt zich snel. In de Hefervallei, in het midden van Israël, is een wilde pelikaan met vogelgriep gevonden. Nabij Bet She’an worden de dode dieren onderzocht op de aanwezigheid van het virus.

Ongeveer 500 miljoen vogels trekken door Israël. Dat gebeurt altijd tijdens het tweejaarlijkse trekseizoen: in de winter van Europa en West-Azië naar Afrika en weer terug in de lente. Er is een programma ontwikkeld voor de bouw van grote vogel-observatiecentra in Ein Gedi en Sde Boker. Het Hula-meer is de tussenstop voor tienduizenden kraanvogels die elke winter vanuit Finland naar Ethiopië migreren. In Israël zetten boeren voedsel voor hen klaar om te voorkomen dat ze de gewassen bij het meer beschadigen. Niet alleen vliegende, maar ook loopvogels kun je in Israël vinden. De Arabische struisvogel is uitgestorven, maar een aantal jaar geleden zijn er Noord-Afrikaanse struisvogels in de Negev-woestijn uitgezet.

 

ENGLISH:

Thousands of wild cranes in northern Israel have died from bird flu.

The animals bivouac every year in the Hula Valley, where there is plenty of water and they rest on their way to Africa. According to Israel’s Environment Minister, this is “the worst disaster for wildlife in Israel’s history. An estimated five thousand birds have lost their lives. It is possible that more will die. For the species, it may also be a major blow. Every winter, tens of thousands of cranes pass through the Hula Valley to refuel.

Source: Jonet.nl

It is possible that the virus was spread by a truck driver who supplies farmers with poultry in the region. Bird flu has also broken out there: chicken farmers in the area around Margaliot, along the border with Lebanon, have already had to kill a hundred thousand birds as a preventive measure. As a result, there is also fear of an egg shortage in Israel. The virus is spreading rapidly. In the Hefer Valley, in central Israel, a wild pelican has been found with bird flu. Near Bet She’an, the dead animals are being examined for the presence of the virus.

About 500 million birds migrate through Israel. This always happens during the biennial migratory season: in the winter from Europe and West Asia to Africa and back again in the spring. A program has been developed to build large bird-watching centers in Ein Gedi and Sde Boker. Lake Hula is the stopover for tens of thousands of cranes that migrate from Finland to Ethiopia each winter. In Israel, farmers prepare food for them to prevent them from damaging crops near the lake. Not only flying, but also ratites can be found in Israel. The Arabian ostrich is extinct, but a few years ago North African ostriches were released into the Negev desert.