Israëliërs blokkeren de Ayalon-snelweg in Tel Aviv tijdens een protest tegen de geplande justitiële revisie van de Israëlische regering op 26 maart 2023.
Israelis block the Ayalon highway in Tel Aviv during a protest against the Israeli government’s  planned judicial overhaul on March 26, 2023.
Photo by Tomer Neuberg/Flash90

Netanyahu ontslaat minister van defensie, staking legt luchthaven Ben Gurion plat, protesten nemen toe – verwacht wordt dat premier binnenkort natie zal toespreken. Tegenstanders van justitiële hervormingen profiteren van groeiende onrust om druk op Netanyahu op te voeren.

Nederlands + English

Israëliërs blokkeren de Ayalon-snelweg in Tel Aviv tijdens een protest tegen de geplande justitiële hervorming van de Israëlische regering op 26 maart 2023. Foto door Tomer Neuberg/Flash90

Na de aankondiging van een algemene staking door Israëls grootste vakbond, Histadrut, heeft de werknemersvakbond op Ben-Gurion International Airport een onmiddellijke stopzetting aangekondigd van alle vertrekken van de drukke luchthaven.

“Ik heb de onmiddellijke stopzetting van het opstijgen op de luchthaven bevolen,” zei Pinchas Idan, die aan het hoofd staat van de arbeidersvakbond.

Rond dezelfde tijd kwamen berichten naar buiten dat premier Benjamin Netanyahu zijn geplande toespraak voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, vanwege bedreigingen van coalitieleden.

Netanyahu staat onder toenemende druk na zijn ontslag van minister van Defensie Yoav Gallant gisteravond.

Gisteravond braken demonstraties uit na de aankondiging, waarbij protestleiders opriepen tot een massale bijeenkomst buiten de Knesset om 14.00 uur vandaag.

Eerder deze ochtend riep de Israëlische president Isaac Herzog op tot een onmiddellijke stopzetting van de wetgeving inzake justitiële hervorming.

“De hele natie is bezeten van diepe bezorgdheid,” zei Herzog.

“In het belang van de eenheid van het volk Israël, en van de noodzakelijke verantwoordelijkheid, roep ik u op het wetgevingsproces onmiddellijk stop te zetten.”

Er werd verwacht dat Netanyahu vandaag om 10.30 uur een aankondiging zou doen, waarbij veel politieke commentatoren verwachtten dat de premier een pauze in de wetgeving van de justitiële hervormingen zou aankondigen.

Er verschenen echter ook berichten over de groeiende onrust onder zijn coalitiepartners. Op het moment van publicatie is er nog geen mededeling gedaan over een verklaring van Netanyahu.

De partij Religieus Zionisme gaf een verklaring vrij waarin stond: “Het tegenhouden van de wetgeving zal een capitulatie zijn voor geweld, anarchie, afwijzing en de tirannie van de minderheid en zal de verkiezingsuitslag in gevaar brengen.”

De partij zei bereid te zijn om te onderhandelen over een compromis, maar alleen als het wetsvoorstel over de gerechtelijke selectie wordt aangenomen. Dat wetsvoorstel werd eerder vanochtend door de Commissie Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid van de Knesset goedgekeurd voor de eindstemming.

Israëls minister van Erfgoed, rabbijn Amichai Eliyahu van de Jewish Power partij, zei dat het tegenhouden van de wetgeving “toegeven aan politieke dwang” is.

“Ik denk dat het tegenhouden van de wetgeving echt problematisch is,” zei hij in een interview met Army Radio.

Volgens een bericht van Channel 12 news heeft Israëls minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir gedreigd de coalitie te verlaten als Netanyahu oproept tot stopzetting.

Walla News meldde dat ook minister van Justitie Yariv Levin heeft gedreigd de regering te ontbinden als de justitiële hervormingen worden stopgezet.

De Movement for Quality Government heeft vandaag bij het Hooggerechtshof een verzoekschrift ingediend tegen Netanyahu’s ontslag van minister Yoav Gallant gisteravond.

Oppositielid Avigdor Liberman riep Netanyahu op om af te treden.

“Ik hoop dat we, naast de stopzetting van de wetgeving, ook zullen horen over het aftreden van de premier en de minister van Justitie,” zei hij.

Hij zei ook dat leden van de Likud-partij “Netanyahu moeten afzetten en een nieuwe coalitie moeten vormen bestaande uit de zionistische partijen, waarbij de premier uit de gelederen van Likud moet komen.”

Het kabinet van de premier heeft niet officieel bevestigd dat Netanyahu een aankondiging zal doen.

***********************************

ENGLISH

Netanyahu fires defense minister, strike shuts down Ben Gurion airport, protests intensify – PM expected to address nation soon. Opponents of judicial reforms take advantage of growing unrest to increase pressure on Netanyahu

By: Allisrael News

Following the announcement of a general strike by Israel’s largest labor union, Histadrut, the workers’ union at Ben-Gurion International Airport announced an immediate halt to all departures from the busy airport.

“I ordered the immediate halt of take-offs at the airport,” said Pinchas Idan, who heads the workers’ union.

Around the same time, reports came out that Prime Minister Benjamin Netanyahu has indefinitely delayed his planned speech, due to threats from coalition members.

Netanyahu is under increasing pressure following his firing of Defense Minister Yoav Gallant yesterday evening.

Demonstrations erupted last night after the announcement, with protest leaders calling for a mass gathering outside of the Knesset at 2 p.m. today.

Earlier this morning, Israeli President Isaac Herzog called for an immediate halt to the judicial reform legislation.

“The entire nation is rapt with deep worry,” Herzog said.

“For the sake of the unity of the People of Israel, for the sake of the necessary responsibility, I call on you to halt the legislative process immediately.”

Netanyahu was expected to make an announcement today at 10:30 a.m. on Monday, with many political commentators expecting the prime minister to announce a pause in the legislation of the judicial reforms.

However, reports also began erupt about the growing unrest among his coalition partners. At time of publication, no announcement regarding a statement from Netanyahu has been made.

The Religious Zionism party released a statement saying, “stopping the legislation will be a capitulation to violence, anarchy, rejectionism and the tyranny of the minority and will threaten the election results.”

The party said they are willing to enter into negotiations for a compromise, but only if the judicial selection bill is passed. That bill was approved by the Knesset Constitution, Law and Justice Committee for final voting earlier this morning.

Israel’s Heritage Minister, Rabbi Amichai Eliyahu of the Jewish Power party, said halting the legislation is “giving in to political coercion.”

“I think stopping the legislation is a really problematic thing,” he said in an interview with Army Radio.

According to a report from Channel 12 news, Israel’s National Security Minister Itamar Ben Gvir has threatened to leave the coalition if Netanyahu calls for a halt.

Walla News reported that Justice Minister Yariv Levin has also threatened to dissolve the government if the judicial reforms are stopped.

The Movement for Quality Government petitioned the High Court of Justice today against Netanyahu’s dismissal of Minister Yoav Gallant last night.

Opposition member, Avigdor Liberman, called on Netanyahu to resign.

“I hope that, as well as the halt to the legislation, we will hear about the resignation of the prime minister and justice minister,” he said.

He also said that Likud party members should “oust Netanyahu and form a new coalition consisting of the Zionist parties, with the prime minister coming from the ranks of Likud.”

The Prime Minister’s office has not officially confirmed any forthcoming announcement to made by Netanyahu